ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Albinas Baranauskas, KARKLUPĖNUOSE. "Draugo" premijuotas romanas. Aplanką piešė P. Jurkus. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, Čikaga, 1985. 224 psl. Kaina 2.50 dol.

Algimantas Mackus, CHAPEL B. Algimanto Mackaus vardo knygų leidimo fondo leidinys, Čikaga, 1985. 64 psl. Knyga kietai įrišta. Kaina nepažymėta.

ŠVENTOJI AUKA. Maldų vertimas Bruno Markaičio, S. J.; fotografijos Algimanto Kezio, S. J.; dailininkas A. Kurauskas. Tėvų Jėzuitų leidinys, Čikaga, 1965. 92 psl. Kaina 8 dol.

Recenzuojama tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122.