Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Šis pusmetis gausus literatūrinėmis premijomis. Sausio 25 d. Mont-realyje įteikta Vinco Krėvės premija Algimantui Mackui už poezijos rinkinį "Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai". Kovo 22 d. Čikagoje įteiktos dvi "Draugo" premijos po 1000 dol. už romaną ir poeziją. Pirmąją gavo Juozas Kralikauskas už romaną Mindaugo nužudymas, antrąją — Kazys Bradūnas už eilių rinkinį Sidabrinės kamanos. Balandžio 5 d. Los Angeles mieste įteikta Lietuvių Rašytojų Draugijos premija Mar. Katiliškiui už beletristikos knygą šventadienis už miesto. Visos keturios premijos įteiktos iškilmingai, dalyvaujant laureatams, gausiai publikai. Jų įteikimą lydėjo meninės programos.

*    Prof. Viktoras Biržiška mirė sausio 27 d. Čikagoje. Buvo gimęs 1886 m. vasario 23 d. Viekšniuose. Mokėsi Šiauliuose ir Petrapily technologijos institute. Kauno universitete dėstė matematiką. Visą laiką rodėsi lietuviškoje veikloje.

*    Rašytojas Stasys Leskaitis-Ivo-šiškis mirė vasario 10 d. New Yorke. Velionis buvo gimęs 1902 m. Nepriklausomybės metais našiai reiškėsi žurnalistikoj. Redagavo žurnalus "Kūrybą" ir "Vairą". Dirbo "Lietuvos Aido" redakcijoj. Parašė romaną "Spūdai".

*    Kovo 1 d. Čikagoje staiga mirė rašytojas dr. Julius Kaupas, gimęs 1920 m.; palaidotas Detroite. Kovo 15 d. taip pat Čikagoje iš gyvųjų išsiskyrė "Dainavos" ansamblio vadovas dirig. Stepas Sodeika, gimęs 1903 m. Balandžio 7 d. mirė buvęs ilgametis Waterburio klebonas kun. Juozapas Valantiejus, gimęs 1883 m., dosniausias Amerikos lietuvių katalikų veiklos rėmėjas ir didis Lietuvos mylėtojas. Balandžio 9 d. mirė prof. Steponas Kolupaila, gimęs 1892 m. Anksčiau profesoriavo Notre Dame universitete Indianoje.

*    Šiemet sueina 50 metų, kai Tėvai Marijonai įsikūrė Amerikoje. Įvykis atžymėtas iškilmėmis Čikagoje.

*    Juozas Audėnas laikinai eina Vliko pirmininko pareigas.

*    Amerikos Lietuvių Taryba birželio mėn. 26, 27 ir 28 dienomis Shore-ham viešbutyje Washington, D.C., kviečia visuotinį Amerikos lietuvių kongresą.

*    Sol. V. Kojelienės koncertas įvyko Bostone Jordan salėje kovo 22 d.

*    Dail. R. Viesulas antrą kartą gavo Guggenheimo 4,500 dol. premiją už originalų reiškimąsi grafikoje.

*    Lietuvių Fondo pagrindinio kapitalo procentai — 3000 dol. už 1963 m. — fondo įst. 30 str. tvarka paskirta: LB Centro valdybai 500 dol., jaunimo grožinei literatūrai premijuoti; LB Kultūros Fondui 1,450 dol., S. Jo-nynienės vadovėliui "Tėvų šalis", J. Mingėlos eilėraščių rinkiniui ir L. Dambriūno veikalui "Lietuviškas auklėjimas šeimoje" išspausdinti; Pedagoginiam Lituanistiniam Institutui 350 dol. dėstomai medžiagai spausdinti; Lituanus žurnalui 200 dol. K. Donelaičio "Metų" dalies vertimui, kuris numatytas panaudoti Lituanus nr. apie K. Donelaitį, ir 500 dol. jaunimo sporto veiklai paremti.

*    Dail. T. Valius dalyvauja pavasarinėje meno parodoje, kuri vyksta Toronto meno muziejuje. Anksčiau jo kūrinių paroda buvo Paryžiuje.

*    Balandžio 4 d. Čiurlionio Galerijoje atidaryta Lietuvos sukilimams paminėti paroda. Dalyvavo 18 dailininkų su 25 kūriniais. Ši paroda siejasi su 1963 m. paskelbtu konkursu, kai buvo pasiryžta atžymėti premijom Lietuvos sukilimų temomis kūrinius. Jury komisija antrą premiją (500 dol.) paskyrė dail. A. Marčiulio-niui už skulptūrą "Prieš aušrą", trečią (250 dol.) — dail. L. Vilimui už paveikslą "Partizano mirtis". Pirma premija liko nepaskirta.

*    Čiurlionio Galerijoje buvo šios parodos: sausio mėn. -— Algirdo Ku-rausko, vasario mėn. — Sandros Čip-kuvienės.

*    Dail. A. Vitkauskaitė-Merker buvo išstačiusi savo tapybos darbus Carnegie Endowment International Center salėje. Tuo pačiu laiku ten gen. kons. J. Budrys buvo suruošęs užsieniečiams ir saviškiams priėmimą Vasario 16-tos proga.
 

*    Šv. Kazimiero Kolegijai Romoje suteiktas popiežiškos kolegijos vardas bei teisės.

*    Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos naujai išrinktoji valdyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkas K. Kleiva, vicepirmininkai — kun. A. Stasys ir dr. A. Darnusis, direktorius specialiem ryšiam — inž. A. Rudis, sekretoriai — J. Švedas ir O. Ivins-kaitė, iždininkas Br. Polikaitis, iždo globėjai — dr. VI. Šimaitis ir L. Šimutis.

*    Dr. Vydūno literatūrinė premija 1000 dol. sausio 21 d. paskirta Dr. M, Anysui už veikalą rankrašty — Sen-prūsių giminių kovos su vokiečių riterių ordinu nuo 1230 ligi 1283 m. Jury komisiją sudarė J. Kardelis, dr. H. Nagys, A. Lymantas, E. Naubu-ras, V. Pieteraitis.

*    Į "Aidų" literatūrinės premijos jury komisiją įeina Alina Staknienė, Kęstutis čerkeliūnas, Leonardas Žitkevičius, Vitalis Žukauskas, Leonardas Andriekus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai