Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ISTORIJOS SEKCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Liulevičius   

Kultūros Kongreso ruošimo komitetui susiorganizavus, Lietuvių Istorijos Draugijai (Čikaga) buvo pavesta suorganizuoti istorijos sekciją. Draugija savo narių visuotiniame susirinkime tą darbą padaryti pavedė Vincentui Liulevičiui, kuris, nuolatiniame kontakte su LID valdyba, suplanavo ir sekcijos posėdį sušaukė. Buvo skaitytos keturios paskaitos, kuriose dalyvavo 76 asmenys (tiek įsiregistravo).

Pirmasis posėdis įvyko lapkričio 23 d., kuriam pirmininkavo A. Mažiulis, sekretoriavo — V. Skrupskelytė. Pirmąją paskaitą skaitė Lietuvių Istorijos Draugijos pirmininkas kun. dr. K. Matulaitis, MIC, — "Lietuvių Istorijos Draugijos atlikti darbai ir ateities planai". Diskusijose dalyvavo B. Račkauskas ir dr. J. Jakštas.

Po diskusijų tuoj pereita prie Vincento Liulevičiaus paskaitos — "A-merikos lietuvių kultūriniai laimėjimai". Diskusijas pradėjo prof. J. Puzinas, keldamas mintį, kad Lietuvių Istorijos Draugija turėtų imtis darbo išleisti Amerikos lietuvių istoriją. Įsijungė ir daugiau: dr. Al. Račkus, Pr. Pauliukonis, kun. V. Bag-danavičius, kuris manė, kad pirmiau reiktų rašyti monografijas.
Kitą rytą pradėtas antrasis posėdis, kuriam pirmininkavo prof. Pr. Čepėnas, sekretoriavo D. šukelytė. Pirmoji paskaita dr. J. Jakšto: "Amerikos lietuvių istoriografija ir jos ateities uždaviniai". Po to vėl klausėme Pr. Pauliukonio paskaitos "Amerikos lietuvių istorija kaip tautinio auklėjimo priemonė".

Kaip buvo sutarta, diskusijos prasidėjo tik po antrosios paskaitos. Diskutuota dėl abiejų paskaitų, kuriose dalyvavo: dr. J. Balys, V. Liulevi-čius, Pr. Pauliukonis, prof. Pr. Čepėnas, prof. S. Sužiedėlis ir dr. J. Jakštas.
Baigus diskusijas, K. Ališauskas komisijos vardu (kurią sudarė dar Z. Rumšą ir A. Vadopalas) referavo rezoliucijas, kurias dalyviai priėmė.
V. Liulevičius

Istorijos sekcijos nutarimai
Istorijos sekcijos dalyviai, susipažinę su Lietuvių Istorijos Draugija ir jos veikla, nutarė:
1.    Padėkoti LID vadovybei, redakcijai, visiems LID nariams ir mecenatams, kurie savo darbu ir aukomis įgalino LID veiklą. Kviesti visus, kuriems yra brangi mūsų tautos garbinga praeitis, įsijungti į Lietuvių Istorijos Draugijos darbus, renkant istorinę medžiagą ir savo raštais ir aukomis, kad žurnalas —Tautos Praeitis — nuolat gerėtų ir tobulėtų.
2.    Išklausę apie Amerikos lietuvių kultūrinius laimėjimus, konstatuoja ankstyvesniosios ateivijos greitą kultūrinę pažangą ir su pagarba reiškia jiems dėkingumą.
3.    Skatinti ir remti autorius, imančius rašyti monografijas apie organizacijas, vadovaujančius asmenis, paskiras kolonijas,  parapijas  ir kt.
žadinti ir skiepyti mūsų visuomenėje mintį, kad Amerikos Lietuvių Bendruomenė istoriniu požiūriu yra vienetas, bet kurios grupės bei organizacijos yra to vieneto esminės dalys ir jos vertintinos nešališkai.
4.    Prašyti Centrinę švietimo Tarybą, kad pasirūpintų parengti reikiamas istorijos programas ir išleisti tautos istorijos mokslo priemones.
Prašyti visą lietuvių visuomenę, parapijas, Altą ir Kultūros Fondą finansiškai paremti istorijos mokslo priemonių išleidimą.
Prašyti lietuvių   parapijų   gerbiamus    klebonus ir lietuvaites seseris mokytojas, kad daugiau kreiptų dėmesio į  tautinio auklėjimo  reikalą, įvedant mokyklose sistemingą ir pastovų lietuvių tautos bei jos išeivijos istorijos dėstymą.

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai