Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1964 m. TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aistis Jonas — Abejones, Poetui (eil.)         163
Andriušis Pulgis — Žemaitijos širdyje         37
Audronė O. B. — Gimimo dienoj (eil.)         342
Auginąs Balys — Jaunystė (eil.)              60
Aukštaitė Marija — Nerimas, Myliu aš vėją (eil.) ....    412
Baranauskas  Albinas  — Susitikimas  pas  spekuliantą        315
Baronas Aloyzas        Išdžiūvusi ranka         17
Blekaitis Jurgis — Septyni Nemunai (eil.)         442
Girdžius Pr. Dom. — Ant Varoškalnio          413
Jakštas Stasys — Vasaros rytas, Vasaros vakaras (eil.)                 351
Jūragis Juozas Almis — Antika, Pabaiga ir pradžia,
Tušti vežimai, Laužams liepsnojant, Pasimatymas su jūra (eil.)              396
Kairys Anatolijus — Gėlė ir uola, Pradžia, Pamal-
dos po atviru dangum, Dėkingoji žaizda, Joni-
nės, Mano tėvų duona, Žmogus, kuris gyveno,
Ačiū Tau, Dieve, Brolis ir sesuo, Gyvoji mirtis (eil.)             66,   402
Kirša Faustas — Šventas akmuo, Aš liudiju kūrybą, Anapus, Laikas bėga, Garbana (eil.) 9 211
Mazalaitė Nelė — Akis       170
Mikuckis Juozas — Ašai žmogus, Tu atėjai kada
ruduo, Ruduo, Myliu, o gal ir nemyliu  (eil.)   366
Obcarskas Česlovas — Eilėraštis vandenyno pakrašty, Astor (eil.)             354
Rutkūnas Benediktas — Eilėraščiai             404
Sadūnaitė Danguole — Į vandenis, Medį jeigu pra-
eičiau, lapo spalvą, orą  (eil.)          320
Shakespeare William — Septyni žmogaus amžiai (Vertė J. Blekaitis)            216
Shakespeare William — Hamletas (Vertė A. NykaNiliūnas               263
Šlaitas Vladas — Apie principinius dalykus, Apie medinį tiltą   (eil.)               299
Zobarskas Stepas — Staigmena             225

STRAIPSNIAI
A. R. - D. — Iš pernykštes lietuvių veiklos           1
A.  R. — Kristijono Donelaičio sukakčiai         97
Bagdonavičius Vytautas, kun., M.I.C. — Teilhard de
Chardin apie žmogaus veiksmų sudievinimą ...    10
Brazaitis J. — Kristijono Donelaičio pėdomis     —.   103
Brazaitis J. — Donelaitis praeityje ir dabartyje ....   124
Brizgys V., vysk. — žvilgsnis nuo šv. Petro kars-
to            ...........................................   433
Celiešius P., kun. — Bažnyčios misija pagal encik-
liką  "Ecclesiam suam"             444
Girnius Juozas — Istorinė atsakomybe ir viduram-
žių grįžimo ilgesys             201
Girnius Juozas — Naujųjų amžių "supasaulėjimo"
baimė ir krikščioniškosios laisves atsakomybe   249
Ivinskis Zenonas — Simanas Daukantas ir jo pali-
kimas Lietuvos istorijos srityje             385
Jakubėnas Vladas   —Toska. Septintoji Čikagos lie-
tuvių operos premjera            270
Karys K. Jonas — Išskiriamieji ženklai lietuviškoje
numizmatikoje           306
Kasias B. J. — Sovietine tautybių politika         52
Klimas A., dr. — Prof. A. Senno dviguba sukaktis 435 Kučas Antanas — Gediminaitis — Alegėnų kalnų
apaštalas            74
Maceina Antanas — Krikščionies vaizdas        153
Maciūnas Vincas — Pluoštas dokumentų apie Anta-
ną Strazdą            217,   278
Matusas Jonas — Pranciškonai Kaune XV amžiuje   184
Musteikis Antanas — Nemirštanti lietuvybe        297
Rėklaitis Povilas, dr. — Nežinomas 17-to amž. vario
raižinys su lietuvišku jrašu               61
Rėklaitis Povilas, dr.  —Lietuvio valstiečio Mažojoje
Lietuvoje ikonografija             142
Ružanec-Ružancovas — "Aidų" žurnalo straipsniai
literatūros, mokslo, teorijos ir technikos reika-
lais           .       187   235
Rugis Jonas — Pierre Teilhard de Chardin ir mū-
sų laikai           177
Santvaras Stasys — Milžinų paunksmėje brendęs
rašytojas — poeto Mykolo Vaitkaus 80 metų
sukaktis           164, 230, 322,   355
Sav. J., dr. — Maskvos patriarcho atstovai II Va-
tikano susirinkime            27
Šešplaukis Alf. — Donelaičio metai ir vokiečių li-
teratūra           138
Šešplaukis A., dr. — Lietuviškieji pėdsakai Šekspy-
ro "Audroje" ir "žiemos pasakoje"        343
Tetzneris P. — K. Donelaičio gyvenimo datos ....   456
Tininis J. — Donelaitis, Hesiodas, Virgilijus ir Bib-
lija           133
Tininis J.  —  Haikas   (Ypatinga  japonų  poezijos
forma)           212
Tininis Juozas — Italų romanas netolimoje praei-
tyje ir dabar           398
Tulaba Ladas, prel.    — Vatikano  susirinkimas  ir
Bažnyčios reiškimasis dabarties pasaulyje        337
Vaitiekūnas V. — Padėtis okupuotoje Lietuvoje          68
Vaitkūnas J. — Prieš 46 metus         49
Vasiliūnas Izidorius — Antroji lietuvių opera trem-
tyje           407
Vaškelis Aleksas — Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lie-
tuvoje ir Kristijonas Donelaitis             103
Wiechert Ernst apie Kristijoną Donelaitį        152
Zunde Pranas — Lietuvos gyventojų dinamika ir
struktūra           450

KNYGOS IR ŽURNALAI
Andriekus Leonardas: Naktigonė — Jurgis Glaiuda    38
Andriušis Pulgis: Daina iš kito galo — Pr. Nau-
jokaitis            41
Andriušis Pulgis: Purienos po vandeniu — Pr. Nau-
jokaitis           373
Audėnas Juozas: Dvidešimties metų kova už Lietu-
vos laisvę — A. P. I.              88
Bučmys Kornelijus, O.F.M., dr.: Gegužio mėnuo —
Kun.  Jonas  Maknys,   S.  T.  D       292
Dambriūnas L.: Lietuviškas auklėjimas šeimoje —
V.   Galvenis               421
Girnius Juozas, dr.:  žmogus be Dievo — dr. J.
Navickas              462
Gimbutienė Marija, dr.: Baltai archeologijos šviesoje
—    J. Tininis       328
Ignatonis Jeronimas: Lūžiai — Pr. Naujokaitis .... 369 Kalvaitytė - Karvelienė, P., dr.: Gyvenimo vingiais
—    kan. M. Vaitkus            371
Katiliškis Marius: Šventadienis už miesto — Titas
Alga                  39
Krėvė Vincas: Dangaus ir žemės sūnūs — Pr. Nau-
jokaitis                 417
Kruminas Juozas: Šeštasis medis — Pr. Naujokaitis    42
Kviklys Bronius: Mūsų Lietuva — Vladas Viliamas    328
Maceina Antanas:   Niekšybės paslaptis — dr. A.
Baltinis                 464
Merkelis Aleksandras: Antanas Smetona — J. Ž-kis    465
Mikuckis Juozas: Derliaus vainikas — Pr. Naujo-
kaitis           420
Šapoka Adolfas: Senasis Vilnius — Vincas Trumpa   326
Šlaitas Vladas: Antroje pusėje — Pr. Naujokaitis   372
Švabaitė Julija: Vynuogės ir kaktusai — A. Vai-
čiulaitis           469
Švedas Leonas: Sugrįžimai į Sodomą ir Gomorą —
Aug. Raginis               87
Volertas Vytautas: Upė teka vingiais — Pr. Nau-
jokaitis           190

MENAS
Dail. K. Žoromskio laimėjimas — 45. P. Jurkus — Nauja monstrancija — 45. St. Goštautas — V. K. Jonynas — 94. J. V. — Meno kolekcija —191. P.Jurkus—LietuviųdarbaiVatikanopaviljone—243. J. kus — Lietuvių darbai Vatikano paviljone — 243. J. Žilevičius — Mirus K. V. Banaičiui — 244. Stasys Daunys — Dail. Valeškos dailės studija —293. N. N. — Lietuviai dailininkai Australijoje — 423. J. Bertulis — Dėl muzikų sutelkimo — 424. P. B. — Smuikininko Izidoriaus Vasyliūno įgrotos sonatos — 424. alfa. a. — Kristijono Donelaičio metų uždarymas Čikagoje — 425. ata — Antrojo kaimo antrieji žingsniai — 426.
MOKSLAS
Jurgis Gimbutas — Lietuvių namo reikšmė už Lietuvos ribų — 89. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuva Romos lenkų Istorinio Instituto darbuose — 91. Vladas Viliamas — Prof. Steponas Kolupaila — 241. J. Matusas — Ką reiškia 16-to amžiaus Apidėmė? — 330. A. R. — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimas — 374. Ignas Malėnas — Kuria kalba vaikas pradėtinas mokyti skaityti? — 422.

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Popiežiaus Pauliaus VI kelionė — 44. Mikas Ši'eikis — Religinio meno paroda Čikagoje — 192. Kun. K. Matulaitis — Pr. Garšvos "Negęstanti šviesa" — 428.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Lietuvių Fondas — 47. Visiems lietuviams dailininkams
—    47. Skaitytojai rašo — 47. A. Rimvydas — Ryšiai su tauta — 96. J. B. — Amerika slenkstyje — 194. A. K. Plukas — LB laikas baigti organizacinius reikalus
—    195. LB Tarybos rinkimai — 197. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Šeštasis lietuvių katalikų akademikų suvažiavimas — 295. L. A. — Šv. Antano gimnazija Kennebunkporte — 295. A. K. Plukas — Amerikos lietuvių kongresas — 331. Pr. Alšėnas — Prel. Mykolas Krupavičius — auksinis sukaktuvininkas — 333. A. Džiu-gėnas — Lietuvių diena pasaulinėje parodoje — 379. T. Leonardas Andriekus, O.F.M. — Lietuvių kultūros židinys New Yorke — 430. M. Vienuoliktoji studijų savaitė Vokietijoje — 431. Pr. Pauliukonis — Revoliucijos išsigimimas (Prof. St. Kairio atsiminimų II tomui pasirodžius) — 471.

PASTABOS
A. Rimvydas — Dar pastabelė dėl prokomunistinės propagandos — 198. A. V. — Apie Donelaičio numerį — 198. Jenas Rugis — Kelios pastabos prie A. Maceinos straipsnio apie kultūros prasmę krikščionybėje — 199. Redaktoriams besikeičiant — 477.

ĮVYKIAI
28, 96, 200, 248, 296, 336, 383, 432.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai