Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
II-jo KULTŪROS KONGRESO PROGRAMA PDF Spausdinti El. paštas
TREČIADIENIS, lapkr. 21, Jaunimo centre
Spaudos, dailės ir architektūros parodų atidarymas (6:30 vai.). Vytauto K. Jonyno paskaita: Lietuvio kūrėjo jnašas emigracijoje.

KETVIRTADIENIS, lapkr. 22, Jaunimo centro didžiojoje salėje
Registracija (9 vai.). Iškilmingas kongreso atidarymas (10 vai.). K K K-to pirm. Povilo Gaučio žodis. Himnai. Invokacijos: kun. Br. Markaitis ir kun. A. Trakis. Prezidiumo sudarymas. Sveikinimai.
Dr. Jonas Grinius: Lietuvių kultūrinio veikimo gairės (11:30 vai.).
Dr. Jonas Puzinas: Mūsų kultūriniai uždaviniai ir jų vykdymas (12:15 vai.).
Diskusijos prelegentų paliestais klausimais (2:30 v.). Eanketas ir literatūros vakaras  (7 v. v.). Programos dalyviai: Jurgis Jankus, Julija Švabaitė, akt. Zita Kevalaitytė, Aloyzas Baronas, Gražina Tulauskaitė ir kt.

PENKTADIENIS, lapkr. 23, Jaunimo centre
Fizinio lavinimo sekcija (5 vai.) — vad. B. Keturakis. A. Tamulynas: Sportas lietuviškumo sargyboje; koref. Br. Keturakis.
Literatūros sekcija (6 vai.) — vad. B. Babrauskas. Jurgis Jankus: Grūdas, nukritęs į akmenis. Jonas Grinius: Tematinės problemos lietuvių literatūroj. Pranas Garšva: Dabartinis knygų leidimas ir skaitymas. Benys Babrauskas: Lietuvis rašytojas Amerikoje ir jo knyga.
Architektūros sekcija (7 vai.) — vad. arch. J. Mu-lokas. Inž. dr. J. Gimbutas: Senosios lietuvių kaimo statybos savybės ir reikšmė dabar.
Istorijos sekcija (7 vai.) — vad. V. Liulevičius. Kun. dr. K. Matulaitis: Lietuvių Istorijos Dr-jos atlikti darbai ir ateities planai. V. Liulevičius: šiaurės Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai.
Spaudos sekcija (7 vai.) — vad. kun. dr. J. Pruns-kis. J. Kardelis, Neprikl. Lietuvos red.: Mūsų išeivijos spaudos pokario nueitas kelias, koref. Dirvos red. J. Ciuberkis. L.  Šimutis, Draugo red.:   Mūsų  periodines spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai. J. Mik-lovas: Lietuvos gyventojų pageidavimas išeivijos spaudai. St. Pieža, Ch. American red.: Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių temų kėlimas pasaulio spaudoje; koref. V. Zalatorius.

ŠEŠTADIENIS, lapkr. 24, Jaunimo Centre
Lituanistinio švietimo sekcija (8:30 v. r.) — vad. J. Tamulis. J. Ignatonis: Lituanistinio švietimo uždaviniai ir jų vykdymas. A. Rinkūnas: Lituanistinis švietimas Kanadoje. D. Petrutytė: Priešmokyklinis auklėjimas.
Fizinio lavinimo sekcija (9:30 vai.) Simpoziumas: Sportas tautinės kultūros rėmuose. Kalbėtojai: Z. Pu-zinauskas, Vyt Grybauskas, Jon. šoliūnas, A. Tamulynas. Vadovauja Br. Keturakis.
Istorijos sekcija (9:30 vai.). Dr. Juozas Jakštas: 6. Amerikos lietuvių istoriografija ir jos ateities uždaviniai. Pranas Pauliukonis: š. Amerikos lietuvių istorija kaip tautinio auklėjimo priemonė.
Lietuvybės parapijose išlaikymo sekcija  (9:30 vai.) — vad. prof. Balys Vitkus. J. Gylys:  Kaip žiūri j lietuvybės   išlaikymą   parapijoje   jos   narys   pasaulietis? Kun. Pr. Garšva: Tautinė parapija išeivijoje.
Pietų pertrauka
Lituanistinių mokslų sekcija (2 vai.) — vad. prof. Pr. Skardžius. Dr. Pr. Skardžius: Apie Dievą ir Per-kūn \. Dr. J. Balys: Dainų tyrinėjimo klausimai. Stasys Barzdukas: Mūsų kasdieninės kalbos aktualijos.
Architektūros sekcija (3 vai.). Diskusijos tautinės architektūros temomis. Dalyvauja dr. J. Gimbutas, arch. J. žemaitis, arch. J. Stelmokas, arch. J. Mulokas, arch. B. Lukštaitė, arch. V. Germanas, St. Goštautas.
Muzikos sekcija (7:30 vai.) — vad. prof. VI. Ja-kubėnas. Juozas Kreivėnas: Lietuvių muzikos dešimt-mstis ir kas toliau.

SEKMADIENIS, lapkr. 25
Pamaldos šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje (8 vai.). Pamokslą sako T. Leonardas Andriekus, O.F.M. Mišių metu gieda sol. Danutė Stankaitytė.
Vainiko padėjimas prie Laisvės kovų paminklo (10 vai.) ir Baigiamasis posėdis Jaunimo centro didžiojoje salėje: diskusijos, nutarimai, rezoliucijos, premijų įteikimas.
Marijos augštesn. mokyklos salėje (3:30 vai.) Simfoninis lietuviškos muzikos koncertas, dirig. Jeron. Kačinskas, solistas J. Vaznelis ir operos choras.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai