Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
•    "Antrasis kaimas", Čikagos satyrinis teatras, lapkričio mėn. sėkmingai gastroliavo New Yorke ir Bostone.

•    Dail. Anastazijos Tamošaitienės kilimų, tautinių drabužių ir tapybos paroda lapkričio 26-29 surengta New Yorke. Rengė Liet. Dantų Gydytojų Draugija.

•    Dail. J. Bagdono paroda gruodžio 5-6 dienomis vyksta Angelų Karalienės parapijos salėje New Yorke.

•    ALRK Federacijos Tarybos suvažiavimas įvyko lapkričio 14 Jaunimo Centre Čikagoje. Darbotvarkėje buvo: liturgika, apaštalavimas, Katalikų Akcijos Fondas, jaunimas AL RK Federacijoje ir k.

•    Arnoldas Voketaitis šį sezoną dainavo City Center operoje New Yorke. Pasirodė bent keliose operose, didžiausias vaidmuo buvo "Figaro vestuvėse", kur dainavo pagrindinę partiją. Pasibaigus sezonui, jis išvyko gastrolėm į įvairius miestus, kur taip pat dalyvauja operų pastatymuose.

•    LFB New Yorko skyrius lapkričio 1 surengė diskusijas Amerikos užsienio politikos klausimais. Diskusijose dalyvavo: prel. J. Balkūnas, Algis Gureckas, dr. J. Kazickas ir dr. Br. Nemickas. Moderatoriumi buvo prof. J. Brazaitis.

•    Daytono lietuvių šv. Kazimiero parapija paminėjo 50 metų sukaktį. Iškilmės buvo lapkričio 15. Ta proga bažnyčia iš pagrindų atnaujinta pagal arch. J. Muloko planus; rangovu buvo Valerijonas Sodeika, vitražai — dail. Adolfo Valeškos studijos.

•    Aldona Stempužienė išvyko į Vokietiją, kur Stuttgarte įdainuos lietuviškų liaudies dainų ir kompozitorių kūrinių plokštelę. Taip pat ji koncertuos pabaltiečių stovyklose.

•    Ateitininkų Sendraugių Sąjungos suvažiavimas įvyko lapkričio 26 - 29 dienomis Clevelande šv. Jurgio parapijos salėje. Ta proga buvo literatūros vakaras, kuriame dalyvavo Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas, Jurgis Jankus ir Julija Švabaitė.

•    Gallery International Clevelande nuo lapkričio 22 iki gruodžio 19 vyksta dail. Romo Viesulo grafikos kūrinių ir Frans Willienhain skulptūros paroda.

•    Kun. J. Kidykas, S.J., gyvenąs Sao Paulo, Brazilijoje, nuo lapkričio 1 perėmė "Mūsų Lietuvos" redagavime.


•    Balfo seimas vyko New Yorke spalio 17-18 dienomis. Buvo atžymėta 20 metų sukaktis, pasisakyta dėl ateities veiklos, išrinkta nauja direktorių taryba, surengtas banketas.

•    Kun. Vaclovas Martinkus, ilgametis Balfo veikėjas ir Providence, R.I., lietuvių parapijos klebonas, Balfo direktorių posėdyje spalio 18 išrinktas Balfo pirmininku. Ilgametis Balfo pirmininkas prel. J. Končius daugiau nebekandidatavo į direktorių tarybą.

•    Santaros-Šviesos Federacijos suvažiavimas įvyko spalio 17 New Yorke Idlewild Riviera viešbutyje. Organizaciniais reikalais pranešimus padarė Algimantas Mackus, Raimundas Mieželis, Leonas Sabaliūnas ir Jonas Valaitis.

•    Kun. dr. P. Celiešius, uolus Aidų bendradarbis, kurį laiką buvęs kapelionu senelių prieglaudoje Putname, apsigyveno Los Angeles, Calif., kur šv. Kazimiero lietuvių parapijoje eina vikaro pareigas.

•    Petro Cvirkos romanas "Frank Kruk" prieš kurį laiką išleistas čekiškai.

•    Nobelio literatūros premija šiais metais paskirta rašytojui filosofui Sartre, šis premiją atsisakė priimti.

•    Dr. V. B. Raulinaitienė paskirta Downey veteranų ligoninės direktore. Tai aukščiausias postas veteranų ligoninėse, bet kada tekęs moteriai gydytojai.

•    Pasaulio Lietuvių Archyvas Čikagoje perkeltas į Tėvų jėzuitų namus. Archyvą išlaiko ir juo rūpinasi JAV Liet. Bendruomenės centro valdyba. Tėvai jėzuitai, priimdami archyvą į savo patalpas, nuėmė labai sunkią patalpų išlaikymo finansinę naštą nuo centro valdybos pečių. Tačiau archyvo išlaikymas ir dabar reikalauja nemaža lėšų.

•    Dr. Jonas Grinius nuo rugsėjo mėn. mokytojauja Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje.

•    Melburno universitete Australijoje šiais metais studijuoja 23 lietuviai studentai. Iki šiol Melburno universitetą baigė 18 lietuvių, vienas — kunigų seminariją, 14 technikos kolegiją, du vėliau įsigijo un-to mokslinius laipsnius.

•    Adelaidės universitete studijuoja 34 lietuviai, 6 — mokytojų seminarijoje, 5 — technikos kolegijoje ir 5 meno mokykloje. Iki šiol universitetą baigė 2 lietuviai, mokytojų seminariją 3.

•    Dail. Henriko Šalkausko kūrinių paroda surengta rugsėjo 29 - spalio 12 Melbourne, Australijoje. Buvo išstatyta 27 kūriniai. Anksčiau kita jo paroda buvo Adelaidėje.

•    Pranas Pauliukonis, istorikas, įvairių laikraščių bendradarbis, lapkričio 16 paminėjo 60 metų sukaktį. Jis gyvena Worcestery, Mass. Pagerbimą LB apylinkė surengė lapkričio 15.

•    Baltimorės lietuvių salė, kur nuolat vyksta įvairūs parengimai, lapkričio mėn. paminėjo 50 metų sukaktį.

•    Dail. Česlovo Jačnušo kūrinių paroda vyko Čiurlionio galerijoje Čikagoje nuo lapkričio 7 iki 14.

•    Pietų Amerikos iletuvių kongresas bus 1965 m. vasario 18 - 22 dienomis Sao Paulo, Brazilijoje.

•    Dail. J. Pautieniaus kūrinių paroda buvo surengta Bostone lapkričio 7-15 dienomis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai