Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LYČIŲ FIZIOLOGIJOS STUDIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. Romualdas Kriaučiūnas   
Vien Amerikoje metų bėgyje pasirodo tūkstančiai mokslinių studijų bei veikalų. Tokių knygų paklausa esti ribota, kaip kad ir būna pramatyta. Jos esti specialistų išstudijuojamos, kartais sukritikuojamos, ilgainiui užimdamos savo vietą apdulkėjusių knygų lentynose. Tačiau, jei mokslinė studija liečia lytinius santykius, iš palyginti netolimos praeities jau galima vesti taisyklę, kad tokios knygos paklausa toli prašoks srities specialistų gretas. Tokio pasisekimo susilaukė Havelock Ellis kelių tomų lyčių  psichologijos studija pereito šimtmečio gale, Sigmund Freudo raštai, Alfred Kinsey ir jo kolegų veikalai ir t.t.

Vėliausias indėlis į lytinių studijų vilkstinę yra 1966 pavasarį pasirodžiusi ginekologo W. H. Masters ir psichologės V. E. Johnson knyga Human Sexual Response (Boston: Little Brown and Co., 1966, kaina 11 dol.). Knygos populiarumas, regis, prašoko leidėjų viltis, nes bent pusmetį knyga figūravo dešimties labiausiai perkamų knygų sąraše. Nekyla klausimo, kad knyga buvo skirta specialistams, o ne erotinės literatūros gaudytojams. Nors knyga yra apie lytinį aktą, ji nėra lytiška kasdieninės vartosenos prasme. Autoriai sąmoningai knygos kalbą sumokslino, prikaišiodami eiliniam piliečiui neįkandamos terminologijos atbaidyti smalsuoliams. Autorių negalima būtų kaltinti sensacijų ieškojimu. Ne autoriai, o tema yra kalta už tiražinį pasisekimą.

Masters ir Johnson knyga yra vienuolikos metų studijų santrauka apie lyčių fiziologiją. Kaip pamename, abi Kinsey knygos — 1948 ir 1953 metų sensacijos — buvo pagrįstos apklausinėjimų rezultatais. Tuo tarpu Masters ir Johnson pasirinko stebėjimo ir matavimo metodus. Jie tyrinėjo lyčių anatomiją ir fiziologiją, kaip kad kiti yra domėjęsi kvėpavimu, virškinimu ar kraujo apytaka. Jų studijų užuomazga siekia 1954 metus ir Washington universiteto medicinos mokyklą (St. Louis), kurioje abu autoriai yra fakulteto nariai. Tačiau ir universiteto atmosferoje susidarė įvairių sunkumų su pasirinkta sritimi ir metodu, taip kad nuo 1964 jų studijų finansavimą perėmė privati tam tikslui į-steigta fundacija, nors abu autoriai ir toliau liko universiteto fakultete.

Šių mokslininkų tikslu buvo juo detaliau patirti vyrų ir moterų lytines reakcijas. Tam uždaviniui buvo pakinkyti spalvoti filmavimai, anatominės išmieros, kraujo spaudimo ir pulso matavimai, reakcijos laikas ir t.t. Kadangi lytinis aktas yra vienas iš nedaugelio belikusių privatumų, buvo susidurta su savanorių stoka. Pradžiai buvo užverbuota moterys ir vyrai iš prostitucijos "luomo". Po dvidešimties mėnesių studijų šios rūšies savanorių buvo atsisakyta, ir iš jų surinkti duomenys nebuvo įtraukti į knygoje pateiktus rezultatus. Ilgainiui buvo užverbuota nauja savanorių banga iš universiteto ligoninės aplinkos. Šių moterų ir vyrų amžius svyravo nuo maždaug 20 iki 80 metų, taip kad buvo įmanoma patirti ir amžiaus įtaką į lytinį pasireiškimą.

Kadangi knygoje pateikti duomenys daugiausia ribojasi fiziologiniais ir anatominiais pasikeitimais, išplaukiančiais iš lytinio akto, ši knyga neduoda visapusiško supratimo. Tam reiktų pažvelgti Į psichologines, socialines bei moralines įtakas, kurių autoriai nepalietė. Čia autorių kaltinti negalima, nes jie nebuvo užsiangažavę tokio pilnutinio supratimo pateikti. Jau taip būna, kad juo detaliau kas tyrinėjama, juo siauriau tokie tyrinėjimai būna atlikti. Toli gražu tuo nenorima teigti, kad knyga yra bevertė. Specialistui būtina susipažinti su jos turiniu. Naudingumo klausimas tekeliamas, turint galvoje eilinį knygų skaitytoją. Nuolat yra keliamas klausimas, ar reikalinga suprasti įvairias fiziologines atmainas lytinėje darnoje gyvenančiai porai, čia, aišku, nekalbama apie minimalinį apsišvietimą lyčių fiziologijoje ir anatomijoje. Yra galvojama, kad perdidelis klinikinis susipažinimas su lytiniu aktu turi tendencijos užslopinti lytinio gyvenimo spontaniškumą. Gi Masters ir Johnson knyga kaip tik patarnautų tokiam susipažinimui. Analogiškai galima teigti, kad nebūtina būti elektronikos inžinieriumi, kad būtų galima pasigrožėti įspūdinga programa televizijoje. Mažai kam rūpi, kaip televizija veikia — svarbu, kad ji veikia. Jai sugedus, šaukiamas taisytojas. Kitas ir gal kiek geresnis pavyzdys būtų iš stereofoninės muzikos srities. Liaudyje kursuoja anekdotai apie muzikos perdavimo instrumentų entuziastus, kurie esti tiek užburti garso perdavimo technikos, kad nebekreipia dėmesio į girdimo garso turinį. Panašiai galima išvedžioti ir apie lytinį aktą. Vargu ar žinojimas, kad lytinį aktą palydi įvairių raumenų bei kraujo apytakos atmainos ar kad kvėpavimas patrigubėja bei širdies plakimas pasiekia iki 180 mušimų per minutę, padidins emocinį ar dvasinį   pergyvenimą.   Antra   vertus, vėl grįžtant prie televizijos, yra žmonių, kurie būdami prietaringi elektrai, bijo net įjungti televiziją. Tokiems mažai padės ir naudojimo instrukcijų perskaitymas.

Lytinėje srityje per eilę metų yra sukurta įvairių mitų, kurių bent dalį Masters ir Johnson knyga turėtų išblaškyti. Pavyzdžiui, nėra pagrindo manymui, kad juo didesnis ar stambesnis vyras, juo didesnis jo lytinis organas ir juo sėkmingesnis lytinis aktas. Nėra pagrindo baimei, kad lytinis aktyvumas turi pasibaigti su gyvenimo permaina. Autoriai teigia, kad reguliarus lytinis santykiavimas laiduoja lytinio intereso išlikimą se-nesniame amžiuje. Autoriai taipgi užpylė šalto vandens ant daug metų besitęsiančio ginčo tarp psichoanalizės sekėjų ir jų kritikų. Freu-das buvo įsitikinęs, kad moters psicholytinio subrendimo laipsnis atsispindi jos sugebėjime pasiekti lytinį pasitenkinimą' vieno ar kito lytinio organo pagalba. Jo kritikai su tokiu išvedžiojimu nesutiko, nors ir neturėdami po ranka įrodymų. Masters ir Johnson Freudo kritikams pagelbėjo, kategoriškai teigdami, kad fiziologinėje reakcijoje nerasta jokio skirtumo.

Vienas iš daugiausia žadančių atradimų rišasi su vaisingumu. Autoriai patyrė, kad gimdymo kanale esančios rūgštys gali paspartinti arba užslopinti apvaisinimo galimybę. Per didelė arba per maža rūgščių koncentracija užmuša sper-matozoją. šis komplikuotas reiškinys, nors dar nepilnai suprastas, kelia naujas viltis bevaikėms šeimoms. Masters šią informaciją jau su pasisekimu naudoja praktikoje. Yra planuojama antra knyga, kurioje bus detalizuota jo naudojamas metodas.

Aplamai paėmus, Masters ir Johnson knyga yra svarus indėlis į neretai mitais apsuptą, bet mažai ištyrinėtą lyčių fiziologiją. Knyga rekomenduotina specialistams. Kitiems, norintiems išsamiau susipažinti su knygos turiniu bei jos į-vertinimu, patartina įsigyti Alien Fromme "Understanding the Sexual Response in Humans" 79 puslapių knygelę, kainuojančią vieną dolerį.
Dr. Romualdas Kriaučiūnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai