Eilėraščiai Spausdinti
Parašė BALYS AUGINAS   

Pirmosios meilės žavumas glūdi tame, kad nežinoma, jog ji gali pasibaigti.
D i s r a e l i

PAKASYNOS

Nužudyti debesys guli
Ant atdaro kapo duobės —
Geltonos astros.
Lašas rudens saulės,
Ir byrantis auksas —
Gėlės. Vaškas. Ir auksas.

   Visa tai šiandien Tau,
Nurimusi mano mergaite! —
Širdyje — pelenai,
Arklių kanopų duslūs aidai
(Kaip sunkiai velka žirgai karstą —
Mano širdies sunkųjį akmenį) —

Mirusį pavasarį užkloja
Žemė ir gėlės —
Ir dulkių gedulo šydas
Ant mano plaukų —
Dunda skildamas grumstas —
Juoda mano širdies daina

Tuščiu glėbiu sugrįžtu —
Rankos neturi ko apkabinti —
Ir širdim alkana
Grimstu į svajonių liūną..—
Skandina vienatvės vandenys,
Ir atminimų lietus
Skalauja kalvas—

LAUKIMO UGNYS

Mes paliekame trupantį apkasą,
Sargybų degantį būstą
Skausmu liepsnodami, tolstam   
Svetima ežia —
Paklydę

Po daugel daugel rudenų
Sąžinė praeities kapus atkasa —
Į širdį atminimai plūsta:
Nugrimzdusi Sala iš vandenų
Iškyla. Gimti krantai
Tolumoje
Žydi   

Pro šalį plaukia šviesūs
Praeities paskendę laivai —
Svetimų medžių pavėsiuos
Rūdija
Mūsų kantrybės
Šarvai —

Ir tirpsta aisčių avilio vaškas
Besileidžiančios saulės ugny —
Ant svetimo akmenio blaškos
Mūsų širdis agni —

Saulėlydžių laužas smilksta,
O mes — laukimo ugny
Dar kalame ginklą vilties —

Pražygiuoja metų vilkstinė —
Ji mūsų pulkų apdulkusias vėliavas
Svetimuos kauburiuos paties   


SANTĖMIO KATYTĖS

Ant namų mano slenksčio
Pilkos santėmio katytės
Žaidžia —
Joms vakaras parito
Purpurinį
Siūlų kamuolį —

Riedėdamas slidžiu erdvės ledu,
Jis padega
Medžių žydinčias šluotas,      
Šluojančias debesis-—
O ištaršytos nytys,
Rusenančiom dūmų virvėm
Supančioja upės vingrųjį liemenį

Ir slėnio išdžiuvusius delnus raizgo
Pilkšvais rūko kuodeliais —

Ak! Rūkstantį rutulį saulės,
Nubėgusį
Nuo horizonto
Į šiurkščią vilną
Mėlynos žolės —
Nutveria
Santėmio katyčių nagai —

Jų žaismingam glėby
Saulės siūlai sudūla,
Pavirtę tamsos anglim
Ir nakties pelenais    ---

VIZIJŲ VADŽIOS

Vidunaktį skardus gaidžio trimitas —
Ir vėl sudužus tyla —
Svirpliai
Brūžuoja naktį gabalėliais
Ir įgudusiai džirina dainą: —
Baladę
Apie  vienatvės virpėjimą —

Kūdikis blaškos sapnų bangose —
Skęsta ir kovoja
Su fantazijos purkslais. Laikydamas
Vizijų vadžias
Savo trapiuos porcelano delnuos -
Vakar vakare
Jis rado katiną —
Tada jis plūduriavo didelėje
Baltoje kūdroje —
Jo akių žalieji švyturiai švietė
Akinančia siaubo šviesa —

Grįžk atgalios, katine!
Su šviečiančia
Povo plunksnų uodega
Perskrosk tamsos apklotą —
Težydi tavo akys —
Žalios samanos
Siaubingam nakties miške   

O svirpliai vis verkia —
Dabar jie dildina eiles
Iš tylos paklodės,
Dengiančios
Kūdikio
Spurdančią
Širdį    ---