Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Spausdinant šį "Aidų" numerį, birželio 21 d. popiežium išrinktas Milano arkivyskupas kard. Giovanni Battista Montini, kuris pasivadino Povilu VI. Apie jį daugiau kitame numery.

*    Lietuvių Fondo suvažiavimas įvyko gegužės 18 d. Jaunimo Centre Čikagoje. Suvažiavimą atidarė fondo iniciatorius dr. A. Razma. Dalyvavo apie 150 narių. Fondo tikslas — sukelti milijoną dolerių. Dabar jau yra 73.000 dol. Fondo nariu tampa kiekvienas 100 dol. aukotojas. Suvažiavimo proga fondas laimėjo naujų narių. Pažymėtina Čikagos ir Cicero augštesniosios lituanistinės mokyklos, įnešusios po 100 dol. ir tapusios fondo nariais.

*    Daniel J. Flood, Pennsylvanijos kongresmanas, kreipėsi į Altą, kitas organizacijas ir atskirus asmenis, kad paremtų jo ir daugiau kaip poros dešimčių kitų kongresmanų rezoliuciją — sudaryti nuolatinį Atstovų Rūmų komitetą pavergtų tautų reikalams.

*    Ministeris S. Girdvainis dalyvavo Jono XXIII laidotuvėse ir kartu su kitais akredituotų prie šv. Sosto diplomatinių misijų šefais buvo Kardinolų Kolegijos suteiktoj audiencijoj, kurioje diplomatinis korpusas pareiškė užuojautą dėl popiežiaus mirties.

*    Leonardas Žitkevičius parengė spaudai eilėraščių rinkinį "Dilgės ir lelijos".

*    Prancūzijos LB krašto tarybon išrinkti: Kun. J. Petrošius, R. Bač-kis, B. Venskuvienė, J. Matorienė, E. Turauskas, A. Venskus, P. Klimas, S. Pagnierienė, J. Lanskoronskis, P. Liutkus, E. Vaiciekauskas. Į garbės teismą: A. Liutkus, prof. J. Baltrušaitis ir E. Turauskienė.

*    Vilniuje kovo 30 d. mirė prof. V. Sezemanas. Buvo gimęs 1884 gegužės 30 d. Viborge. 1923 m. buvo pakviestas į Lietuvos universitetą dėstyti filosofijos. 1928 m. buvo pakeltas ordinariniu profesorium. Antrame bolševikmetyje buvo kelis metus ištremtas į Sibirą, iš kurio grįžo į Vilnių. Yra paskelbęs visą eilę filosofijos mokslo veikalų. Palaidotas balandžio 2 Karių kapinėse Vilniuje.

*    Pranciškonų prov. T. J. Gailiu-šis gavo pranešimą iš Maino kon-gresmano S. Tupper, kad jis įteikė rezoliuciją Nr. 132, kurioje reikalauja svarstyti Lietuvos klausimą, grąžinti deportuotuosius iš Sibiro, skelbti laisvus rinkimus, nubausti pareigūnus, nusikaltusius žmoniškumui.

*    Prof. Vaclovo Biržiškos Alek-sandryno n tomas jau išspausdintas. Tomas apima aštuoniolikto ir iš dalies devyniolikto amžiaus autorius ir rašytojus. Tomas buvo suredaguotas prof. M. Biržiškos, tomo korektūrą skaitė ir kai kuriuos kitus su šiuo veikalo spausdinimu susijusius darbus atliko Lituanistikos Institutas.

*    Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas šaukiamas 1963 m. rugpiūčio 29 - rugsėjo 1 dienomis Toronte, Kanadoje. Seimą šaukia PLB valdyba. Jame bus svarstomi visi mūsų tautinį gyvenimą liečiantys klausimai ir, be abejonės, bus padaryta reikšmingų ir svarbių nutarimų. Seimo darbotvarkė išsiuntinėta visų kraštų valdybom ir paskelbta spaudoje. Seimą lydės kultūriniai pasireiškimai: simfoninis muzikos ir Varpo choro koncertas ir dailės paroda.

*    Solistė Lionė Juodytė, rugsėjo 29 rengia savo koncertą Town Hall salėje, New Yorke. Programoje šalia tarptautinių kompozitorių dainuos ir J. Gruodžio, A. Kačanausko, St. Šimkaus, S. Čerienės dainų. Akompanuoja Fritz Kramer, dirigentas iš Vienos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai