ĮVYKIAI Spausdinti
* Kultūros kongreso paskaitos neišeis atskiru leidiniu. Jos atiduotos atspausdinti "Aidams". Sausio numeris skiriamas kultūros kongresui. Taip pat ir pirmojo kultūros kongreso medžiagą paskelbė "Aidai".

* "Aidų" žurnalo jury komisija savo posėdyje 1962 m. gruodžio 8 d. New Yorke nutarė "Aidų" grožinės literatūros premijos už 1960-1961 metus neskirti.

* Prel. Ignui Albavičiui šį rudenį suėjo 50 m. kunigystės. Įvykis buvo paminėtas lapkričio 22, 25 d.d. pamaldomis ir vaišėmis. Jubiliatas yra vienas iš didžiųjų Amerikos lietuvių kunigų veikėjų, savo triūsu daug prisidėjęs prie lietuvybės išlaikymo Amerikoje. Apie jo asmenį bei veiklą plačiau kituose numeriuose.

* Alto valdyba šitaip pasiskirstė pareigomis: L. šimutis — pirm.; dr. P. Grigaitis — pirmasis vicepirm.; T. Blinstrubas, P. Dargis, K. Drungelis, A. Rudis — vicepirmininkai; E. Bartkus, dr. V. Šimaitis — sekretoriai; M. Vaidila — ižd., J. Tálalas — finansų raštininkas. Veiklai pagyvinti numatomos specialios komisijos. Be to, Alto reikalams tvarkyti, įsteigtas centrinis biuras Čikagoje.

* Ohio lietuvių gydytojų draugija "Aleksandryno" n t. leisti paskyrė 1000 dol.

* Religinio Kongreso proga New Yorke ruošiamas koncertas. Koncertui salė gauta Lincoln Center patalpose, kur statoma Metropolitan operos rūmai. Koncertas įvyksta 1964 m. pasaulinės parodos laiku.
* Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimas vyko Čikagoje lapkričio 23
- 25 d.d. — tuo pačiu laiku, kaip ir kultūros kongresas. Pagrindiniai kalbėtojai buvo dr. V. Kavolis, dr. H. Nagys, dr. J. Girnius ir dr. Vardys.
* Stasys Goštautas, pačios jauniausios kartos atstovas, Kolumbijoje išgarsėjęs straipsniais bei knygomis iš meno srities, persikėlė į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Kolumbijoje jis reiškėsi ispanų kalba. St. Goštauto parašytą knygą apie lietuvių meną
— Antología biográfica del arte lituano — (246 pusi.) 1959 m. išleido Bedout leidykla. Po metų pasirodė jo kita knyga apie Kolumbijos meną — Arte colombiano — (220 pusi.), kurią išleido leidykla Iqueima. Dabar jis ruošia to veikalo antrą dalį ir lietuvių spaudoje rašo meno temomis.
* Maironio premijos už poeziją jury komisija sudaryta Vašingtone. Į ją įeina A. Vaičiulaitis, L. Dambriū-nas, J. Aistis, dr. A. Sužiedėlis ir-dr. J. Balys.

* Vietoj pasitraukusio Jono Gudo Kultūros Fondo iždininku pakviestas Jonas Bertašius. Jo adresas: JAV LB Kultūros Fondas, % Mr. J. Bertašius, 2642 W. 15th Street, Chicago 8, 111.

* Pianistė Aldona Kepalaitė kovo 4 d. ruošia koncertą New Yorke Car-negio rečitalių salėje.

* Čikagoje Standard Federal Savings banko patalpose lapkričio 23 d. atidaryta dail. A. Dargio darbų paroda. Išstatyta 12 kūrinių

* Vytauto Kasiulio paroda atidaryta D'Alessio galerijoje New Yorke lapkričio 17. Iškabinta 16 darbų. Paroda tęsis iki gruodžio 22 d.

* Maironiui paminėti spalio mėn. "Aiduose" paskelbtoji medžiaga leidžiama knyga. Ji dabar perredaguojama ir papildoma naujais straipsniais. Knygą savo lėšomis leidžia Maironio auklėtinis kun. Juozas Pra-gulbickas iš Elizabeth, N. J.

* "Aidų" redakcijos posėdis įvyko New Yorke gruodžio 8 d. Aptarti šio pusmečio redagavimo reikalai. Dalyvavo vyr. red. Antanas Vaičiulaitis ir redakcijos nariai: D. Andriekus, J. Girnius, A. Nyka Niliūnas. Trūko meninės dalies prižiūrėtojo dail. T. Valiaus, kuris gyvena Toronte.

* "Aidų" administracijoje galima įsigyti "Aleksandryno" I t. Autorius Vaclovas Biržiška, leidėjas—JAV LB Kultūros Fondas, kuris žurnalui paremti dovanojo 50 egz.
Įsigydami šį veikalą, prisidėsite prie "Aidų" išlaikymo. Kaina $7.50.