ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti

Kun. Stasys Yla, TIKIU DIEVĄ. Maldynas. Išleido Tėvai Marijonai. Chicago, 1964. 702 psl.

Ale Rūta, KELIAS Į KAIRĘ. Dirvos konkurso premijuotas romanas. Išleido Viltis. Cleveland, 1964. 248 psl. Kaina 3 dol.

Šekspyro SONETAI. Vertė Alfonsas Tyruolis. Chicago, 1964. 176 psl.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Juozo Adomaičio - Dėdės šerno gyvenimo bruožai. Amerikos Lietuvių Istorijos Draugijos leidinys. Chicago, 1962. 208 psl. Kaina 2 dol.

Kun. dr. Andrius Baltinis, MODERNUSIS ŽMOGUS IR TIKĖJIMAS Į DIEVĄ. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 133 - 170 psl. Roma, 1964.

Prof. Juozas Eretas, KRIKŠČIONIS IR KULTŪRA. Mūsų vieta šių dienų minčių ir kūrybos pasaulyje. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 75:99 psl. Roma, 1964.


Dr. Juozas Girnius, ISTORINĖ KRIKŠČIONIŲ ATSAKOMYBĖ. — Krikščioniškoji atsakomybė istorinėje laiko tėkmėje. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 29-73 psl. Roma, 1964.

Prof. Stasys Yla, LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA. Bendras žvilgsnis į praeitį. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 3-28 psl. Roma, 1964.

Joseph Kajeckas, Charge d'affaires a. i. of Lithuania, Washington, D.C., THE STORY OF CAPTIVE LITHUANIA. — Multiplikuota (12 psl.) paskaita, skaityta Niagaros universitete 1934 balandžio mėn.

Sac. Joannes Baptistą Bičiūnas, DOCTRINA ECCLESIOLOGICA S. Roberti Card. Bellarmini cum ilia Jo-annis Card, de Turrecremata com-parata. Roma, 1963, 72 psl.

Recenzuojamos tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122.