Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ AUTORIŲ KNYGOS TECHNIKINĖJE SRITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė D. Šatas   

1967 m. buvo išleistos dvi lietuvių autorių technikinės knygos. Tai dr. Adolfo Damušio redaguota Sealants (Adolfas Darnusis. Sealants Reinhold Publishing Corp. New York 1967. 382 psl.) ir inž. Antano Ketvirčio Highway Lighting Engineering (Antanas Ketvirtis. Highway Lighting Engineering. Foundation of Canada Engineering Corp., Ltd., Toronto 1967, 334 psl.). Tai palyginant gausus derlius iš mūsų mažos lietuviškos išeivijos tarpo. A. Darnusis yra ne vien tik "Sealants" knygos redaktorius, bet taip pat ir per 40 procentų jos medžiagos autorius. Pasikviesti kitus asmenis Į pagalbą, jų prašant parašyti atskirus knygos skyrius, šiuo metu yra gana plačiai praktikuojama technikinėje literatūroje. Sealants terminą dr. A. Darnusis lietuviškai verčia rišuoliais. Tai minkštos elastcmeri-nės medžiagos, naudojamos tarpų užpildymams pastatuose, greitkeliuose ir kt. Tur būt, kiekvienas namų savininkas yra vartojęs ri-šuolius savo namų remontui. Kanadiečio A. Ketvirčio knyga nagrinėja greitkelių apšvietime problemas. A. Ketvirtis vadovauja inžinerijos darbams Foundation of Canada Engineering Corp., Ltd.

"Aidų" skaitytojams gal ir nebūtų Įdomu smulkiau gilintis į šių knygų turinį. Jų platesnis aprašymas ir pasikalbėjimas su autoriais tilpo "Technikos žodžio" 1968 Nr. 1 ir 2. čia gal tik vertėtų padaryti porą pastabų apie technikinę literatūrą aplamai ir šių knygų vertę, jas lyginant su kitais mūsų išeivijos pasiekimais.

Vertinant kūrybinį darbą mūsų išeivijos tarpe, daugiausia sunkumų sudaro pati vertinimo bazė. Veikalas ar įvykis gali ribotis tik mūsų išeivijos dėmesiu, jis gali būti reikšmingas visos lietuvių tautos mastu — ir išeivijoje, ir krašte, arba jis gali būti skirtas tarptautiniam dėmesiui. Pati dėmesio bazė nebūtinai turėtų būti siejama su darbo kokybe. Tarptautiniam dėmesiui skirtas kūrinys, objektyviai vertinant, gali būti menkesnis, nei vien išeivijos dėmesio susilaukęs darbas. Tiksliųjų mokslų ir technikos literatūroje tėra tik viena vertinimo bazė — darbo reikšmė tarptautiniu mastu. Tai šias abi knygas ir pastato truputį skirtingoje plotmėje, nei daugumą mūsų išeivijos pastangų.

Technikinėje literatūroje knygos išleidimas retai reiškia autoriaus kūrybinio darbo paskelbimą. Tiksliųjų mokslų ir inžinerijos kūrybinis darbas paprastai yra skelbiamas straipsnių ir patentų pavidalu. Knyga dažniausiai yra tos srities dabartinio žinių stovio apžvalga ir įvertinimas. Knygos autorius naudojasi visais galimais šaltiniais, t. y. savo ir kitų autorių paskelbtais darbais. Knygos autoriaus darbas yra pristatyti tos srities žinių stovį tvarkinga forma, kiek įmanoma pilniau ir objektyviau. Dr. A. Damušio knyga gana gerai atitinka šią definiciją, A. Ketvirčio knyga turi ryškesnį individualinį autoriaus antspaudą. Būti technikinės knygos autoriumi tačiau reiškia daugiau, nei asmeniško kūrybinio darbo paskelbimą. Tokio pobūdžio knygų išleidimas ir jų išplatinimas yra brangus, leidykla renkasi autorius ar redaktorius iš geriausių ekspertų toje srityje. Taigi su knygos išleidimu jos autoriui ateina ir pripažinimas savo srities ekspertu.

A. Damušio knyga yra išleista vienos iš stambiausių JAV mokslinės leidyklos. Rišuolių srityje tai yra pirmoji knyga, todėl dr. A. Damu-šiui tikrai suteikia tos srities tarptautinio eksperto laipsnį. Inž. A. Ketvirčio knyga yra išleista jį samdančios firmos, kurioje jis dirba kaip vyriausias inžinierius. Tas galėtų sukelti vieną kitą abejonę. Bet jos išnyksta, žinant, kad A. Ketvirtis yra vienas iš pirmaujančių ekspertų Kanadoje kelių apšvietimo srityje. Jo knyga susilaukė nemažo tarptautinio susidomėjimo, ir jis yra per Jungtines Tautas pakviestas pravesti paskaitų — seminarų ciklą Zagrebo universitete Jugoslavijoje (šį rudenį žada tai išpildyti).

Abu autoriai priklauso mūsų išeivijos vyresniajai kartai, t. y. kartai, kuri savo pagrindinį profesinį išsilavinimą įgijo Lietuvoje. Tai yra gana maloni staigmena, nes bent jaunesnės kartos akimis žiūrint, rimtesnių profesinių pasiekimų iš vyresnės kartos ir nebuvo tikėtasi. Jų dauguma sunkiau sugebėjo prisitaikyti prie greitai besikeičiančios aplinkos. Tas šiek tiek laužo jaunesnės kartos kartais rodomą profesinį arogantiškumą vyresniųjų atžvilgiu.

šių dviejų autorių darbas taip pat griauna vieną mūsų išeivijos mitą, būtent, kad viskas, kas geriausia atliekama mokslinėse srityse, yra atliekama universitetuose. Tai gal buvo tiesa prieš 25 metus, gal ir dabar taip tebėra technologijoje neišsivysčiusiose šalyse.
Bet šiuo metu pramonės Ir valdžios lėšomis išlaikomos laboratorijos ir inžinierių kadrai yra paveržę kūrybingo darbo monopolį daugelyje sričių iš akademinės bendruomenės. Dr. A. Darnusis, nors savo mokslinę karjerą pradėjo kaip akademikas, jau ilgą laiką dirba pramonės tyrimo laboratorijose. A.Ketvirtis yra inžinierius praktikas, dirbąs inžinierinį ir egzekutyvinį- koordinacinį darbą konstrukcijos firmoje.    D. Šatas 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai