Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ FONDAS PDF Spausdinti El. paštas

Po pirmojo Liet. Fondo gausaus Hiivažiavimo, po didingos šokių šventės ir vasaros atostogų naujoji LF taryba ir LF valdyba vėl su visu pasišventimu ir nauja energija pradėjo dirbti ir kviečia visus nelaukiant savanoriškai įsijungti į LF organizavimą.
Pradžia jau yra puiki: fonde grynais jau virš 100 000 dol.,
Iš jų būtiniesiems lietuviškiems reikalams paskirta virš 3,000 dol. Ir šita suma nemažės, bet kasmet didės — LF žengia į priekį tvirtu žingsniu ir pasitinka ateitį su viltin-žvilgsniu. Mes, išrinktieji LF tarybos ir valdybos nariai, pasiryžome dirbti ne dėl garbės ar malonumo, nes šitos pareigos pareikalauja iš mūsų daug laiko, kantrybės ir energijos; nes mes patys be aukų LF taip pat iš savo privačių kišenių padengsime visas LF organizavimo išlaidas, kad tuo būdu būtų galima visą LF kasmetinį pelną paskirti lietuvybės ugdymui ir išlaikymui, kur degančiai reikia finansinės paramos.

Brangus lietuvi, organizacija ir parapija, nebelauk ilgiau ir nebepatei-sink savo delsimo, žiūrėdamas į tuos, kurie niekados niekam neaukoja, bet jau dabar tuoj pasek tais trim šimtais lietuvių ir organizacijų, kurie yra suaukoję virš 100,000 dol. L. F. Štai keli būdai, kaip galima įsijungti j LF organizavimą:
1.    Tuoj pats pasiųsk bet kokią auką LF;
2.    Pats savanoriškai su LB apylinkės, organizacijų ir parapijos pagalba suorganizuok LF vajaus komitetą savo apylinkėje ir pravesk piniginį vajų;
3.    Jeigu gali, parašyk į spaudą apie LF būtinumą lietuviškiems reikalams, propaguok vienokiu ar kitokiu būdu vietinių LF vajaus komitetų darbus ir aukotojus.

Idealistai anais laikais pažadino lietuviuose tautinę sąmonę, iškovojo Lietuvai laisvę, žuvo Lietuvos miškuose ir Sibiro tundrose dėl tikėjimo ir mūsų tautos. Idealistai šiandien dirba dėl lietuvybės čia išeivijoje ir idealistai tik organizuos ir aukos L Fondui, kuris ilgai ir po mūsų mirties tarnaus lietuviškiems reikalams čia išeivijoje ir Laisvoje Lietuvoje.

Praturtėjimas ir šio krašto įvairūs patogumai neturi užšaldyti mūsų širdis šventai pareigai — lietuvybės ugdymui ir jos išlaikymui. Tad kviečiame ir tave, brangus lietuvi, nebelaukti, bet jau dabar, kad ir su mažiausia auka, įsijungti į L Fondo narių gretas. Šventai tikime, kad mūsų šauksmą išgirsi.

Visais reikalais kreiptis šiuo adresu: Lithuanian Foundation, 7243 S. Albany Ave., Chicago 29, 111., Tel. HE 4-4076.
Dr. A. Razma, LF Tarybos pirm. Dr. G. Balukas, vicepirmininkas, A. Rėklaitis, sekretorius,
L   Fondo  Tarybos  nariai:  dr.  K.
Ambrozaitis, J. Bagdanavičius, T. Blinstrubas, Z. Dailidka, dr. F. Kaunas, dr. P. Kisielius, inž. V. Naudžius, dr. B. Poškus, kun. B. Sugintas, dr. V. Šimaitis, J. švedas, dr. V. Tauras

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai