Turinys Spausdinti
A. R. — Kristijono Donelaičio sukakčiai  .......................................................................... 97
J. Brazaitis — Kristijono Donelaičio pėdomis  .................................................................. 99
Aleksas Vaškelis — Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas Donelaitis .. 103
J. Brazaitis — Donelaitis praeityje ir dabartyje  ............................................................. 124
J. Tininis — Donelaitis, Hesiodas, Virgilijus ir Biblija .................................................... 133
Alf. Šešplaukis— Donelaičio metai ir vokiečių literatūra ................................................138
Dr. Povilas Rėklaitis — Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija  ............. 142
Ernst  Wiechert apie  Kristijoną   Donelaitį ..................................................................... 152

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Lakštingala — viršelių 1 p, Vasaros darbai — 121, Kelionė j Karaliaučių — 122, žiemos naktj — 135, Vinjetės — 123, 124, 136 ir viršelių 4 p. (Medžio raižiniai iš K. Donelaičio "Metų" 1940 m. laidos).
T. Kulikauskas — K. Donelaitis (piešinys)          99
V. Jurkūnas — K.  Donelaitis, Slunkiaus trobelė  (medžio raižiniai)          126, 127
V. Kalinauskas — K. Donelaitis, Moterų darbai laukuose (raižiniai)         129, 131
Tolminkiemio apylinkė — 100, Tolminkiemis — 101, K. Donelaičio laikų M. Lietuvos žemėlapis — 105, Gumbinės miestas — 107, Zalcburgo kolonistai — 109, Būro sodyba — 112, Liet. kapinės M. Lietuvoje — 113, Krivūlės — 115, Tolminkiemio geografinė padėtis — 118, Tarminis žemėlapis — 119, Donelaičio rankraštis — 137, 141, Karaliaučiaus katedra — 139, Lietuvio valstiečio ikonografijos pavyzdžiai — 142 - 151.

ŠIS PADIDINTAS "AIDŲ" NUMERIS LEIDŽIAMAS KRISTIJONO DONELAIČIO 250 METŲ GIMIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

MARCH, 1964
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Brooklyn, N. Y. Subscription $6.00, single copy 60 cents. Second-Class postage paid at Brooklyn, New York, and at additional marling offices.