Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas

*    Dail. Kazimiero žoromskio tapybos paroda rugsėjo 13 - 20 dienomis vyko Detroite Tarptautinio Instituto patalpose. Parodą rengė ir globojo Lietuvių Gydytojų Draugijos Michi-gano skyrius.

*    Floridos lietuviai — tuo vardu leidžiamas laikraštėlis St. Petersburg, Fla. Eina kartą per mėnesį, skiriamas Floridoje gyvenantiem lietuviam ir vasarotojam. Leidžia Angelė Zabu-kas ir Petras Pocius, redaguoja Edvardas Karnėnas Clevelande, spausdina Vilties spaustuvė Clevelande.

*    Birutės Pūkelevičiūtės gaminamas filmas "Aukso žąsis" vedamas į pabaigą, šį vasara padaryti garso įrašymai, kuriuos atliko P. Jasiuko-nis New Haven, Conn.

*    Clevelande rugsėjo 12 atidaryta lietuvių tvarkoma galerija — Gallery International, 13218 Superior Avenue. Pirmai parodai išstatyti A. Dargio tapyba ir A. Mončiaus skulptūra. Paroda tęsėsi iki spalio 15.


*    New Yorko Lietuvių Filatelistų draugija surengė Lietuvos pašto ženklų parodą rugpiūčio 17-23 pasaulinės parodos Better Living paviljone. Parodai buvo išleistas specialus vokas su nepriklausomos Lietuvos laisvės statula, Lietuvos žemėlapiu, šone buvo ir speciali, parodai pritaikyta antspaudą. Tokius vokus siuntinėjo įvairiem filatelistam. Siuntė taip pat ir į Lietuvą, bet ten vokų neįsileido.

* Konsulas Vytautas Stašinskas New Yorke, mirus gen. konsului J. Budriui, perėmė pareigas kaip charge d'affaires.

*    Europos lietuvių devintoji studijų savaitė buvo rugpiūčio 9-16 Vokietijoje. Dalyvavo apie 130 žmonių iš 9 valstybių — Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, V. Vokietijos ir svečių iš JAV, Kanados, N. Zelandijos. Dalyvavo daug jaunimo. Savaitėje svarstyti aktualūs klausimai bendra tema "Krikščionybė moderniam pasaulyje". Paskaitas skaitė: prel. L. Tulaba, Roma — Vatikano II santaryba ir Bažnyčios reiškimasis dabarties pasaulyje; dr. J. Nor-kaitis, Kokias — Krikščionybės vaidmuo socialinio klausimo sprendime: prof. Z. Ivinskis, Bonna — Dabartinė lietuviškosios istoriografinės padėtis; dr. J. Lingis, Stockholmas — Šeima pramoninėj visuomenėj; dr. P. Rėklaitis, Marburgas — Rytų Europai tirti įstaigos Vokietijoje; prof. J. Eretas, Basei — Krikščionis ir kultūra; St. Lozoraitis, jr. — Tarptautinė padėtis, mūsų reikalai ir jaunimas; V. Natkus, Hechingenas — Visuomeninių idėjų kaita tremties krikščionių pažiūrose; kun. J. Urdzė, Bad Godes-bergas — Santarybos atgarsiai protestantų sluoksniuose; prof. V. Man-tautas, Worcester — Amerikos katalikas studentas istorinėje perspektyvoje ir jo laikysena kolegijose vykstančio modernizmo akivaizdoje; prof. J. Grinius, Miunchenas — Vertybių konfliktas dabartinėje mūsų literatūroje; kun. dr. V. Kazlauskas, Roma — Krikščionybės ateitis. Paminėta tremties ir partizaninių kovų 20 metų sukaktys, moderatoriumi buvo dr. K. J. Čeginskas. Paminėtas Donelaitis, paskaitą skaitė prof. J. Grinius, meninę dalį išpildė Kielio dramos teatro artistė Aldona Eretaitė-Lange. Atskiromis pamaldomis, Kryžiaus keliais su maldomis iš Sibiro maldaknygės prisiminta tėvynė, žuvusieji už Lietuvos laisvę. Vasario 16 gimnazijos aikštelėje šalia vėliavos paberta žemė nuo Nežinomojo Kareivio kapo iš karo muzėjaus sodelio Kaune. Pagerbti nusipelnę veteranai E. Simonaitis, nepriklausomybės kovų dalyviai Kundrotas ir maj. Gudelis. Koncertinę dalį atliko pianistas A. Smetona. Lietuvių liaudies meno ir Lietuvos gamtovaizdžių fotografijų parodą surengė Vasario 16 gimnazijos mokytojas dail. A. Krivickas. Studijų savaitės metu atskirus posėdžius turėjo Europos Fronto Bičiuliai, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos nariai ir ateitininkai sendraugiai bei studentai.

*    "Velnio bala", pagal Jurgio Jankaus to paties vardo novelę pagamintas filmas. Filmas pagamintas Bostono universitetui, kur Romas Šležas studijuoja filmų meną. Filmas susilaukė gražaus įvertinimo. Vieną "Velnio balos" filmo kopiją Bostono universitetas pasiuntė Australijon į filmų festivalį. Filmas susuktas panašioj į Lietuvos Naujosios Anglijos ir Kanados, gamtoj ir universiteto studijoj. Svarbiausią vaidmenį vaidina amerikietis akt. John McLean, rašytojas Antanas Gustaitis ir akt. James Be Felice.

*    Dail. Jadvygos Paukštienės-Dob-kevičiūtės kūrinių paroda surengta spalio 11-18 d. lietuvių namuose Detroite. Parodą globojo Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Detroito skyrius.

*    "Vienų vieni", mūsų rezistencijos kovų istorija, ėjusi Darbininko atkarpoje, visai baigiama paruošti spaudai. Leidimą finansuoja "Į Laisvę" fondas knygom leisti.

*    Dr. Vincas Tercijonas mirė rugsėjo 12 New Yorke. Velionis buvo visuomenininkas, aktyviai dalyvavęs lietuvių gydytojų veikloje. Buvo gimęs 1890. 8. 7 Amalviškių k., Pado-vinio v., Mariampolės ap. Gydytojo mokslus ėjo Varšuvoje ir Maskvoje. Nuo 1916, gavęs gydytojo teises, buvo gydytojas kariuomenėje, savivaldybės įvairiose vietose Rusijoje. Lietuvon grįžo 1921, specializavosi kaip vaikų gydytojas ir dirbo įvairiose ligoninėse Kaune, gausiai rašė spaudoje medicinos ir vaikų ligų klausimais, buvo lektorius įvairiuose kursuose, dalyvavo sveikatos palaikymo draugijose. Amerikon kaip tremtinys atvyko 1949 ir dirbo New Yorko atsilikusio proto valstybiniame institute iki 1963. Ir Amerikoje veikė gydytojų draugijoje, dalyvavo spaudoje.

*    JAV LB centro naująją valdybą sudaro pirmininkas J. Jasaitis, vicepirmininkė M. Rudienė, nariai — J. Jurkūnas, Z. Dailidka, J. Ignatonis, M. Šimkus, J. Paštukas, V. Radžius ir V. Kleiza. Būstinė Chicagoje.

*    Kino aktoriaus Laurence Harvey parašyta nauja biografija. Ji bus pavadinta, kaip informuoja Journal American, "Laurence of Lithuania", nes ten jis esąs gimęs.

*    Alto suvažiavimas įvyko spalio 10 - 11 dienomis Čikagoje.

*    Kario žurnalą leidžia L.V.S. Ramovės New Yorko skyrius. Spalio 3 vakariene paminėta 10 metų sukaktis kaip skyrius perėmė žurnalo leidimą. Kartu buvo paminėta ir 45 metai nuo pirmojo Kario numerio pasirodymo. Minėjimas ir vakarienė įvyko Atletų klube Brooklyne. Karį redaguoja Zigmas Raulinaitis, administruoja Leonas Bileris.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai