Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruojama išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir meninę vertę.

Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1964 metų kovo mėnesio 31 d.
Adresas rankraščiams siųsti: Dirva, Novelės konkursas, 6907 Superior Ave., Cleveland, Ohio, 44103.

Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: nelaimėjus — neatplėšti.

Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas turi teisę premijuotą novelę be papildomo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

Nepremijuotieji rankraščiai gražinami  jų  autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis
sąlygomis.

Jury komisija sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta Dirvoje vėliau.
Mecenatas — Simas Kašelionis.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai