Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINA IŠ KITO GALO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Naujokaitis   
Daina iš kito galo — tuo pavadinimu Nida yra išleidusi Pulgio Andriušio satyrų knygą. Devyniolikoje pasakojimų ir įžanginiame A. Gustaičio eilėraštyje ironijos, šaržo ir grotesko s priemonėmis prieš plauką glostomas mūsų priverstinės emigracijos gyvenimas. Daugumas siužetų sukasi apie Australijos lietuvių kultūrines, visuomenines ir asmenines silpnybes. Lošimas arkliukais, per didelė meilė pinigui, namukams, automobiliams, smulkios srovinės ir politinės intrygėlės, tuščios garbės troškimas, pasipūtimas prieš neturtin-gesnius, o ypač noras nutolti nuo lietuviškų reikalų ir išnykti prisitaikius prie svetimo krašto papročių ir gyvenimo būdo — tai vis temos įvairiais niuansais atsiskleidžiančios knygos puslapiuose.

Tai konkreti kasdienybė — netolima praeitis ir dabartis. Daugumas kūrinių feljetonai. O jų silpnybė yra ta, kad greitai pasensta; konkretus juokingas įvykis dingo iš kasdienybės ir atminties, ir sušaržuotas to smulkaus įvykio vaizdas nustoja aktualumo ir patrauklumo, tuo pačiu ir jo menine verte labai abejotina. Iki nesenstančios satyros pakylama tada, kai įvykis pakeliamas į visuotinesnę plotmę.

Nemalonu pasakyti, kad šioje P. Andriušio knygoje esama tuščiavidurių pasakojimų, atrodo, parašytų be gilesnio įsijautimo j skaudamas kultūrinio - visuomeninio gyvenimo vietas (Daina iš kito galo, Kiek jau turi, Sportininkas pensijoje, Demokratinis sportas, Bėdos dėl kadilja-ko, Pinigams dirbti mašina, Vienos krypties eismas, Nedėkingas amatas). Kai kuriuose kūriniuose pasigendama išbaigimo, meninio apdailinimo, stilistinio nuglūdinimo, be kurio P. Andriušio satyros virsta banaliais feljetonais, nuskambėjusiais salės sienom, bet neužgriebiančios liečiamųjų širdies (Mašininė meilė, Naujai įmontuota siela, Nuostolinga nuomonė, Nors ir žemė drebėtų). Atrodo, kad jei prie šių pastarųjų būtų pasėdėta su glūdintojo kantrybe tiek bent, kiek prie pypkės rūkytojo (Perbėgėlio vargai), tai šie kūriniai turėtų aiškią ilgo išlikimo žymę. O kad P. Andriušis sugeba ir siaurai individualų atvejį padaryti įdomų ir meniškai išbaigti, rodo nors ir minėtoji pypkės istorija.
P. Andriušio satyrinis talentas suspindi visa jėga konkrečiuose realaus gyvenimo vaizduose, kur santūraus šaržo priemonėmis ir taikliu humoristiniu stiliumi paglostomos silpnybės. O groteskiniai vaizdai yra autoriaus silpnybė.

Išskirtinai norėtume paminėti tikrus šios knygos satyrinius šedevriukus, kurie neša ant savo pečių visą meninį šios knygos svorį: Labanaktis, Tvarkingas tautietis, šaukštai po pietų, Du draugu. . . Pro juoką jauti ašaras ir turi giliai susimąstyti.

Iš kritinių pastabų aišku, kad norėtume stipresnės P. Andriušio satyrų knygos. Tačiau autoriaus labui pravers pasakyti, kad mėgstantiems lengvą pasiskaitymą knyga nebus nuobodi, nes P. Andriušio humoristinis stilius atperka daugelį trūkumų: sultinga frazė, taiklios charakteristikos, kontrasto priemonės, hiperbolės, palyginimai... Išrašome porą pavyzdžių: "Gyveno Pietų Australijos sostinės (čia, kur tik didesnis miestas, vadinasi sostine) senakam-pyje du draugu dar iš Lietuvos: Petras Ragaišis (kiek susitepęs su tautininkais) ir Jonas Balaišis (išlaikęs nekaltybę). Kas sekmadienis abudu eidavo į šv. Juozapo bažnyčią, šventoriuje nesislėpdavo už krūmų nuo bilietų pardavinėtojų, na, žodžiu, drauge gerdavo, drauge pagiriodavo, o išsipagirioję abu pasižadėdavo daugiau nebegerti, po to vėl pasilakdavo, kad turėtų progos naujiems pažadams..." (118). "Štai, pavyzdžiui, svečiuojiesi pasaulinės lietuvių bendruomenės krašto apylinkės namuose, džiaugiesi taip gražiai išlaikyta lietuvybe, kurion įsimaišęs tiktai kas trečias - ketvirtas angliškas žodis..."
Pulgis Andriušis, DAINA Iš KITO GALO. Nida, 1962 m., 136 psl., kaina $1.00
Pr. Naujokaitis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai