Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮSTEIGTA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINĖ PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
P.L.B. Kultūrines Premijos
1. Laisvojo pasaulio lietuvių kultūriniam darbui skatinti ir remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, kartu su P.L.B. Kultūros Taryba, skiria metinę dviejų tūkstančių dolerių premiją už literatūros, dailės ir muzikos kūrinius bei lituanistikos mokslo darbus. Pirmoji premija bus skiriama už 1963-sius metus.
2. Premijos gali būti skiriamos už spausdintus ir rankraštinius darbus. Nespausdintų darbų rankraščiai turi būti atsiųsti P.L.B. Kultūros Tarybos pirmininkui ligi gruodžio 31 d. Premijuotinas dailės kūrinys parenkamas tų metų apžvalginėje lietuvių dailininkų parodoje.
3. P.L.B. Kultūros Taryba sudaro specialistų komisijas premijuotiniems darbams atrinkti ir jury komisiją dailės kūriniams apžvalginėje parodoje įvertinti. Komisijų nariais gali būti ir P.L.B. Kultūros Tarybos nariai. Komisijos pačios išsirenka pirmininkus.
Komisijoms atrinkus atskirų sričių premijuotinus darbus, P.L.B. Kultūros Taryba, posėdyje dalyvaujant sprendžiamuoju balsu ir komisijų nariams, nutaria, kurios sritis darbui skiriama tų metų P.L.B. premija
Taisyklės
5. Premija gali būti skiriama už literatūros ir muzikos kūrinius, ar lituanistikos mokslo darbą, spausdintą po paskutiniosios P.L.B. kultūrinės premijos, skirtos atitinkamos srities darbui. Rankraščiai gali būti premijuoti, jei dar nebuvo svarstyti komisijų, skiriant paskutiniąją P.L. B. kultūros premiją už atitinkamos srities darbą.
6. Metinė P.L.B. premija gali ir sekančiais metais atitekti tos pačios srities darbui.
7. Komisijose, taip pat ir galutiniame P.L.B. Kultūros Tarybos posėdyje, kuriame skiriama P.L.B. kultūrinė premija, negali dalyvauti asmenys, kurių darbai svarstomi premijai gauti.
8. Jei taikant šias P.L.B. kultūrinės premijos taisykles iškiltų kokių neaiškumų, juos sprendžia P.L. B. Kultūros Taryba.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Kultūros Taryba.
Toronto, 1962 — Maironio metai, lapkričio 10 d.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai