Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪROS SEKCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. š.   

Susirinkimas įvyko lapkričio 23 d. ir truko nuo 6 iki 11 vai. vak. Atidarė sekcijos vadovas Benys Ba-brauskas, pakviesdamas prezidiuman Juozą Kralikauską — pirm., Jurgį Jankų ir Juliją švabaitę — sekret., rezoliucijų komisijon — Aloyzą Baroną, Anatolijų Kairį ir dr. Vincą Maciūną. Dalyvavo apie 120 asmenų; keliasdešimt negalėjo patekti dėl vietos stokos.

Dr. Jonas Grinius skaitė 45 min. trukusią paskaitą "Tematinės problemos lietuvių literatūroje". Antras pranešėjas Jurgis Jankus kalbėjo arti valandos apie "Grūdą, nukritusį į akmenis". Po pertraukėlės Liet. Knygos Klubo vedėjas kun. Pranas Garšva padarė trumpą pranešimą tema "Dabartinis knygų leidimas ir skaitymas"; paskutinis pranešėjas buvo Benys Babrauskas, kalbėjęs valandą apie lietuvį rašytoją Amerikoje ir jo knygą.

Diskusijose A. T. Antanaitis oponavo J. Griniui dėl A. Škėmos "Baltos drobulės" sekso, kurio ten esą ne daugiau kaip Faulknerio ar Hem-mingvvay raštuose. A. Jankauskaitė, pažymėjusi, jog rašytojas turįs teisę rašyti, ką nori, pareiškė, kad ir skaitytojas turi teisę spręsti ir tarti savo nuomonę.

Platesnės diskusijos vyko knygų skaitymo ir platinimo reikalu. A. Baronas, nurodydamas skaičius, pastebėjo, jog mūsų dažnai nekultūringais laikomi amerikiečiai iš tikrųjų lietuvius pralenkia knygų skaitymu. P. Gaučys siūlo sumoderninti knygos platinimą, pvz., laikraštinėse reklamose dedant knygos viršelio atvaizdą ir pan. J. Končius pabrėžia svarbą populiarinti knygą ypač knygų mėnesio proga. S. Pau-tienienė   mano,   jog   knygos   turėtų būti reklamuojamos pirmuosiuose laikraščių puslapiuose, o ne kur tarp įvairių skelbimų. A. Mažiulis kaltina mūsų knygų platintojų nerangumą: pvz., Pennsylvanijos universitetas net 7 mėnesius turėjęs laukti užsakytosios lietuviškos knygos, o Harvardo universitetas, norįs  užsisakyti lietuviškų knygų, negali nė surasti, kas jas platina. Knygų prekybininkas ir leidėjas Jonas Karvelis taria: "Duokit man 250 skaitytojų — aš išleisiu kiekvieną knygą"- D. Augienė pareiškė susirūpinimą vaikų laikraščiu Eglute: jam trūksta geresnių raštų, kurių, deja, nesulaukiama iš žinomų mūsų rašytojų. Dar kalbėjo A. Baltinis, S. Goštautas, patys prelegentai ir kiti.

Pabaigoje A. Kairys perskaitė rezoliucijas, kurios susirinkimo su nežymiais papildymais  buvo  priimtos.
J. š.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai