Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DVIDEŠIMTIES METŲ KOVA UZ LIETUVOS LAISVĘ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Pl.   
Savo veiklos dvidešimtmečiui atžymėti Vlikas išleido anglų kalba knygą "Twenty Years' Struggle for Freedom of Lithuania". Tai yra tarsi oficialaus pobūdžio leidinys. Jo pradžioj yra Lietuvos himno anglų kalba vertimas, o po to seka visų keturių Vliko pirmininkų — St. Kairio, Myk. Krupavičiaus, J. Matulionio ir Ant. Trimako — trumpi bendro pobūdžio pareiškimai apie kovą už Lietuvos laisvę. Greta to taip pat įdėtos jų fotografijos ir trumpos biografinės žinios.

Knygos pagrindą sudaro keturi straipsniai: S. Lūšio apie Vliko kilmę (25-39 pp.), J. Audėno apie Vliko veiklą (40-92 pp.), K. Šidlausko apie Vliką kaip lietuvių tautos atstovybę   (93-117  pp.)   ir  D.   Krivicko  apie Lietuvos kovą prieš agresiją ir pavergimą (118-146 pp.). Be to, knygos gale paduota keletas faktų apie Lietuvą ir pridėtas Lietuvos žemėlapis.
Knyga turi 150 puslapių. Todėl svetimtaučiui jau jos viena išvaizda rodo, kad ta 20-ties metų kova už Lietuvos laisvę nebus plačiau aprašoma.

Iš tikro, kas buvo Vliko atlikta Lietuvos išvadavimui, aprašoma tiktai J. Audėno straipsny. Tačiau tai nėra dokumentuotas straipsnis. Jame pilnai ar dalinai cituojami tiktai keli Vliko, dar Lietuvoj veikusio, atsišaukimai bei pareiškimai. Apie Vliko veiklą užsieny pasakojama tiktai paminint jo nutarimus bei memorandumus.
Panašiai nedokumentuotas ir S. Lūšio straipsnis apie Vliko susikūrimą.

Knygoje niekur plačiau nerašoma apie Vliką sudarančias grupes, jų tarpusavio santykius ar jų įtaką krašte. Todėl svetimtaučiui gali būti sunkiau suprasti, kodėl Vlikas turi būti laikomas lietuvių tautos atstovybe ar net galima laikinąja vyriausybe, kaip tai įrodinėja K. Šidlauskas savo straipsny.
D. Krivicko straipsnis neliečia Vliko, bet nušviečia dabartinę Lietuvos tarptautinę padėtį.

Apskritai ši knygutė sudaro labai kuklų Vliko 20 metų sukakties paminėjimą bei jo veiklos pavaizdavimą svetimtaučiams. Artėjant 25 m. sukakčiai nuo Lietuvos pavergimo yra būtina išleisti didesnį veikalą, kuris išsamiai nušviestų lietuvių tautos kovą už laisvę ir iškeltų jos teisę į nepriklausomybę.

Twenty Years' Struggle for Freedom of Lithuania. JUOZAS AUDĖNAS, Editor, New York, 1963 m. 150 P3l.
A. Pl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai