TURINYS Spausdinti
Juozas Girnius — Laisves, ne "liberalizacijos"! ...................................... 241
Sesuo M. Antanina, F.M.M. — 6 eilėraščiai ............................................ 245
Stasys Lozoraitis — Vakarų pergalės tamsioji pusė ................................ 247
Vytautas Vardys — Sovietinio kolonializmo 25 metai ............................. 249
L. S. Senghor — Taikos malda ir kt. eil. (vertė P. Gaučys)  .................... 258
Dr. Pr. Skardžius — Lietuvių kalbos kirčiavimo senumas ........................260
Nele Mazalaite — Žinia ............................................................................. 265

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — Dvi išskirtinės sukaktys  ..................................................... 269
Antanas Gustaitis — Mintim į Kazj Borutą sugrįžtant  .............................270
Juozas Kojelis — Kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose?  ................... 272
A. Liulevičius — Amerikos studentai bruzda ............................................ 274.
P. Gaučys — Leopold Sedar Senghor ........................................................ 275
Mūsų buityje ............................................................................................... 276


KNYGOS
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Tarptautiniuose kūrybos baruose .............. 279
Aug. R. — Jūragio "Tolimieji miražai" ..................................................... 282
Urv. Atkreipiant dėmesį  ............................................................................ 282
Atsiųsta paminėti ........................................................................................ 283

Viršelio 1 psl. — V. Ignas: Pieta (1962) Vinjetės 245 - 246 psl. — Prano Gailiaus

Šis numeris iliustruotas Vyt. Igno grafikos ir tapybos darbų nuotraukomis.

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Redaguoja — Juozas Girnius    •    Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 0 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

J U NE, 1965 AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.