Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
GR0ŽINEI PROZAI 1000 DOL. PDF Spausdinti El. paštas
1.    Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos (romano, apysakos) tryliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti paskutinė data yra 1963 m. lapkričio mėn. 1 d.
2.    Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama tūkstančio dolerių premija. Mecenatai — dr. Antanas ir Elena Razmai.
3.    Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato puslapių.
4.    Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konkurso komisijai, Draugas, 4545 W. 63rd St, Chica-go 29, 111.
5.    Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pasirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos nelaimėjusių autorių vokai komisijos ir "Draugo" atstovo akivaizdoje sudeginami.
6.    Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pirrrtcaios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.
7.    Konkurso jury komisija bus paskelbta netrukus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai