Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Įvykiai PDF Spausdinti El. paštas
*    Visuotinio Susirinkimo antrojoj sekcijoj, atidarytoj rugsėjo 29 d., gvildomi klausimai, susiję su Bažnyčios pobūdžiu ir liturgija. Numatoma šaukti ir trečioji sesija.
*    1964 rugpiūčio 23, sekmadienį, įvyks didžioji lietuvių diena pasaulinėje parodoje New Yorke. Pasaulinės parodos lietuvių komitetas, kurio pirmininku yra prof. Jokūbas Stukas, tą dieną ruošia dainų ir tautinių šokių festivalį. Meninės programos paruošimas pavestas meno sekcijai, kuriai vadovauja aktorius Kazys Vasiliauskas. Sudarytas muzikų komitetas: pirm. muz. Algirdas Kačanaus-kas,    vicepirm.   Antanas   Visminas, sekretorius muz. Mykolas Cibas ir spaudos reikalams narys muz. Vincas Mamaitis. Tautinių šokių programai paruošti pakviesta Jadvyga Matulaitienė.
Menininkams duotas didelis uždavinys, nuo kurio priklausys lietuvių dienos sėkmingumas. Vieni menininkai šio didžio uždavinio išspręsti negalės. Kiekvieno lietuvio pareiga jiems padėti. Prie šio didelio darbo prisidėti maloniai kviečiami visi JAV ir Kanados chorai bei tautinių šokių grupės. Savo pageidavimus, sumanymus ar pasiūlymus prašoma siųsti meninės programos koordinatoriui akt. Kaziui Vasiliauskui, 28 Shepherd Ave., Brooklyn 8, N.Y., USA. Muzikiniais reikalais prašoma rašyti muz. Mykolui Cibui, 59 Van Nostrand Ave., Great Neck, L.I., N.Y., USA. Tautinių šokių reikalais Jadvygai Matulaitienei, 188 Logan St., Brooklyn 8, N.Y, USA.
*    Dail. Adomo Galdiko 70 m. amžiaus proga žymesnėse lietuvių vietovėse ruošiamos parodos. Rugsėjo 28 d. atidaryta jo paroda Baltimorėje, spalio 13 d. Clevelande. Didžiausia jų ruošiama Čikagoje lapkr. 27 - gruodžio 8 d.d. Parodos vyksta Lietuvių Bendruomenės globoje.
*    1964 m. sausio 1 d. sueis 250 m. nuo Kristijono Donelaičio mirties. A. Rannitas spaudoje siūlo: 1. 1964 metus paskelbti Kristijono Donelaičio metais; 2. Universitetuose, kur studijuoja ar dėsto lietuviai, ruošti Donelaičio minėjimus; 3. Išleisti specialius numerius Lituanus, Baltic Review, Metmenų, Aidų, Liet. Dienų ir kt.; 4. Išleisti angliškai Donelaičio raštus; 5. Jungti Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimus su Donelaičio sukaktim.
*    Lionės Juodytės koncertas Town Hall New Yorke rugsėjo 29 d. praėjo sėkmingai. Repertuaras buvo sudėtingas, išpildymas geras. Solistę teigiamai įvertino didžiųjų New Yorko laikraščių, kaip New York Time Herald Tribune ir kt., muzikos kritikai. Publika salėje taip pat buvo gausi.
*    Čikagos lietuvių opera ateinantiems metams pasirenka Pucinio operą "Toscą". Spektakliai vyks Marijo» augštesniosios mokyklos salėje.
*    Dail. Ant. Rūkštelės parodą LB Hartfordo apylinkės valdyba suruoš* Hartforde rugsėjo 28-29 d.
*    Dail. K. žoromskis pranciškonų gimnazijos Kennebunkporto salei nutapė didelį (10x9) šv. Jurgio paveikslą.
*    Liet. Valstiečių Liaudininkų Sąjungos visuotinis suvažiavimas įvyko spalio 12-13 d. d. Sheraton-Atlantic viešbutyje New Yorke.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai