Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Lapkričio 10-11 d. įvyko New Yorke Vliko posėdžiai.

* Balfo metinis seimas šiemet buvo Baltimorėje spalio 12-14 d. Dalyvavo 70 delegatų. Ta proga įteikta iš įvairių Balfo skyrių bei paskirų asmenų 8,513 dol. Pirmininku perrinktas kan. dr. J. B. Končius, reikalų vedėju — kun. L. Jankus, vicepirmininkais — A. Trečiokas, J. Audėnas, E. Armanienė, St. Lūšis; iždininku — A. Senikas, protokolų sekretorium — VI. Barčauskas. Šis seimas Balfo istorijoje yra vienuoliktas.

* Lapkričio 4 d. prie Jungt. Tautų pastato surengtos lietuvių demonstracijos, kuriomis siekta atkreipti amerikiečių dėmesį į sovietų okupuotą Lietuvą. Dalyvavo 300 žmonių su 50 plakatų. Demonstracijos tęsėsi valandą ir buvo paminėtos Amerikos spaudoje. Jas organizavo Romas Ke-zys. Kalbą pasakė prel. Jonas Bal-kūnas.

* Prof. VI. Jakubėnas spalio 13 d. Eleventh teatre Čikagoje dirigavo Cavaleria Rusticana ir Pajacų operas. Chorą ir orkestrą sudarė buvusios Civic operos nariai.

* Dail. Aleksandra Vitkauskaitė -Merker su penkiais aliejiniais darbais dalyvauja Highgate galerijoj ruošiamoj parodoj, kuri atidaryta lapkričio 13 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d., 260 Bellevue Ave., Upper Mont-clair, N. J. Parodą organizuoja Modem Artists Guild.

* Dail. Elena Urbaitytė dalyvauja kolektyvinėj tapybos parodoje New Yorke (178 2nd Ave.), kuri atidaryta lapkričio 11 d.

* Čikagos jaunųjų lietuvių dailininkų paroda Čiurlionio galerijoje atidaryta spalio 13 d. Išstatyta 75 darbai ir išleistas katalogas, kuriame parodą apibūdina dail. M. Šileikis. Parodoje dalyvavo M. Ambrazaitienė, N. Banienė, H. Blyskis, B. Bulotaitė, D. Kolbaitė, L. Kuklytė, V. Krištolaitytė, Z. Sodeikienė, A. Skuo-daitė, J. Stungrys, St. Šimaitis, A. Trinkūnas, D. Verbickaitė ir G. žum-bakienė.

* "Aidų" premija už literatūrą bus paskirta gruodžio mėnesį. Vertinimo komisijos darbą sunkino rankraščių gausa ir nuotoliai tarp paskirų komisijos narių.

* Lietuvių Fondo nariais gali būti ir ne vien atskiri asmenys, bet ir į-vairios lietuvių organizacijos. Šiuo kartu į LF įsijungė Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba, įnešusi fondo sąskaiton du šimtus dolerių. Tai berods pirmoji tokios paskirties organizacija, įstojusi į Lietuvių Fondą pilnateisiu nariu.
Jau nebe pirmas atvejąs, kai asmuo, įsijungęs į Lietuvių Fondą savu įnašu, prašo jo vardo viešai spaudoje neminėti. Šiomis dienomis žinomas Bostono lietuvis, įmokėjęs LF sąskaiton 200 dol., jo pageidavimu, lieka lietuviškajai visuomenei nežinomu fondo rėmėju. Aišku, LF narių sąrašuose, jis yra pilnateisų fondo narių tarpe.

* Nauji Lietuvių Fondo nariai: Bronius Valius, gyv. 806 Fairview St., Riverside, N.J., įnešęs 100 dol., Sofija ir Andrius Ramanauskai, gyv. 1139 W. Wingohocking Ave., Phila-delphia, Pa., įnešę 50 dol. ir pasižadėję įnešti vėliau likusius 50 dol. Perlaida (viso 250 dol.) gauta per V. Volertą, Philadelphia, Pa.

* Dr. V. Tercijonas, gyvenantis Letchworth Village, Thiells, N. Y., anksčiau įnešęs LF sąskaiton 500 dolerių, dabar papildomai atsiuntė kitus 500 dolerių, pažymėdamas, kad savo įnašu nori paremti lietuvių švietimo bei kultūrinius reikalus pagal Lietuvių Fondo nuostatus.

* Lietuvių Bendruomenės Cicero, Illinois, apylinkė įnešė fondo sąskaiton 200 dol. Valdyba tikisi, kad kelių metų bėgyje apylinkė įneš į LF visą tūkstantinę. Cicero apylinkei vadovauja energinga valdyba: Stepas Inagunis—pirmininkas, Gabrielė Roč-kienė — sekretorė, Kostas Bačkus — iždininkas, Jonė Bobinienė—švietimo vadovė ir nariai—A. Juškevičius, J. Vasaitis, V. Zalatorius.

* Į Lietuvių Fondo narių šeimą į-sijungė dr. Simonas Virkutis, E.S.S. Hospital, Cambridge, Md., įnešdamas fondo sąskaiton 100 dolerių.
Kai milijono fondo iniciatoriai tarėsi su Lietuvių Bendruomenės vadovais dėl vieno fondo steigimo, Stasys ir Leokadija Vilinskai rėmė vieno fondo steigimo idėją, pasižadėdami tik tokį fondą savo įnašu remti. Tą pažadą S. ir L. Vilinskai įvykdė dabar, įnešdami į LF sąskaitą 100 dol., tuo tapdami pilnateisiais fondo nariais. Vilinskai gyvena 37 Hobson Ave., Windsor, Conn.

PATIKSLINIMAS
š. m. "Aidų" 8 nr. straipsnyje apie arkivysk. T. Matulionį 354 p. dešinėje kolonoje 19 eilutėje iš viršaus prasidedąs sakinys turi būti: Vysk. T. Matulionį ir kitus kunigus tardė garsusis Pauker, vyras buv. Rumunijos užsienių reikalų ministères Anna Pauker...

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai