Turinys Spausdinti
Juozas Girnius — Adolfas Damušis ........................................................... 241
Raphael Sealey — Rytinis despotizmas ...................................................  245
Dr. J. Grinius — V. Mykolaičio-Putino išsivadavimas ............................. 250
M. Slavėniene — Į Putiną žvelgiant  .........................................................  261
Antanas Sabalis — Dr. Kazimieras Ambrozaitis ....................................... 267

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Pakalnis — Trečiąjį PLB seimą sutinkant ............................................. 272
Dr. V. Mar. — Jugoslavija ir Vatikanas .................................................... 273
Jonas K. Rugis — Kultūra ir civilizacija žmonijos evoliucijoj ................... 275
R. Kr. — Ateitininkų Federacijos tarybos posėdis .................................... 278
Mūsų buityje  ............................................................................................... 278

KNYGOS
J. G. — Igno Skrupskelio disertacija  ......................................................... 281
K. R. — Partizano buities poezija (M. Vilties) ........................................... 283
A. V. — Rutkūno "Mėlyna diena"  ............................................................ 283
L. Karklius — Dovanotam arkliui į dantis pažvelgus (V. Kazakevi-
čiaus antologija)  .......................................................................................... 284

Dr. Tomas Žiūraitis, OP — Svarbesnieji veikalai svetimomis kalbomis .. 286

Viršelis 1 psl. — Vytautas Maželis: Vasara

Šio numerio iliustracijos: Ad. Damušio, V. Mykolaičio-Putino, K. Ambrazaičio ir I. Skrupskelio atvaizdai, R. Arbates paveikslai, Dainava, Ateiti-
ninkų Federacijos tarybos posėdis.

Redaguoja — Juozas Girnius     •     Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

JUNE, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70<. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.