Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" ŽURNALO STRAIPSNIAI LITERATŪROS MOKSLO, TEORIJOS IR TECHNIKOS REIKALAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aleksandras Ružaniec-Ružancovas   
1945-1961 m. bibliografija
LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖ TARNYBA Leidinys Nr. 59

Labai taikliai apibūdina periodinių leidinių straipsnių rodykles lenkų bibliografai. Tai yra "przewodnik po labiryncie", t.y. vadovas labirinte. Ir "Aidų" žurnalas, nuo 1944 m. leidžiamas, ypač reikalingas tos rodyklės. Dar 1949 m. Vokietijoje mėginome sudaryti ir išspausdinti rašomąja mašinėle pro kalkinį popierių kelių pirmųjų "Aidų" žurnalo metų rodykles. Vėliau priėjome išvados, kad žurnalo komplektams geriau tinka sistematine rodyklė ir 1959 m. parūpinome leidinėlius Nr. 30 ir 31 — "Aidų" žurnalo straipsniai iš istorijos srities ir straipsniai iš filosofijos, psichologijos ir doros sričių. Dabar parengtas ir spausdinamas šis leidinėlis, o kitas — "Aidų" žurnalo straipsniai meno reikalais laukia savo eilės. Kitiems metams liks dar bendrybės, tikėjimas, visuomeniniai mokslai, kalbotyra, grynieji mokslai, taikomieji mokslai, geografija ir biografija. Atrodo, kad kai kurie mokslai bus sujungti viename leidinėlyje dėl straipsnių ne-gausumo, pvz. kalbotyros, grynųjų ir taikomųjų mokslų, geografijos ir biografijos. Teks dar papildyti 1958 m. baigtas filosofijos ir istorijos straipsnių bibliografijas, o vėliau imtis didelio darbo ir išleisti viso "Aidų" 1944-1962 metų komplektų sistematine bibliografiją. Šiuo metu bibl. tarnybos vadovui - pensininkui tiktai mažo tiražo leidinėliai įmanomi, bet jei atsirastų mecenatas ir parūpintų tarnybai rotatorių (mimeo-grafą) ar pan. spausdinimo mašiną bei pradžiai kiek popieriaus, gal būtų galima pradėti šį tą leisti ir didesniais tiražais.
Aleksandras Ružaniec-Ružancovas

8   LITERATŪRA
8.01/.09 LITERATŪROS TEORIJA, MOKSLAS IR TECHNIKA

Girnius, Juozas: Moderniosios poezijos krizė ir poemos ilgesys. 53:1, 45-46
Kėkštas, J: "Planetos" laureatė. 55:5, 189-190 Lingis, Juozas: Nobelis ir dailioji 1-ra. 48:10, 38-30 L. M : Memuarai. 48:21, 519-520
Vaičiulaitis, A: žodžiai apie literatūrą. 53:8, 369-370 Varinis, J: Vertimų klausimu. 53:6, 286-287 žalalis, Klemensas dr., OFM: Literatūriniai šventraščio rūmai. 50:9, 400-408

820 ANGLŲ LITERATŪRA
Komunistinis eksperimentas anglų romanistų akimis. 46:9,154
Prapuolenytė, S: Didžiausioji anglų beletriste Jane AUS-
TEN. 53:4, 182-183 T. S: ELIOT — žmogus ir poetas. 50:2, 89-90 B. Br: Ir T. S. ELIOT rašęs O. V. Milašiaus įtakoje. 50:
7, 328
Tyruolis, A: Graham GREENE. 50:8, 376-377
DK 820/73/DC 810  AMERIKIEČIŲ   LITERATŪRA
Musteikis, Antanas: Lietuviškieji "Džiunglių" herojai. 55:8, 332-336
Vaičiulaitis, A: žvilgsnis į amerikiečių 1-ros istoriją. 53: 9, 418-420
A. V: Ernest HEMINGWAY. 54:10, 465-466 Trumpa, V: Robert NATHAN. 45:8, 9-10 J. B: Eugene O'NEILL. 54:1, 34-35
Tininis, Juozas: O'NEILLIS amerikiečių dramaturgas. 49: 23, 65-68

830 VOKIEČIŲ LITERATŪRA
Nagys, H: Apie vokiečių 1-ros žinovus ir vertėjus. 49:23, 95-96
Tyruolis, A: žymesni vok. 1-ros sukaktuvininkai. 53:1, 34-36
A.    š: Stephan GEORGE. 1868-1933. 59:4,179-181
Ortega y Gasset apie GOETHE. 50:1, 34-35
H. M: Mirė Gerhardas HAUPTMANAS. 46:8, 128 Nagys, Henrikas: Friedrich HOELDERLIN. 50:6, 257-258 Kazokas, Vincas: Franz KAFKA. 53:1, 27-31
B.    S: Elizabeth LANGGAESSER. 51:6, 278
Gertrūda Von LE FORT. 46:12, 231-232
šešplaukis, Alf. dr: Religinis ir tautinis aspektai Gertrūdos Von le Fort kūryboje. 55:7, 259-261
Tyruolis, A: Racionalinis ir iracionalinis momentas Tho-mo MANNO kūryboje, 54:6, 279-280
"—» Thomo Manno tragiką. 55:9, 382-383
šešplaukis, Alf: Lietuviškas elementas Agnes MIEGEL kūryboje. 61:8, 360-365
Tyruolis, A: Prof. J. N A D L ERIS ir jo naujausioji l-ros
istorija. 55:1, 39-40 Kazokas, Vincas: Rainer Maria RILKE. 47:8, 363-366 šešplaukis, Alf. dr: ŠILERIO "Demetrijus". 59:9, 404-407 Nagys, Henrikas: Georg TRAKL. 51:10, 452-454 A. P: Giesmė apie piemenaitę  (F. WERFELIO). 47:1,
23-25

DK 839.6 DC 839.8 NORVEGŲ LITERATŪRA
Lingis, Juozas: Naujoji norv. 1-ra. 51:6, 276-278 "—" Knut HAMSUNO mirties proga. 52:4, 182-183 Maceina, A: Tiesos ir gyvenimo priešginybė (Tiesos problema H. IBSENO "Laukinėje antyje" ir J. Grušo "Tėve". 56:12, 215-219

839.7    ŠVEDŲ  LITERATŪRA

Lingis, J: Naujoji švedų 1-ra. 54:8, 372-376; 9, 418-420 A. R: Nobelio laureatas Paer LAGERKVIST. 51:10-464

839.8    DANŲ LITERATŪRA
Lingis, Juozas: Naujoji danų 1-ra. 50:6, 271-273 "—" Hans Christian ANDERSEN. 75 m. mirties sukaktuves minint. 50:10, 467-469

840 PRANCŪZŲ LITERATŪRA
A. č: Kultūrinės nuotaikos bei tendencijos Prancūzijoje. 46:4, 63-64
Krupavičius, M: George BERNANOS (1888-1948). 58:1, 35-38
A. V: Albert CAMUS. 1913-1960. 60:1 36-37 Vaičiulaitis, A: Paul CLAUDEL (1868-1955). 55:3, 97-98 A. V: Andrė GIDE (1869-1951). 5VA, 179-180 Kavaliūnas, Vacys:   Fr. MAURIAC žmogaus vienatvė. 56:9, 390-394
Galtier, Lysandro Z. D: O. MILOSZ-Milašių prisiminus. Išvertė J. Kėkštas. 49:26, 212-218
Grinius, J: Du lietuviai — didieji europiečiai: J. Baltrušaitis ir O. Milašius. 54:7, 310-319
"_» Milašiaus kūryba. 59:10, 432-438
"—" Milašius tarp Čiurlionio ir Claudelio. 51:9, 424-428
Prancūzai apie O. V. Milašių. 46:10, 179
A. V: Nobelio laureatas Saint John PERSE. 60:10, 437-438
Nyka-Niliūnas, Alfonsas: Paul VALERY — poetas ir filosofas. 46:2, 26-30

850 ITALŲ LITERATŪRA
Caraco, Maurice: Florencijoje pas PAPINĮ. Vertė V. Kulbokas. 51:1, 35-36

860 ISPANŲ IR LOTYNŲ AMERIKOS LITERATŪRA

Ciplijauskaitė, B: Tremties atspindžiai ispanų poezijoje. 61:10, 447-448
Gaučys, P: Moderniosios ispaniškosios Amerikos novelė. 61:2, 89-91
"—" Naujoji ispanų poezija. 60:4, 162-167 "—" Šių dienų ispanų romanas. 52:7, 325-326 Kėkštas, J: Bundančios žemės (Čili) poezija. 50:4, 183-184 "—" Ispanų poetai apie kūrybinį patyrimą ir poezijos
tematiką. 52:4, 183-184 A. C: Gabrielė MISTRAL (Lucila Godoy ALCAYAGA),
1945 m. Nobelio l-ros premijos laureatė. 46:4, 63 Gaučys, P: Gabrielė Mistral. 51:5, 200-202 P-nis, A: Mistral ir Hesse, pokariniai Nobelio l-ros premijos. 47:2, 80-83 Stelingis, Paulius: Gabrielė Mistral—-Didžioji meilės poetė. 57:2, 86-88 A. P: Pio BARO J A. 1872-1956. 57:1,36 V. R: Jose ECHEGARAY. 1833-1916. 57:5,226-227 A. R: Juan Ramon JIMENEZ. 56:10,466
Gaučys, P: Jose ORTEGA Y GASSET. 1883-1955. 56:6, 252-256
"—" AZORIN (Jose Martinez RUIZ). 60:7, 300-302 Stelingis, Paulius: Amžinybės idėja Miguel de UNAMUNO kūryboje. 59:4, 153-160

869.0 PORTUGALŲ IR BRAZILŲ LITERATŪRA
Babickas, Petras: Brazilijos 1-ra 1952 m. 53:3, 133-134

DK 882  DC 891.7 RUSŲ LITERATŪRA
A. R: Priešvakarietinė dvasia dabartinėje sovietų 1-roje.
51:5, 228-229 Mc, A: Rusiškoji kasdienybė. 53:7, 331-333 L. M: Ivan BUNIN. 1870-1953. 54:1, 35-36 Maceina, Antanas: Velnio arija. DOSTOJEVSKIO mirties
75-sioms mtinėms paminėti. 57:1, 12-17; 2, 66-73 Radauskas,  Henrikas:   Mirė Borisas PASTERNAKAS.
1880-1960. 60:6, 245-246 Kubilius, J: PUŠKINAS ir lietuvių 1-ra. 54:5, 227-229

DK 884  DC 891.85  LENKŲ LITERATŪRA

B., Pr: MICKEVIČIUS, Budrys ir. Bakuninas. 50:3, 138-139
Kridl, Manfred: Adomas Mickevičius. 100 metų mirties sukakties proga. 55:10, 393-401
Maceina, Antanas: Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje. 55:10, 404-411
Maciūnas, Vincas: Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje. 55:10, 413-429

DK 888.2  DC 891.92 LIETUVIŲ LITERATŪRA
Aistis, J: Apie laiką ir žmones. Poesis et veritas. 51:6, 246-253
"—" "Literaturnaja Gazeta" dergia mūsų meną. 51:1, 38-39
"—" Marginalia. 57:3, 141-142
"—" Okupuotos Lietuvos literatūra. 59:3, 133-135 Babrauskas, Benediktas: (I kultūros kongreso) l-ros sekcijos posėdis. 56:7/8, 377 Baltinis, A. dr: Literatūros nusikalstamumas.  Pastabos dėl A. Maceinos "Laiškų rašytojams" apie poeto būdą ir kūrybą. 51:9, 398-396 Banaitis, Julius: Pastabos literatūrinės polemikos klausimu. 51:5, 230-231 Baronas, Al: Mylėkime ir nedažytą. 56:2, 84-85 Biržiška, Vaclovas:   Mažosios Lietuvos rašytojai. 48:18, 351-360
Brazaitis, Juozas: Ar lietuvis menininkas turi likti ištikimas. 60:6, 243-252 Brazdžionis, B: Iš Parnaso anapus Atlanto. 47:6, 267-269 "—" Lietuvių literatūra vokiečių okupacijos metais. 46: 12, 223-224
čižiūnas, V: Vaikų bei jaunimo literatūros klausimu. 56: 3, 106-113
Gintautas, J: Krizė sovietinėje lietuvių literatūroje ir kritikoje. 51:3, 131-134
Girnius, Juozas: Grožis ir tiesa (literatūros idėjiškumo klausimu). 46:11, 185-192
"—" Literatūros kritinio vertinimo klausimai. 47:4, 168-173
Grinius, Jonas: Lietuvių rašytojams aktualios problemos.
56:7/8, 309-313 "—" Lietuvių rašytojams aktualios problemos.   56:7/8,
309-313
"—" Lietuvių sovietinės l-ros pobūdis. 56:1, 8-14; 2, 70-77 "—" Literatūros ir meno kritikas. Jo asmens bruožai. 52: 3, 103-113
"—" Literatūrinė problematika ir lietuviškas kaimas. 56: 1. 40-42
"—" Meno reikšmė tautai. 50:3, 116-118
-—" Rašytojo laisvė ir įsipareigojimai. 48:15, 248-254
Jurgelionis, Kl: Apie asonansus: 53:1, 46
Į—" Apie poeziją ir jos paskirtį. 52:3, 133-134
"—" Eilėraštis ir eilės. 53:4, 190-191
Kavaliūnas, Vacys: Visatos psalmė. 15 metų nuo Jurgio
Baltrušaičio mirties. 59:6, 267-268 Kazokas, Vincas: Audra stiklinėje. 48:16/17, 323-324
-    " Personažo problema mūsų literatūroje. 53:7, 301-307
Kinčius, V. R: Literatūros kandys. 46:7, 112-113   .
Kubilius, J. Puškinas ir lietuvių 1-ra. 54:5, 227-229
L. M: Literatūros paraštėje. 48:10, 30
"—" Pastabos apie mūsų dailiąją prozą. 48:13, 182-183
Lietuvių rašytojų suvažiavimas. 46:2, 31
Maceina, Antanas: Laiškas rašytojams. 50:10, 444-455
"—" Laiškas rašytojams. Apie poetą tautos akivaizdoje. 52:10, 455-465
Maciūnas, Vincas: Keturi Mažosios Lietuvos didieji. 48: 18, 360-365
"—" Mūsų literatūra tautos tarnyboje. 48:12, 104-113 "—" Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga. 47:4, 145, 148, 150 Meringis, S: Prasmingas atsigaivinimas (Santariečių literatūros interpretacijos vakaras). 60:3, 132-133 Nyka-Niliūnas, Alfonsas:  Mūsų l-ros kasdienybė keturi šimtai pirmaisiais metais po Mažvydo. 48:15, 260-262 Pcnklubo atstovų suvažiavimas. 46:10, 174 Sav., J: Kataliko kritiko uždaviniai. 56:5, 233-235
(Bus daugiau)

KUN. P. BRAZAUSKAS     Saulės giesmė


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai