Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PLB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS PDF Spausdinti El. paštas

PLB Valdybos iniciatyva šiemet sudaryta PLB kultūros taryba. Jos tikslai nusakyti PLB Valdybos priimtame statute:
"1. Lietuvių kultūros bei kultūrinio veikimo perspektyvai ryškinti, planuoti ir lietuvių išeivijos švietimo, mokslo ir meno kėlimu rūpintis sudaroma Pasaulio Lietuvių Bendruomenes kultūros taryba.
2. PLB kultūros taryba yra PLB valdybos patariamasis organas.
3. Kultūros taryba planuoja stambesnius lietuviu kultūros ir švietimo darbus, svarsto PLB valdybos ar atskirų kraštų LB pateiktus svarstyti tos srities klausimus". Kultūros taryba labai vertina atskirų institucijų ir pavienių asmenų kultūrinio darbo iniciatyvą ir neateina tos iniciatyvos slopint ar kam nors įsakinėti, bet pasilieka sau teisę pareikšti nuomonę vykdytų, vykdomų ar vykdytinų kultūrinių žygių atžvilgiu.

Šiuo tarpu kultūros Taryba nori pasisakyti šiais klausimais:

1. švietimas

Kadangi išeivijoje jaunuomenės auklėjimas ir švietimas lietuvybės išlaikymui turi pagrindinės reikšmės, todėl ypatingas dėmesys turi būti telkiamas į lituanistines mokyklas, studijų dienas, jaunimo spaudą, stovyklas ir t.t. Nors šioje srityje visuose kraštuose nemaža yra padaryta ir tebedaroma, tačiau kultūros taryba mano, kad lituanistinės mokyklos turėtų būti žymiai gausesnės Todėl LB apylinkės ir patys tėvai turėtų daugiau rūpintis tų mokyklų steigimu bei išlaikymu tose vietose, kur jų dar nėra.

Kultūros taryba mano, kad lituanistinių mokyklų darbo našumui pakelti būtų naudinga suvienodinti dėstomųjų dalykų programas ir vengti paralelizmo vadovėlių ruošime bei leidime. Nuolatinį ryšį su JAV LB švietimo taryba bei kitų kraštų bendruomenių švietimo organais palaikyti kultūros taryba paveda savo nariui Leonardui Dambriūnui.

2. Kalba

Gimtosios kalbos grynumui išeivijos sąlygomis išlaikyti būtina: a) sustiprinti lietuvių kalbos mokymą lituanistinėse mokyklose, rengti augš-tesniąsias bei augštąsias mokyklas einančiai jaunuomenei lietuvių kalbos kursus, skatinti akademinę jaunuomenę lankyti lietuvių kalbos kursus (paskaitas) tose augštosiose mokyklose, kuriose ji dėstoma; b) stengtis, kad periodinė spauda kreiptų daugiau dėmesio į lietuvių kalbos grynumą, vengdama nereikalingų svetimybių; c) sustiprinti ir plačiau paskleisti "Gimtąją Kalbą"; d) laikytis vienos rašybos, nes tai svarbu ypač mokyklos darbui ir šiaip gyvenimo praktikai. Kultūros taryba mano, kad būtų geriausia laikytis dar ir dabar Lietuvoje tebevartojamos jablonskinės rašybos, kuri niekad oficialiai ir nebuvo pakeista.

3. Menas

Kadangi literatūra, dailė, muzika ir kitos meno sritys iš esmės yra atskirų kūrėjų pastangų vaisius, todėl kultūros taryba negali kištis į pačią kūrybos sritį, bet, atsižvelgdama į didelę meno kūrybos reikšmę tautinei kultūrai, kultūros taryba skatina visuomenę daugiau domėtis ir remti mūsų kūrėjų pastangas. Kultūros taryba, vertindama visuomenės dosnumą premijoms, pageidautų, kad jos nebūtų skiriamos daugiausia vieno žanro literatūros, bet taip pat ir kitoms literatūros, meno bei mokslo sritims. Pritariama PLB valdybos sumanymui steigti metinę PLB premiją pavieniems autoriams už meno ar mokslo veikalus. Kadangi okupuotoje Lietuvoje negalima laukti daugelio rašytojų raštų pilnų leidimų, todėl išeivijos lietuviškųjų leidyklų dėmesys ypačiai kreiptinas į tokių raštų leidimą. Šiuo metu ypačiai aktualu išleisti pilną Maironio raštų rinkinį. Kad mūsų

PLB Kultūros Tarybos posėdis Philadelphijoje. Iš kairės: dr. V. Maciūnas, dr. J. Puzinas—pirmininkas, dr. A. Sa-
lys, V. Trumpa, Al. Vaškelis—sekretorius, L. Dambriūnas—vicepirm., dr. K. Ostrauskas. Nuotr. V. Gruzdžio

visuomenė turėtų progos geriau pažinti mūsų dailininkų kūrybą, pageidaujama, kad būtų ruošiamos kilnojamos apžvalginės meno parodos. Tokios parodos būt ypač naudingos kultūros kongresų bei kitų didesnių suvažiavimų metu. Pageidaujama, kad šalia vokalinės muzikos būtų imtasi plačiau kultivuoti ir instrumentinę muziką, skatinti pastangas tokiai muzikai įrašyti į plokšteles. Susirūpinti muzikinių kūrinių leidimu. Laukiama, kad Čikagos Lietuvi operos kolektyvo sumanymas pastatyti K.V. Banaičio operą "Jūratė ir Kastytis" būtų tikrai įgyvendintas. Neturint pastovaus lietuviško teatro, reikėtų siekti, kad bent esančios trupės būtų sustiprintos ir kad jos su spektakliais galėtų aplankyti kitas, teatro neturinčias, kolonijas. Ypatingas dėmesys skirtinas lietuviškam repertuarui.

4. Mokslas

Lituanistiniam darbui išeivijoje pagyvinti ir koordinuoti būtina: a) suaktyvinti Lituanistikos Instituto veiklą, leisti periodinį leidinį, kvies-
ti mokslinius suvažiavimus ir b)
skatinti ir remti lituanistinių mokslo veikalų leidimą.

5. S p a u d a

Kultūros taryba, vertindama didelį lietuviškos spaudos vaidmenį, pageidautų, kad mūsų spaudoje būtų ugdoma didesnė savitarpio tolerancija, vengiant grupinio antagonizmo ir nekultūringos polemikos. Kadangi laikraščiai paprastai skaitytojų nekomplektuojami, todėl pageidaujama, kad vertingesni laikraščių straipsniai būtų vėliau išleidžiami atskirais rinkiniais.

6. L e id i n i a i

Kultūros taryba pageidautų, kad būtų išleisti šie pagrindiniai lituanistiniai veikalai: platesnė lietuvių kalbos gramatika, Lietuvos istorija, išsami lietuvių literatūros istorija, lietuvių meno istorija, jaunimui pritaikytas vieno tomo enciklopedinio pobūdžio leidinys apie Lietuvą. Taip pat pageidaujama, kad būtų išleista svetimomis kalbomis Lietuvos istorija ir bendro pobūdžio informacinis leidinys apie Lietuvą bei jos kultūrą (istoriją, literatūrą, meną ir kt.).

7. Kultūrinių vertybių išlaikynimas

Siekiant išlaikyti ateičiai mūsų išeivijoje sukurtas kultūrines vertybes, reikia skubiai rinkti ir telkti vienon vieton atrinktus svarbesnius kultūrinio gyvenimo dokumentus, periodikos komplektus, mūsų rašytojų bei šiaip žymesnių kultūrininkų bei veikėjų rankraščius ir korespondenciją, daryti svarbesnių nykstančių leidinių, dokumentų mikrofilmus, telkti visus išeivijoje pasirodžiusius leidinius, meno kūrinius bei šiaip svarbią išeivijos gyvenimui muziejinę medžiagą. Visai šiai medžiagai sutalpinti ir saugoti steigtini Lietuvių Kultūros Namai, kuriuose eventualiai galėtų rasti vietos ir dabar veikiantis Pasaulio Lietuvių Archyvas, J. Žilevičiaus vardo Muzikologijos Archyvas, Čiurlionio Galerija ir kiti panašūs rinkiniai.

8. Baigiamoji pastaba

Kultūros taryba pabrėžia, kad kultūrinio darbo sritis yra tiek plati, jog ji nesiima iš karto sudaryti viską apimančio detalizuoto plano. Kultūros taryba šiuo tarpu tenkinasi tik bendrais siūlymais atskiroms kultūrinio darbo sritims, šie siūlymai apima tik dalį mūsų kultūrinių reikalų, todėl Kultūros taryba stengsis ir ateityje kelti sumanymų bei siūlymų. Kultūros taryba labai pageidautų, kad atskiros kulūrines organizacijos ir paskiri asmenys duotų kultūros tarybai ir savo pageidavimų bei sumanymų.

Kultūros tarybos adressas: 1311 W. Wyoming Ave., Philadelphia 40, Pa., U.S.A.
PLB Kultūros Taryba: Pirmininkas J. Puzinas, Vicepirmininkas L. Dambriūnas Sekretorius A. Vaškelis, Nariai V. Maciūnas, K. Ostrauskas, A. Salys, V. Trumpa

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai