Eilėraštis Spausdinti
Parašė BENEDIKTAS RUTKŪNAS   
TIKIU

O, aš tikiu — tvirtai tikiu:
nors palengvėle, pamažu —
artėja tobula diena,
nektaro meilės sklidina,
lyg lino žiedas mėlyna    

O, aš tikiu, karštai tikiu —
ji neša vakarą sykiu,
tokių tykių,
gilių akių —
pro lauką aukso avižų
ji iš palengva, pamažu
artėja, žengia mėlyna —
pasaulio tobulo diena!