LIETUVIŲ KOMITETO PASAULINEI PARODAI NEW YORKE ATSIŠAUKIMAS Spausdinti
FINANSŲ SEKCIJA

Šiais ir sekančiais— 1965 metais Didžiajame New Yorke vyks didinga pasaulinio masto paroda, kurią, tikimasi, aplankys per 70 milijonų žiūrovų, atvykusių iš JAV-bių ir kitų, net labai tolimų, kraštų.

Toje pasaulinėje parodoje duota galimybe organizuotai dalyvauti ir mums, lietuviams, reprezentuojant tautinę kultūrą, dailę, meną, gražias lietuvių dainas, tautinius šokius, sportą ir kt.

Gerai paruoštas lietuvių pasirodymas parodoje, kur teiksis milijonai lankytojų, yra ypatingai svarbus, nes tokia galimybe — pademonstruoti mūsų kultūrines vertybes, priminti pasauliui žiauraus okupanto mūsų tautai daromas skriaudas ir pareikšti lietuvių tvirtą ryžtą atkurti Lietuvai laisvę — yra labai reta.

JAV Liet. Bendruomenės iniciatyva sudarytasis lietuvių komitetas pasaulinei parodai, vadovaujamas prof. J. Stuko ir susidedąs iš LB ir kitų lietuvių organizacijų atstovų, daro visus reikalingus žygius, kad parodoje lietuvių kultūriniai pasirodymai būtų vertingi, patrauklūs ir ko daugiausia patarnautų tautos reikalams.

Paruošiamieji komiteto darbai gyvai vyksta. LIETUVIŲ DIENA parodoje yra sutarta: Ji bus šių metų rugpjūčio 23 d. Tos dienos lietuvių programoje dalyvaus 18 lietuvių chorai su 1300 dainininkų, 20 grupių tautinių šokių su 400 šokėjų; daromi žygiai suorganizuoti dailės meno parodą, mūsų sportininkai turės savo programą, kuriai ryžtingai ruošiasi. Jau yra paruoštas specialus vertingas leidinys, vaizduojąs okupuotos Lietuvos dabartinę padėtį, ruošiamas spausdinti atskiras leidinys, apimąs lietuvių pastangas bei pasireiškimą parodoje. Pačiame parodos centre, geroje aplinkoje, bus pastata-tas specialistų meniškai sukurtas lietuviškas kryžius, kuris parodos parke pasiliks visam tolimesniam laikui. Visiems gausiems paruošiamiesiems darbams įvykdyti, ir taupiai skaičiuojant, neišvengiamai bus reikalinga iki 30,000 dolerių, kuriuos surinkti, tikime, pavyks iš lietuviškosios mūsų visuomenės aukų būdu.

Visiems aišku, kad tinkamas lietuvių pasirodymas parodoje labai priklausys nuo mūsų visų — JAV-bių ir Kanados lietuvių — glaudaus ir nuoširdaus bendradarbiavimo ir dosnios aukos.

Tad mieli lietuviai ir lietuvės, kreipiame viltį į jus visus ir prašome jūsų aukos, kuri Lietuvių komitetą pasaulinei parodai įgalintų visus jo užplanuotus darbus sėkmingai atlikti. Bendras darnus mūsų dalyvavimas parodoje yra drauge ir mūsų tautos laisvės bei garbės reikalas. Šiam svarbiam lietuviškam tikslui aukokime visi.

Skiriamą auką prašome siųsti Lietuvių K-to iždininkui šiuo adresu: Antanas Šetikas, 84-11 lOlst Street, Richmond Hill 18, N. Y. Čekius ir Money Orderius rašyti: Lithuanian Committee for World's Fair.
Visiems aukojusiems būsime labai dėkingi:
JONAS BUDRYS Liet. General. Konsulas
Prof. J. STUKAS Liet. K-to P. P. Pirmininkas
Prel. JONAS BALKŪNAS Finansų Sekc. Globėjas
Adv. ALBERTAS OŠLAPAS Sekretorius
Adv. JONAS ŠLEPETYS Finansų Sekc. Pirmininkas