"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI Spausdinti
J. Klimas, E. Chicago, Ind.; B. Valadka, M.D., Chicago, III.; A. Venclovas, Cicero, III; Pr. Averka, So. Boston, Mass.; Inž. Bronius Galinis, Boston, Mass.; Algimantas šimoliūnas, Winchester, Mass.; kun. dr. Antanas Paškus, Brooklyn, N.Y.; P. Juška, New York, N.Y.; kun. Ardys Bačkis, Manila, Philippines; dr. B. Znotinas, Guelph, Ont. Canada.