ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Ignas Skrupskelis: LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJE. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Roma, 1967. 171 psl. Tai vertimas autoriaus disertacijos, už kurią Vienos universitete 1932 gavo daktaro laipsnį. Vertimą ir lėšas parūpino šeima paminklo vietoj jo žuvimo Vorkutoj 25 metų sukakty.

Putinas: VIVOS PLANGO. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoj 1968. Eilėraščiai: Vivos plan-go ir Mortuos voco. Leidinį apipavidalino dail. A. Kurauskas. 24 psl., kaina 2 dol.

Viktoras Biržiška: DĖL MŪSŲ SOSTINĖS. III. — NEUŽGIJUSIOS ŽAIZDOS. II leidimas (I leidimas 1936). Nidos Knygų Klubo leidinys, Londonas, 1967. 320 psl., kaina nariam: 2 dol., kietais viršeliais 3 dol.; nenariams — 25% daugiau.

KETVIRTOJI PRADALGĖ. K. Barė-no redaguotas literatūros metraštis. Išleido Nidos Knygų Klubas Londone 1967. 384 psl., kaina 2.50 dol., kietais viršeliais — 3 dol.; nenariams — 25% daugiau.

Ludwig van Beethoven: FIDELIO. 2 veiksmų opera. J. Sonnleithnerio libretą vertė B. Pūkelevičiūtė. Čikagos lietuvių operos leidinys, 1968. 48 psl.

DR. ALEXANDER CAROLUS CURSIUS - CURTIUS. Jo medicinos disertacija apie inkstų ir pūslės akmenį, Leidene 1662. Vertimas į anglų kalbą, toliau lietuviškasis vertimas ir lotyniškasis originalas. Dr. V. Pa-prockas pateikia biografinių žinių. Išleido Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga, redagavo St. Budrys ir V. Paprockas. Vertė T. A. Tamošaitis, S.J. Čikaga, 1967. 48 psl.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, 1967 nr. 4, 1968 nr. 1 Apžvelgiamas VI gydytojų suvažiavimas ir duodamos jame skaitytos paskaitos.

TECHNIKOS ŽODIS, 1967 nr. 6. Paminima prof. S. Dirmanto 80 amžiaus metų sukaktis.
Zenonas Ivinskis: AUS DEN ENTSCHEIDENDEN JAHREN DER RESTAURATION DES KATHOLIZISMUS IN LITAUEN. Atspaudas iš Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1967, pp. 91-101.

SVEIKA MARIJA (Ave Maria) by Vytautas F. Beliajus, arr. Liudas Stukas. Gaidų leidinys. Kaina 1 dol.