Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PO DVIDEŠIMTIES METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Audėnas   
VLIKAS per dvidešimt savo veiklos metų nei rankų nenuleido, nei akių poilsiui nesudėjo, nei pavergtos tautos neišlaisvino. Dabar Vli-kas, kaip ir kiekvienas laisvasis lietuvis, liūdnai žvelgia į Nemuno pakrantėse, Dubysos šlaituose, Nidos ir Palangos kopose, Rūdininkų giriose ir visame likusiame krašte komunistų trypiamą Lietuvos laisvę. Laisvę ir nepriklausomybę, kuriomis apie septynis šimtmečius lietuvis džiaugėsi.

Jeigu lapkričio gale Vlikas savo sesijoje peržvelgė lietuvių tautos nueitąjį išlaisvinimo kelią, kuriame Vlikui teko žymią rolę suvaidinti, tai ne tam, kad jis laikytų savo darbus baigęs ar jais, kokie jie bebūtų buvę, didžiuotųs. Vlikui dabar rūpėjo iškelti, visapusiškai išryškinti ir tiek lietuviškajam, tiek ir pla-tesniajam pasauliui parodyti, kad jau baigiasi šimto ketvirtis, kai Lietuva pavergta ir kankinama, o pasauliniame horizonte vis dar nematyti prošvaistės Lietuvos laisvei veikiau atgauti. Vlikui rūpėjo visiems pasakyti, kad kovą už tautos laisvę reikia sustiprinti, suaktyvinti ir dar labiau suvisuotinti. Šia kryptimi toliau eiti Vlikas turi ir jėgų, ir ryžto, ir įsipareigojimų. Vliko jėgos — tautos laisvės reikalas ir laisvųjų lietuvių visuotinis pritarimas ir rėmimas; Vliko ryžtas — drąsiai, užsigrūdinusiai ir nesvyruojančiai tikėti, veikti ir visas savas bei svetimas jėgas organizuoti šventon Lietuvos laisvinimo kovon; Vliko įsipareigojimas— tautai duota priesaika, skelbiant 1944 m. vasario 16 d. deklaraciją.

Šitaip suprasdamas savo didžiuosius uždavinius, Vlikas atviromis akimis žiūri į ateitį, kurioje galima susilaukti net sunkesnių savo veiklai sąlygų: gali prireikti laužti ne tik sovietų nuleistąją geležinę uždangą, bet ir demokratinio pasaulio neapdairiai priimamas, sovietų peršamas pinkles. Reikia šiuos įvykius visiems atidžiai sekti ir kartu ruoštis naujiems darbams dar sunkesnėse sąlygose.

Praėjusioje savo sesijoje (lapkričio 23-24 d. d.) Vlikas ypatingai pajuto turįs naujų ir jaunų jėgų didelį prieauglį, kurie su dideliu patriotiniu užsidegimu iš viešos tribūnos karštai ir turiningai diskutavo Lietuvos laisvinimo problemas. Tie jauni ir energingi vyrai Vliko sudėtyje sudarė daugiau kaip trečdalį visų jo narių. Tuo pačiu Vlikas visai natūraliu keliu atsijaunina žmonėmis, atsinaujina metodais savo darbuose ir siekimuose. Veikusiųjų patirtis, atėjusiųjų energija jungiasi į vieną neišsenkamą kovos barą ir tuo pačiu į-prasmina tolimesnės veiklos būtinumą.
Naujas dvidešimtmetis pradėtas. Bus jis ilgas ar trumpas, priklausys ne tik nuo tarptautinių grumtynių, bet ir nuo mūsų pačių drauge su pavergtąja tauta suderintų pastangų Lietuvai laisvę atkovoti.
Juozas Audėnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai