Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ANTROJE PUSĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Naujokaitis   

Vlado šlaito ketvirtoji poezijos knyga "Antroje pusėje" gerokai savo turiniu skiriasi nuo ankstesniųjų. Keturiasdešimtus amžiaus metus poetas laiko savo dienų pusiaukele. Bet jie kartu atžymi ir poeto kryžkelę, tam tikrą lūžį, kurį jis nusako šiais žodžiais:
Antroj gyvenimo pusėje
tenka kovoti už pralaimėtas pozicijas;
tenka kovot už kiekvieną pėdą,
kurią teko prarast jaunystėj.
Tenka kovot ir apverkt savo
kvailą galvą. (9 psl.).


Toliau ryškinama to lūžio priežastis, kai poetas kreipiasi į Jėzų, prisipažindamas, kad labai buvo nutolęs nuo Jo, kai prisimena savo skaisčią vaikystę ir kai prašo:
... leisk man, po mirties,
išbučiuoti dulkes nuo Tavo kojų...
(10 psl.)
Dar tolimesni šios rūšies pasisakymai yra atviri ir aiškūs, kuria kryptimi yra pasukusi poeto pasaulėžiūra:
... aš sudėjau visą savo gyvenimo
viltį
į mūsų Viešpaties dievišką meilę ir atleidimą
ir aš esu įsitikinęs,
kad nebūsiu sugėdintas.
Taip man sako širdis. (41 psl.).

Būties prasmės, gyvenimo ir mirties, amžinybės motyvai nebuvo svetimi ir ankstesnėj V. šlaito poezijoje. Tačiau šitas nusižeminimo, atgailos ir meilės bei pasitikėjimo Išganytoju motyvas tokiu ryškumu iškyla pirmą kartą. Ir tos Šventojo Rašto citatos ir užuominos apie kūno įstatymą, nuodėmę ir meilę derinasi su naująja V. šlaito nuotaika. Su religiniu lūžiu ristinas ir kitas žvilgsnis j save: paneigimas ankstesnio egoistinio santykio su artimu:

Buvo tik trys dalykai mano
pasaulyje:
buvo tik Aš,
buvo tik MANO,
ir buvo tik MAN.
Savo pečiais
aš buvau visą platų dangaus
horizontą užgožęs
taip, kad neliko
mano artimui anei mažiausio
dangaus sklypelio...  (42-43 psl.).

Ištisą ciklą sudaro "Mano pasauliai": eilėraščiai apie praėjusių ir dabarties dienų turinį. Kiekviena diena — atskiras pasaulis, kartais pamirštamas, bet niekad neišnykstantis. Tai būties prasmės, egzistencijos ciklas. Kartais toje būties filosofijoje blykstelėja aštri ironija, kaip pvz. sugretinime Leo-Tsės, Tolstojaus ir katino — trijų didžiųjų mąstytojų, tarp kurių katinas nieko nemąstė, o tik šildėsi saulėje, nes jis turi tik šį vieną gyvenimą.

Kalbant apie V. Šlaito poezijos formą, esame verčiami prisiminti poezijos sąvoką. Nuošalyje paliekant ritmą ir kitas klasinės poezijos taisykles, vis dėlto ir patys kraštutiniai modernistai pripažįsta, kad poezija buvo ir tebėra vaizdų kalba, ne sausų sąvokų. O. V. šlaito poezijoje esama vietų, kur sąvokos vyrauja, nustelbia vaizdą ir net primygtinai kartojamos. Išrašome porą pavyzdžių, panaikindami eilėraščio formą, ir neatskirsime nuo prozos:

"Aš esu girdėjęs daug šnekų apie tai, kad žmogus keičiasi. Neapsigau-kit ir neklaidinkit kitų: žmogus nesikeičia. Ir jeigu kartais atrodo, kad žmogus keičiasi, tai visa šitai taip tik atrodo žiūrinčiam iš šalies, gi iš tikrųjų, žmogus nesikeičia: jis tiktai grįžta atgal į tą patį tašką, iš kurio kartą buvo išėjęs" (26 psl.). ... "žinoma nėra taisyklės be išimties, bet išimtis tėra tik išimtis, gi principiniai dalykai taip ir pasilieka principiniais dalykais, ir už tai aš kartoju, kad žmogus nesikeičia"... (28 psl.). "Viena diena yra vienas pasaulis, dvi dienos yra du pasauliai, trys dienos yra trys pasauliai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau" (35 psl.). Juntame, kad tai ne tušti žodžiai, kad jų prasmė poeto išgyventa, bet poetinio vaizdingumo pasigendame. Tokių prozos gabalėlių pririnktume ir daugiau.

Palinkimą į prozinį pasisakymą nurodėme kaip vieną knygos trūkumų. Tačiau šitie proziniai gabalai nenustelbia knygoje poeto. Kad taip yra, parodo nors ir šis išrašomas eilėraštis:
Šitas plynas dangus,
apie vidudienį,
kai debesėliai būna nuo dangaus
nušluostyti,
yra graudus ir tuščias:
kiekvienas mirštantis žmogus
prieš mirtį su savim pasiima
po trupinėlį mėlyno dangaus, kaip
užstatą
naujam gyvenimui.
(12 psl.)

Vladas šlaitas, ANTROJE PUSĖJE, poezija. Išleido šaltinis, Londone, 1964 m. 44 psl., kaina 5 šilingai, arba 1 dol.
Pr. Naujokaitis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai