Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VIENUOLIKTOJI STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M.   
š. m. rugpjūčio 8-16 dienomis Vakarų Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje Huettenfelde, vyko vienuoliktoji Europos lietuvių studijų savaitė. Ją rengė kelios organizacijos bendrai: Europos lietuvių fronto bičiuliai, Vokietijos ateitininkų sendraugių ir studentų sąjungos, Vokietijos lietuvių evangelikų jaunimo ratelis ir Vokietijos lietuvių vyresniųjų skau-tų-čių sąjunga. Savaitę globojo PL B Vokietijos krašto valdyba. Savaitės moderatorius — dr. K. J. Čeginskas iš Upsalos. Techniškoji komisija — mokyt. T. Gailius, A. Grinienė, dr. J. Norkaitis.

Savaitei buvo parinkta šiems laikams aktuali bendra tema "Krikščionybė moderniame pasaulyje". Ji dalinai sutapo su neseniai paskelbtos popiežiaus Pauliaus VI-jo pirmosios enciklikos "Ecclesiam suam" mintimis.

Savaitės metu buvo skaitytos šios paskaitos:
"Vatikano susirinkimas ir Bažnyčios reiškimasis dabartiniame pasaulyje", skaitė prel. Ladas Tulaba iš Romos.
"Krikščionybės vaidmuo socialinio klausimo sprendime" — dr. J. Norkaitis iš Koelno.
"Dabartinė lietuviškosios istoriografijos padėtis" — prof. Z. Ivinskis iš Bonnos.
"šeima pramoninėj visuomenėj" — J. Lingis iš Stockholmo.
"Rytų Europai tirti įstaigos Vokietijoje" — dr. P. Rėklaitis iš Mar-burgo.
"Krikščionis ir kultūra" — prof. J. Eretas iš Bazelio.
"Tarptautinė padėtis, mūsų reikalai ir jaunimas" — St. Lozoraitis jr. iš Romos.
"Visuomeninių idėjų kaita tremties krikščionių pažiūrose" — mokyt. V. Natkus iš Hechingeno.
"Bažnyčios susirinkimo atgarsiai protestantų sluogsniuose" — ev. kun. J. Urdzė iš Bad Godesbergo.
"Amerikos katalikas studentas istorinėje perspektyvoje ir jo laikysena kolegijose vykstančio modernėjimo akivaizdoje" — prof. V. Mantau-tas iš Worcesterio.

"Vertybių konfliktas dabartinėje mūsų literatūroje" — prof. J. Grinius iš Muencheno.
"Krikščionybės ateitis" — kun. dr. V. Kazlauskas iš Romos.
"Kristijono Donelaičio sukaktis" — prof. J. Grinius.
Drauge paminėtos šios sukaktys:
1.    20 metų tremties ir partizaninių kovų pradžios. Sukaktis paminėta simpoziumu, kuriam vadovavo moderatorius dr. K. J. Čeginskas, pateikdamas apsvarstyti šiuos klausimus: a) koks buvo mūsų tremties tikslas, b) kiek savo tremtimi tą tikslą pateisinome ir c) kas lieka veikti ateityje. Diskusijoms išjudinti buvo pakviesti keturių Europos kraštų atstovai: mokyt. Baublys iš Anglijos, J. Lingis iš Švedijos, kun. dr. Petrošius iš Prancūzijos ir St. Lozoraitis jr. iš Italijos.
2.    250 metų nuo Kristijono Donelaičio gimimo. Paminėta paskaita (žr. augščiau) ir Donelaičio kūrybos skaitymu. Skaitė Aldona Eretai-tė - Lange, Kielio dramos teatro aktorė, pagarsėjusi Vokietijoje.
3.    100 metų nuo spaudos uždraudimo ir 60 m. nuo jos atgavimo.
4.    Rašytojų O. Milašiaus 25-rių metų ir J. Baltrušaičio 20 metų — mirties.

Savaitėje buvo suruoštos 3 parodėlės, kuriose buvo vaizduojama: Vilniaus grožis, lietuvių liaudies menas ir Lietuvos gamta. Jas suruošė Vasario 16 gimnazijos mokyt. dail. A. Krivickas.

Paskutinįjį vakarą buvo suruoštas koncertas fortepijonu, kurio programą sėkmingai atliko pianistas Antanas Smetona.
Viena savaitės diena buvo skirta tėvynei. Jos metu buvo laikomos šv. mišios už žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir meldžiamasi už Lietuvą. Vakare buvo suruoštos nepaprastai įspūdingos vėliavos nuleidimo iškilmės. Jų metu imituotos tos pačios apeigos, kokias atlikdavo nepriklausomybės laikais Kaime, Karo Muziejaus sodelyje prie nežinomojo kareivio kapo. žodį ta proga pasakė dr. K. J. Čeginskas, kuris Vasario 16 gimnazijai padovanojo žiupsnį žemės, atsivežtos iš Lietuvos nuo nežinomojo kareivio kapo. Toji žemė buvo paberta Vasario 16 gimnazijos aikštelėje šalia aukuro ir vėliavos stiebo. Tą patį vakarą salėje buvo suruoštas partizanų dainų vakaras.

Įvairios organizacijos savaitės metu turėjo savo posėdžius, pasitarimus: Europos LFB — savo konferenciją; Liet. Katalikų Mokslo Akademijos nariai — savo posėdį; Ateitininkai sendraugiai ir studentai — savo metinius susirinkimus.
Kasdien rytais bažnyčioje vyko pamaldos, kurias katalikams vedė kun. V. Kaleckis. Evangelikams pamaldas pravesdavo mokyt. Fr. Skėrys.

Vienuoliktos Europos lietuvių studijų savaitės uždarymo žodį pasakė Europos LFB pirmininkas prof. Z. Ivinskis, rengėjų - iniciatorių vardu.

Savaitę sveikino daug žymių žmonių bei organizacijų. Jų tarpe Vli-ko VT vardu dr. P. Karvelis, PLB Kultūros Tarybos pirm. prof. J. Pu-zinas, Katalikų Akcijos pirm. prof. A. Liuima, prof. J. Brazaitis, V. Vaitiekūnas ir kiti.
Savaitę paminėjo Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano.

Savaitėje dalyvavo apie 130 žmonių iš 9 valstybių: Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, V. Vokietijos, su svečiais iš JA Valstybių, Kanados, Naujosios Zelandijos. Dalyvavo daug jaunimo.
M.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai