Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINYS NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė T. Leonardas Andriekus, O.F.M.   

šį rudenį mūsų visuomenė išgirdo žinią apie naują pranciškonų užsimojimą — statyti lietuvių kultūros židiniui patalpas New Yorke. Tas užsimojimas įdomiai nuskambėjo visame lietuviškame pasaulyje, susilaukdamas didžiai palankių atgarsių. Gyviausiai, žinoma, juo domisi New Yorko bei apylinkės lietuviai, kurių labui pirmoj eilėj šios patalpos tarnaus. Iš tiesų retai kada vienuolinės bendruomenės planai taip taikliai sutampa su visuomeniniais, kaip atsitiko šiuo atveju.

Lietuviai pranciškonai, 1951 m. pavasarį įsikūrę Brooklyne, daugiausia veikia spaudos srity. Turėdami ten vienuolyną ir spaustuvę, jie spausdina tris savo periodinius leidinius bei knygas. Be to, jų spaustuvė tarnauja ir kitoms lietuvių organizacijoms, kurios iš čia taip pat leidžia savo laikraščius bei žurnalus. Aplink vienuolyną visuomet telkiasi daug lietuviško judėjimo, ir per keturiolika metų į jį žiūrima kaip į savotišką krikščioniškos tautinės kultūros židinį. Slenkant laikui, dėmesys ir pasitikėjimas vis kilo, kol pagaliau pasiekė pačią viršūnę.

New Yorko apylinkės lietuvių visuomenė, patyrusi, jog pranciškonai mano persikelti į naują vietą ir į naujus pastatus, išreiškė norą ,kad jie atsižvelgtų ir į bendruosius šios apylinkės reikalus. Pranciškonų mintis gi pačioj pradžioj buvo labiau ribotis naujais vienuolyno ir spaustuvės pastatais, nes senieji per daugelį metų tiek pablogėjo, kad reikalauja labai išlaidžių taisymų. Po ilgo svarstymo apsispręsta už naujus. Tiems planams pilnai išryškėjus, New Yorko ir New Jersey lietuvių dva-siškija bei organizacijos judino reikalą, kad prie naujo vienuolyno būtų patalpos ir visuomeniniams tikslams, kaip salė, jaunimo veiklai kambariai, biblioteka ir t.t. Pagaliau prieita prie konkretaus sprendimo, kai spalio 8 d. New Yorko ir New Jersey apylinkės lietuvių kunigų susirinkime Brooklyno Apreiškimo parapijos klebonas kun. N. Pakalnis pasiūlė rezoliuciją, kad pranciškonai tuojau statytų minėtos apimties lietuvių kultūros židinį ir tam tikslui būtų sutelktas milijonas dolerių. Rezoliucija susirinkime vienbalsiai buvo priimta, ir dvasiškijos pagalba užtikrinta.

Toks malonus lietuvių kunigų žygis labai pakėlė pranciškonus, ir jie nebesvyruodami pasiryžo vykdyti šį didį planą. Visuomenei jis pilnai buvo paskelbtas spalio 11 d. "Darbininko" koncerte. Ryžtą pastatyti New Yorke lietuvių kultūros židinį pranciškonų vardu išreiškė provincijolas; dvasiškijos rezoliuciją remti tokio židinio statybą net milijonine suma pranešė Kunigų Vienybės apylinkės pirmininkas prel. Jonas Balkū-nas; visuomenės vardu padrąsinantį žodį tarė dr. Br. Radzivanas. žinia visos publikos buvo entuziastiškai sutikta ir įteiktos pirmosios aukos net tūkstantinėmis. Tą dieną gauta 8,000 dol., kuriais pradėtas statybos fondas.

Po pirmojo šuolio lietuvių kultūros židinio statybos planas visu našumu vykdomas toliau. Spalio 23 d. pranciškonų vienuolyne sukviestas lie. tuvių organizacijų atstovų posėdis, kuriame dalyvavo apie 60 žmonių. Posėdžio tikslas — aptarti rinkliavos reikalus ir sudaryti darbo komitetą. Atidaromąjį žodį pasakė provincijolas, primindamas ir paaiškindamas būsimų statybų tikslą ir eigą. Posėdžiui vadovavo Liet. Bendruomenės New Yorko apylinkės pirmininkas Jonas Šlepetys. Kalbėta apie pastato vietą, apimtį, rinkliavos pravedimo būdus. Kiekvienas galėjo pareikšti savo nuomonę ir gauti atsakymą. Būta labai karštų žodžių — tuojau visu smarkumu pradėti rinkliavų darbą. Prisiminta ir tai, kad New Yorke visi ankstesni bandymai turėti kultūriniams reikalams patalpas nebuvo sėkmingi. Didelį pasitikėjimą pranciškonams dabartinio kultūros židinio atžvilgiu savo kalboje išreiškė Lietuvos konsulas New Yorke A. Simutis. Prel. J. Balkūnas, kaip ilgametis Brooklyno vyskupijos patarėjas, pateikė apytikrį vaizdą, kiek tokie pastatai gali kainuoti. Pabaigoje sudarytas rinkliavos arba vajaus komitetas iš 19 asmenų, kurį numatyta papildyti naujais nariais. Taip pat parinkti asmenys į statybų garbės komitetą. Dabar lietuvių kultūros židiniui visais būdais telkiamos aukos, jieškoma tinkamas žemės sklypas, studijuojamas pastato projektas. Jis bus vis plečiamas ir papildomas pagal įplaukiančių aukų dydį.

Pažymėtina, kad šis užsimojimas nėra vien tik New Yorko apylinkės lietuvių reikalas. Kultūros židinys, kuris apims vienuolyną, spaustuvę, salę visuomeniniams bei meniniams parengimams, specialias jaunimui ir organizacijoms veikti patalpas, savo religine bei kultūrine reikšme tampa visuotinio pobūdžio. Nėra abejonės, jog jos labai praturtins ir pagyvins lietuvišką veikimą išeivijoje. Tad malonu, kad jam jau dabar aukos eina iš visos Amerikos. Tokį didį planą vykdyti vienom vietinėm jėgom neįmanoma, ypač atsimenant, jog New Yorko srities lietuviai nėra per gausūs. Pranciškonai laukia visų Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių įnašo. Taip pat čia būtinai reikalinga spaudos talka. Mes prašome, kad lietuvių laikraščiai bei žurnalai mūsų kultūros židinio statybą savo puslapiuose laikytų gyvą, kaip ir kiekvieną kitą žymesnę kultūrinę apraišką.

Aukoms siųsti adresas:
Building Fund Franciscan Monastery 680 Bushvick Ave. Brooklyn, N. Y. 11221
T. Leonardas Andriekus, O.F.M.
provincijolas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai