Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Vasario 16-toji ir šiemet buvo iškilmingai paminėta Vašingtone maldom ir kalbom. Atstovų Rūmuose maldą kalbėjo kun. E. Abromaitis iš Čikagos, Senate — kun. J. Matutis iš New Haveno. šventės proga Valstybės Sekretorius Dean Rusk Lietuvos atstovui Vašingtone atsiuntė ' tokį sveikinimą: "Man tenka garbė perduoti jums Jungtinių Valstybių vyriausybės ir tautos nuoširdžius linkėjimus Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo keturiasdešimt šeštos metinės sukakties proga. Amerikiečiai visada kovojo dėl laisvės ir apsisprendimo principų visom tautom ir smerkė jų prievartinį paneigimą visur, kur tai bebūtų. Jungtinių Valstybių vyriausybė, tvirtai ir nuosekliai atsisakydama pripažinti neteisėtą Lietuvos aneksiją, įvykdytą Sovietų Sąjungos, pagerbia lietuvių tautos atsidavimą laisvės ir teisingumo idealam. Mes esame tikri, kad lietuvių tautos ištvermingumas padės jai eventualiai laimėti jos teisėtus tautinės nepriklausomybės siekimus."

Kai kurios valstybės ir miestai išleido specialias proklamacijas, atkreipdamos piliečių dėmesį į mūsų nepriklausomybės šventę. Lietuvių minėjimuose kalbėjo senatoriai, kon-gresmanai ir valdžios pareigūnai. New Yorke Vasario 16-tos minėjime kalbą pasakė Valstybės Sekretoriaus pavaduotojas Mennen Williams.

*    Lietuvių Fondas iš vieno lietuvio finansininko gavo 10,000 dol. auką. Fondas jau viršija 120,000 dol. sumą 50,000 dol. yra pažadėta įmokėti.

*    Dari. Viktoras Vizgirda 60 m. amžiaus proga pagerbtas Bostone sausio 25 d. Pagerbimą ruošė Kultūros Klubas Tarptautinio Instituto patalpose. Jubiliato asmenį bei kūrybą apibūdino dari. V. K. Jonynas.

*    Kovo "Aidų" numeris skiriamas K. Donelaičio 250 m. gimimo sukakčiai paminėti.

PATIKSLINIMAI
1963 m. "Aidų" 10 nr. Pr. Pauliu-konio recenzijoje "Tautos įvykių prisiminimai ir apybraižos" pataisytina: 1. JAV prez. W. Wilsono 14 punktų paskelbta ne 1916 m., o 1918 m. 2. Vokietijoje Hanau stovykloje suorganizuotas ne Čiurlionio, o Dainavos ansamblis.

Esame prašomi priminti, kad Pen-sylvanijos Meno Akademijos (The Pennsylvania Academy of Fine Arts) parodose prieš dari. K. Žoromskį ("Aidų" š.m. 1 nr. rašyta, jog jis pirmas) jau yra dalyvavęs dail. V. K. Jonynas. Tai buvo 154-toji paroda. Jo eksponatas kataloge pažymėtas 610 nr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai