Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LB TARYBOS RINKIMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JAV LB Centro Valdyba   
JAV Lietuvių Bendruomenes Tarybos rinkimai įvyks 1964 m. gegužės men. 9-10 dienomis. Rinkimai vykdomi rinkiminėmis apygardomis.
Vyriausia rinkimų komisija sudaryta Clevelande. Ją sudaro: pirmininkas Pranas Karalius, sekr. Vida Kasperavičiūtė ir nariai: Petras Balčiūnas, Kazys Karpius ir Zigmas Peckus. Komisijos adresas: Pranas Karalius, 3406 Beechwood Ave., Cleveland Hts 18, Ohio.

Rinkiminės apygardos:

a.    Pirmoji (Vakarų). Pirmoji JAV
LB Tarybos rinkimine apygarda apima: Aliaskos, Arizonos, Californijos, Colorado, Havajų, Idaho, Montanos, Nevados, N. Meksikos, Oregono, Washingtono, Utahos ir Wyomingo valstybes. Jose veikia šios LB apylinkės: Colorado, Los Angeles, Phoenix, San Francisco ir Seattle.
Pirmosios rinkimines apygardos rinkimų komisija pavesta sudaryti Vakarų (Los Angeles) apygardos valdybai.

b.    Antroji (Čikagos). Antroji JAV LB Tarybos rinkimine apygarda apima: Arkanso, Alabamos, Illinois, Indianos, Iowos, Kansas, Kentuky, Louisianos, Minnesotos, Mississippi, Missouri, Nebrąskos, N. Dakotos, Oklahomos, S. Dakotos, Tennessee, Texas ir Wisconsino valstybes. Jose vei-
kia šios LB apylinkes: Omahos,Auroros, Bridgeporto, Brighton Parko, Cicero, East Chicago, East St. Louis, Oage Parko, Grand Rapids, Kenoshos, Lemonto, Marquette Parko, Melrose Parko, Milwaukee, Rockfordo, Roselando, St. Louis, Mo., Town of Lake, Waukegan ir West Side.
Antrosios rinkimines apygardos rinkimų komisija pavesta sudaryti Chicagos apygardos valdybai.

c.    Trečioji (Vidurio). Trečioji JAV
LB Tarybos rinkimine apygarda apima: Michigano (išskiriant Grand Rapids   apylinkę),   Ohio,   New   Yorko
(vakarinė dalis su Buffalo ir Roches-teriu iki linijos Senegos ežeru), Pennsylvanijos (vakarinė dalis su Pittsburghu iki linijos ties Altoona, ją įskaitant) ir W. Virginijos valstybes. Jose veikia šios LB apylinkės: develando I-ji ir II-ji, Columbus, Detroito, Rochesterio, Buffalo ir Pittsburgo.
Trečiosios rinkiminės apygardos rinkimų komisija pavesta sudaryti Detroito apylinkės valdybai.

d.    Ketvirtoji (Naujosios Anglijos).
Ketvirtoji JAV LB Tarybos rinkiminė apygarda apima: Naujosios Anglijos, Connecticuto, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ir Vermont valstybes. Jose veikia šios LB apylinkės: Brocktono, Lawrence, Worcesterio, Bridgeporto, Hartfordo, New Britaino, Putnamo,Stamfordo ir Waterburio.
Ketvirtosios rinkiminės apygardos rinkimų komisija pavesta sudaryti Bostono ir Hartfordo apygardų valdyboms.

e.    Penktoji (Rytų). Penktoji JAVLB rinkiminė apygarda apima: Delaware, Floridos, Georgijos, Marylando, New Jersey, New Yorko I-ji (rytinė dalis iki linijos Senegos ežeru), N. Carolinos, Pennsylvanijos (rytinė dalis su Harrisburgu iki Vidurio apygardos vakarinės ribos), S.Carolinos ir Virginijos valstybes. Taip pat Virgin Island su Puerto Ricos, Washington DC ir Panamos zonomis. Jose veikia šios LB apylinkės: Amsterdamo, Bushwicko, Cypress Hills, Flushing, Great Necko, Manhattano ir Bronxo, Maspetho, New Yorko Iji, Queens, Ridgewoodo, White Plains Elizabetho, Jersey City, Kearny-Harrisono, Lindeno, Newarko, Patersono, Philadelphijos, Baltimorės, pietinės New Jersey ir Wilkes-Barre. Penktosios rinkiminės apygardos rinkimų komisija pavesta sudaryti New Yorko ir New Jersey apygardų valdyboms.
JAV LB Centro Valdyba

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai