Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
II-jo KULTŪROS KONGRESO LITERATŪROS SEKCIJOS NUTARIMAI PDF Spausdinti El. paštas
1.    L. Bendruomenė kiekvienoje apylinkėje suorganizuoja nuolatinį lietuviškų knygų platinimą, panaudodama efektyvų gyvą kontaktą su pirkėjais; knygų leidėjai ir platintojai turi nuolat jieškoti sėkmingesnių, modernesnių būdų knygai paskleisti. Literatūros reikšmei pabrėžti ir skaitytojui suartinti su rašytoju.
2.    JAV LB Kultūros Fondas raginamas leisti ir tokias knygas, kurių leidimas jei ir neapsimoka, kurios tačiau yra vertingos ar reikšmingos.
3 Laikraščiai prašomi, susitarę su Lietuvių Rašytojų Dr-ja ar betarpiškai su žinomais rašytojais, atkarpoje spausdinti pirmoj eilėj mūsų rašytojų kūrinius ir, iš jų sudarius knygą, siuntinėti visiems laikraščio prenumeratoriams.
4.    Okupuotoje Lietuvoje leidžiamoji iškraipyta ir trūktina lietuvių literatūros istorija įpareigoja mus nedelsiant išleisti veikalą, plačiai ir pilnai apimantį mūsų literatūrą. Lituanistikos Institutas prašomas sudaryti komisiją lietuvių literatūros istorijai parašyti ir parengus ją tuoj išleisdinti.
5.    Grožinės literatūros kūriniams temos neturi būti aprėžiamos ar nustatomos, vis dėlto mūsų rašytojai skatinami daugiau dėmesio kreipti į aktualias lietuviams temas, o atsverti Lietuvoje komunistų nustatytai nepriklausomos Lietuvos niekinimo linijai turėtų nevengti teisingo nepriklausomybės laikų vaizdavimo.
6.    Vertindami Stepo Zobarsko, Algirdo Landsbergio ir kitų pastangas bei pasiekimus, perduodant lietuvių literatūrą kitataučių pasauliui, kviečiame visus tautiečius ir organizacijas medžiagiškai ir moraliai remti tos srities darbus.
7.    L. Rašytojų Dr-jos premija yra augščiausia, todėl ją skiriant lygia teise kandidatuoja visos tais metais išleistos grožinės literatūros knygos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai