Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. Celiešius   
Amerikos Lietuvių Kunigų seimas, įvykęs New Yorke rugsėjo 11 d., praėjo vieningo darbo nuotaikoj. Seime dalyvavo vysk. V. Brizgys ir 53 kunigai.
Seimą atidarė prel. P. Juras, pakviesdamas pirmininkauti Brookly-no Apreiškimo parapijos kleboną kun. N. Pakalnį ir sekretoriauti kun. I. Urboną su kun. L. Jankumi.
Metinę Kunigų Vienybės veiklą išsamiai nušvietė jos pirmininkas prel. P. Juras, pabrėždamas Lux Christi redaktoriaus kun. T. Narbuto pasiaukojimą ir religinės šalpos vedėjo kun. S. Railos pastangas.

Iš provincijų pranešimų paaiškėjo, kad Kunigų Vienybės veikimo pulsas plakąs ne vienodu ritmu: vienur jis yra stipresnis (Albany), kitur silpnesnis (Chicago), daugiausia vidutinis.

Iš katalikiškų organizacijų veiklos: Moterų Sąjungą apibūdino prel. P. Juras, jaunimo stovyklos Dainavos religinį ir tautinį momentą atskleidė kun. P. Celiešius. Dėl Dainavos stovykloje statomos naujos koplyčios nuoširdžiai atsiliepė prel. J. Balkūnas, ragindamas visus klebonus moraliai ir ekonomiškai tą statybą paremti. Ateitininkų Federacijos vardu kalbėjo kun. S. Yla, sąjungų: sendraugių — kun. B. Dagilis, studentų — K. Pūga, jaunučių — kun. I. Urbonas.

Tėvas V. Gidžiūnas referavo apie Amerikos lietuvių katalikų leidžiamos istorijos padėtį. Medžiagos jau surinkta 60%. Knygos mecenatu yra kun. J. Karalius. Tačiau trūksta lėšų apmokėti redakcinei komisijai už darbą. Lietuviškų organizacijų kapelionų padėtį nušvietė kun. S. Yla. Vienas iš didžiausių sunkumų yra tas, kad kapelionai, būdami kartu vikarais ir subordinuoti tiesioginiam parapijų pastoraciniam darbui, neturi nei laiko nei galimybių laisvai lankyti organizacijų skyrius, studijuoti jų problemas ir joms aukotis. Skyriai yra išblaškyti po visą Amerikos kontinentą. Juoj aplankyti reikėtų nemažai pinigo išlaidoms padengti.

Apie religinės šalpos padėtį kalbėjo kun. S. Raila. Be paramos Lietuvai, dar leidžiama knyga Religijos persekiojimas Lietuvoje, kurios mecenatu sutiko būti prel. P. Juras. Tuo pačiu laiku rengiamas antras leidimas anglų kalba, verčiamas kun. P. Ciniko, M.I.C. Tiražas 5000. Leidžiamam vertimui lėšų dar neturima.

Šiluvos koplyčios Vašingtono šventovėje padėtį apibūdino vyskupas V. Brizgys. Minėtos koplyčios idėja rado Amerikos lietuvių visuomenėje nuoširdaus pritarimo ir gausios paramos. Iki šiol yra jau sukaupta pusantro šimto tūkstančių dolerių. Ir dar aukos plaukia kiekvieną dieną. Daugelis kolonijų vykdytų rinkliavų dar neprisiuntė. Pramatoma užsibrėžtą sumą pilnai surinkti. Pirmasis į-mokėjimas 110,000 dol. bus įteiktas šiemet gruodžio 8 dieną. Antrasis terminas sekančiais metais tuo pačiu laiku.

Dėl pasirinktojo "Šiluvos" vardo vyskupas nurodė, kad Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje yra daug didesnės svarbos, negu jos paveikslo isįgijimas Vilniaus Aušros vartuose. Be to, koplyčios dekoracijos turinyje pramatoma įvesti visus svarbesnius Lietuvos istorijos momentus. Taigi ten tilps ir Vilniaus žymesnės šventovės: Aušros Vartai, katedra, Trijų Kryžių kalnas, Vilniaus universitetas. .. Imantis įrengti vieną koplyčią Vašingtono šventovėje norėta parodyti JAV episkopatui dėkingumą už teiktą mums emigruojant pagalbą per NCWC organizaciją, kai tam reikalui Amerikos bažnyčiose buvo surinkta milijonai dolerių.

Prel. J. Balkūnas pranešė, kad sekančiais metais pasaulinės parodos New Yorke proga bus atstovaujami ir lietuviai religiniam skyriuje. Tam reikalui jau telkiamos lėšos per lietuvių parapijų bažnytines rinkliavas. Platesnio masto lietuvių religinis ir tautinis pasirodymas sutaps su Šiluvos koplyčios atidarymu Vašingtone 1965 m.

Tėvas J. Vaškys, O.F.M. savo referate iškėlė pasauliečių apaštalavimo sėkmingumą, puoselėjant Trečiojo Pranciškaus Ordino veiklą.
Valdyba perrinkta ta pati, būtent: pirm. prel. P. Juras, vicepirm. kun. B. Gauronskis ir kun. J. Matutis, sekr. kun. J. Vilčiauskas, ižd. kun. Z. Smilga.
Nutarta lietuvių solidarumo ir maldos diena parinkti rugsėjo 8-tą.
Kun. P. Celiešius
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai