Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIAI DAILININKAI AUSTRALIJOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė N. N.   

Prieš penkiolika metų niekas Australijoje nežinojo apie lietuvį dailininką. Netgi M. K. Čiurlionio garsas šio tolimojo krašto nepasiekė. Tuo metu labai populiari Australijoje .buvo tapyba, merdėjo skulptūra, o grafikos menas buvo paskutinėje vietoje. Šio meno atstovai skubėjo persikrikštyti į tapytojus, kad būtų su jais skaitomasi.
Su antruoju pasauliniu karu šiame  krašte  įvyko  didelių permainų.

Emigracijos banga čia atbloškė ir saujelę lietuvių dailininkų. Vieni iš jų nutilo, kiti ir šiandien tebežengia pašaukimo keliu.
Vienas iš šių pionierių yra Vaclovas Ratas. 1951 m. jis pirmas iš lietuvių praveria valstybinės meno galerijos duris: Vakarų Australijos valst. meno galerija nuperka V. Rato keturis kūrinius ir metus laiko juos ekspozicijoj. Ilgas tekstas prie kūrinių nusako  dailininko kilmę  ir kalba apie jo augštos vertes meną.

Vaclovas Ratas dėjo visas pastangas pakelti grafikos meną Australijoje ir ją pastatyti greta tapybos bei kitų meno šakų. Atėjus į pagalbą Henrikui Šalkauskui, šios pastangos pasirodė vaisingos. Šių dviejų lietuvių dailininkų pastangomis 1960 m. Sydney mieste buvo surengta pirmoji Australijoje grafikos paroda. Paminėtina, kad šiai parodai premijas skyrė lietuviai: dr. S. Am-broza 100 gn (apie 200 dolerių), įr Australijos Lietuvių Bendruomenes krašto kultūros taryba 50 gn. 1961 m. minėtiems lietuviams grafikams pavyko suburti apie 30 grafikų į "Sydney Printmakers" sąjungą, ir tais pačiais metais surengtoje parodoje lietuviai iškyla į pirmąsias vietas. Tai Eva Kubbos, Vaclovas Ratas, Henrikas Šalkauskas ir Algirdas Šimkūnas. Pereitų metų pabaigoje Sydney Waratah festivalio parodoje, kur buvo išstatyta apie 1,500 kūrinių, Henrikas Šalkauskas laimi už savo grafikos kūrinį augščiausią premiją — Grand Prix (350 gn). Tai pirmą kartą grafika išsikovojo sau prideramą vieta šalia kitų meno šakų ir buvo tinkamai įvertinta. Paprastai ši premija tekdavo tapytojam.

Henrikas Šalkauskas Australijoje iki šiandien yra išsikovojęs išskirtinę vietą. Ligi šio laiko įvairiose konkursinėse parodose už savo grafikos ir akvarelinius darbus laimėjęs daugiau nei 15 premijų. Iš mūsų tautiečių labiausiai iškilę dailininkai grafikai yra H. Šalkauskas, Eva Kubbos, Vaclovas Ratas. Jų kūrinių galima rasti beveik kiekvienoje valstybinėje Australijos meno galerijoje. Be to, jų darbais puošiasi liuksusiniai viešbučiai, keleiviniai laivai, daug jų darbų yra ir privačių meno kolekcionierių rankose. Jie atstovauja Australijos menui Pietryčių Azijoje ir kituose kraštuose.

Daug pasiekta ir tapyboje. Pereitų metų Helenos Rubinstein premija už portretą atitenka dailininkui Vladui Meškėnui (750 svarų), šį jo premijuotą kūrinį nuperka už 500 svarų Viktorijos meno galerija. Dail. V. Meškenas laikytinas ne vien tik tarp lietuvių, bet ir visoje Australijoje geriausiu portretistu. Jis ir pragyvena piešdamas ir tapydamas portretus. Kitas sparčiai kylantis tapytojas Sydney mieste yra Leonas Urbonas. Jo darbai, išstatyti parodose, kritikų vertinami labai palankiai. Paskutiniu metu ir dail. H. Šalkauskas griebėsi tapybos. Reikia tikėtis, kad ir šioje srityje jis pasieks nemažesnių laimėjimų, kaip grafikoje ir akvarelėje.

Gražiai užsirekomenduoja ir lietuviai skulptoriai. Iš jų pažymėtini Teisutis Zikaras, Vincas Jomantas (abu gyvena Melbourne), Ieva Pocienė (Adelaidėje). Neseniai užbaigti Mel-bourno prekybos rūmai puošiasi puikia T. Zikaro abstraktine skulptūra. 1961 m. Vincas Jomantas reprezentavo Australijos skulptūrą Paryžiuje, Rodino muziejuje. Jo darbai reprodukuoti meno leidiniuose ir kai kurie nupirkti Viktorijos meno galerijos. Jis laikomas vienu iš stipriausių skulptorių Australijoje.

Yra dar visa eilė Australijoje lietuvių dailininkų, kurie kartas nuo karto pasirodo, bet nepasiekę tokių augštumų, kaip kad anksčiau suminėtieji. Daug vilčių duoda ir priaugančioji karta: meno mokyklose yra lietuvių išskirtinai gabių mokinių, iš kurių tikimasi stiprių menininkų.

Lietuviai taip pat dalyvauja ir tarptautinėse meno parodose: H. Šalkauskas dalyvavo anais metais Sao Paulo bienalėje, užpernai H. Šalkauskas ir Eva Kubbos Tokio bienalėje, Liubljanoje ir dabar Šveicarijoje.

Kaip matyti, nors ir sunkios darbui ir kūrybai sąlygos, bet Australijos lietuviai dailininkai ne tik nenuleido rankų, bet spėjo iškilti į pirmaujančias vietas.    N. N.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai