Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ELEMENTORIAUS "E" AUTORIAUS SAVIKRITIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ignas Malėnas   
Elementorių "Aiduose" vertinant, iškeltas netikslumas, dėl kurio dar galima ir suabejoti, nesiskubinant jo taisyti: parašyta A TĖ JO, o turėjo būti AT Ė JO Mat, skiemeniu tenka laikyti visas priešdėlis — skaitymo atžvilgiu galima daryti pauzę ir paduotoje vietoje, nors žodžio kėlimo atžvilgiu būtų prieštaraujama rašybai. Kiti priekaištai yra tik nerealūs pageidavimai.

Recenzente "Vienybėje" apgailestavo, kad duoti netikę skiemens ZĖ ŽA ŽO, BĖ BA BO, GĖ GA GO. Bet mokant elementoriaus skiemuo yra esminis dalykas, ir jų iš kalbos neišmesi. Tačiau juos reikėtų išdėstyti mažiausia į du puslapiu (duodant   tam   reikalui   atskirus straipsnelius — apsakymėlius), tada vaikui būtų lengviau juos skaityti.

Tačiau esminio dalyko niekas nepastebėjo, kas lengvintų skaitymą pradininkui. Iš tokių dalykų aš pate norėčiau pastebėti tai:
Susipažinus su O, jau duodamos vienu atveju 3 grafemos (skiemens) RO DO TO. Pakaktų 2, nes 3 iš karto vaikui sunku Įsiminti ir jas laikyti galvoj (32 psl.). Taip pat persunkiai įsimenami 4 vienu atveju duoti skiemens — grafemos MO LO VO SO (34 psl.). Jas reiktų išdėstyti taip pat į 2 psl. (po 2 grafemas). šitai padaryta norint sumažinti puslapių skaičių, bet tuo tik apsisunkinta, ir visiškai be reikalo.

Prieš E (62 psl.) jau galima duoti grafemą IR. Tada jos neteks kartoti (80 psl.). O šis skeimuo — grafema, kaip atskiras žodelis, yra lengvai įsimenamas.

Tas pat pasakytina ir apie skiemenis — grafemas DE GE LE JE RE VE KE ME PE SE ŽE (66 psl.). Nors skiemenų iš karto duodama daug, bet vaikai su raidėmis jau apsipratę, ir grafemos įkandamos vienu atveju. Panašiai pasakytina ir dėl kitų gausesnių grafemų, — ir jos pradinukams jau lengvai prieinamos, paskaitomos.

Be jokio reikalo (man sergant spaudimo metu) įsibrovė žodelis ĖS, kurį reikia išbraukti, nes jis nereikalingas (84 psl.).
Ko recenzentai visiškai nematė ar nepajėgė matyti, tai jau čia kitas reikalas. O tai paminėtina:
1. Vaikas mieliau imasi skiemens (o po jo žodžio ir net sakinio),
nes šiuo keliu einant lengviau įžiūrima skaitymo prasmė, jis duoda daugiau pasitenkinimo.

2.    Elementoriuje skaitymas pagrįstas dviraidžiu skiemeniu (86 p.), kuo nė vienas lietuviškas elementorius (tremtyje ar Lietuvoje) tuo nepasižymi. O reikia atminti, kad tai yra pagrindinis skaitymo mokymui dalykas, nes tik tai sudaro Įmanomo ir sklandaus skaitymo pagrindą, be kurio vaiko sklandžiai ir guviai skaityti neišmokysi.

3.    šiuose dviraidžiuose skiemenyse balsis turi užimti antrą vietą, nes jis, lyginant su priebalsiu, žymiai tąsesnis. Vaikas priebalsį tik pastebi, o balsį jau gali tęsti ir tuo pačiu įsigyti paties skaitymo pagrindą.

4.    Taigi, priebalsis yra tik pradinio skaitymo ekspozicija, todėl jis elementoriuje dominuoja iki 62-tro puslapio.

5.    Pačiai pradžiai parinkti toki skiemens, iš kurių sudaroma daugiau naujų žodžių, o iš jų net sakinių bei apsakymėlių.

6.    Visi elementoriaus apsakymėliai yra originalūs, iš niekur nenurašyti (kaip dažnai pasitaiko su kitų elementorių skaitiniais). Tačiau recenzentai ir šito nepajėgė pastebėti, o suokė apie visiškai bereikšmius dalykus. Tiesa, jau tiuo metu aiškėja, kad dar Vokietijos stovyklose rašyta dalis straipsnelių tiko tik Lietuvos ramiam gyvenimui, o ne Amerikos triukšmingam miestui, kurie vėlyvesniuose leidiniuose galės būti pakeisti gyvesniais, patrauklesniais.
Ignas Malėnas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai