Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Apie Donelaičio numerį PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. V.   
Išleidus "Aidus", skirtus paminėti Kristijonui Donelaičiui, teko susilaukti teigiamo įvertinimo žodžiu.
Paskui atėjo spaudos atsiliepimų. "Draugas" balandžio 4 d. Donelaičio numerį sutiko panašiai, kaip savo laiku pirmą kartą pasisakė apie Maironio, būtent:
"Nepasakytume, kad sutelkta žur-nalan medžiaga nėra įdomi. Tik ji vis savu turiniu jau kažkur lig šiol girdėta, maža naujo ir maža studijinio iškelianti. Tačiau žinant šiam darbui tinkamų žmonių nūdienos sąlygose apsikrovimą kitomis naštomis, vargu ar galima ko kito laukti". (Draugas, 1964.IV.4, p. 7).

Kaip matome, dienraščio apžvalgininkas susidorojo trumpai drūtai, — "maža naujo ir maža studijinio ... vargu ar galima ko kito laukti." Tačiau jeigu būtų norėjęs, Donelaičio numeryje jis būtų galėjęs rasti naujų dalykų bei išvadų. Kaip pavyzdžius galime suminėti Lazdynėlių ir Tolminkiemio aprašymą, Donelaičio konkretų, studijinį susiejimą su pietizmu, akivaizdų Donelaičio poezijos palyginimą su ištraukomis iš Hesio-do ir Virgilijaus, niekur ligi šiolei neskelbtą Wiecherto laišką, iš kurio patiriame Goethės nuomonę apie Donelaitį, Rytprūsių valstiečių ikonografiją, nuotraukas pagal archyvinius originalus, ir t.t.

Tai ne pirmas kartas, kad "Draugo" apžvalgininkas išeina su neobjektyviomis išvadomis apie "Aidus", šį reiškinį yra pastebėję kiti "Draugo" redakcijos nariai, paskui bandydami to pat dienraščio skiltyse atsverti tokį sprendimą. Malonu žinoti, kad redakcijoje yra ir objektyviai žvelgiančių, iš anksto nenusista-čiusių atbula ranka numoti į tai, ką esame padarę.

Radęs "maža naujo ir maža studijinio" visame numeryje, kuris turi 60 puslapių, kritikas ilgiau prisisegė prie kelių eilučių, būtent, kad Donelaičio sveikas realizmas "sudaro kontrastą šių dienų to ar kito autoriaus abstrakčiai, išsikvėpusiai ir nebetekusiai ryšio su buities šaknimis literatūrai", čia niekas nesakė —visų, bet jeigu kam nors patinka to ar kito autoriaus abstrakti ir išsikvėpusi literatūra, tegul sau sveikas ja džiaugiasi ir ją J[įna. Gražu naujiesiems dainuoti ir apie "kosminę realybę", kuri, beje, taip didingai atsišvietė Miltono, Dantės, Goethės, Adomo Mickevičius, Shel-ley, Leopardžio, Claudelio, Donelaičio, Milašiaus, Jurgio Baltrušaičio ir eilės kitų kūryboje. Antra vertus, nieko karščiau nesveikintume, kaip tikrus dabartinės literatūros talentus, ar jie būtų abstraktinės, ar egzistencializmo, ar naujojo realizmo, ar kurios tradicinės spalvos. Pažvelgę rasime ir tokių.

Po minėtos "Draugo" kritiko ištarmės pasirodė kitokios mūsų spaudoje nuomonės apie Donelaičio numerį. "Nepriklausoma Lietuva": "Aidai Kristijonui Donelaičiui pagerbti, suprasti ir Mažajai Lietuvai išsiaiškinti išleido visą 3 šių metų numerį, kuris vertas didelio dėmesio ... Iliustracijos taip pat paskirtos Donelaičiui, jo Metams, ir puiki, įdomi apžvalga Donelaičio gimtinės, darbo vietos, aplinkumos ir t.t. Labai gražus šis Aidų numeris vertas įsigyti kiekvienam, kas domisi savąja kultūra, istorija, kultūros istorija, literatūra ir gyvenimu" (Nepriklausoma Lietuva, 1964.IV.15, p. 4). "Vienybė": "... Aidų žurnalas išleido puikų Donelaičio sukakčiai paminėti numerį. Kad būtų toks išleistas Vilniuje (nors ir ten daug gražios medžiagos paskelbta), šis Aidų nr. brandesnis turiniu ir bendradarbiais negu Maironiui skirta laida" (Vienybė, 1964.IV. P. 5).
A. V.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai