Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TREČIĄJĮ PLB SEIMĄ SUTINKANT PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Pakalnis   

Trečiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas kviečiamas VIII. 29-IX.2 New Yorke. Lygiai prieš dešimt metų čia vyko ir pirmasis seimas, teoriškai išreiškęs PLB organizacinės struktūros atbaigimą.

Seimui pravesti New Yorke sudarytas vykdomasis komitetas netgi su 11 pagalbinių sekcijų. Kodėl pasirinktas New Yorkas? Praeity žymesniesiems lietuviškiems įvykiams vieta ne kartą būdavo pasirenkama be racionalaus pateisinimo. Suvažiuoja, sakysime, veiksnių atstovai į Washingtona, paposėdžiauja kokiame viešbutyje ir išsiskirsto. Jei krašto sostinė nepanaudojama lietuviškam reikalui, kuriem galams tada eikvoti laiką ir leisti pinigą kelionei į Washingtona. Galėtų pakakti ir Gary, Indiana. Vargu pateisinamas buvo ir JAV LB V-sios tarybos pirmosios sesijos 1987.IX.23-24 sukvietimas į New Yorką. Visa tai, kas vyko New Yorko Statleryje, galėjo vykti ir Dainavoje. Juk nebuvo parodyta jokių pastangų politiniame nervų centre Lietuvos laisvės reikalą ir nešti į viešumą. Netgi New Yorko lietuvių kolonija vykstančia sesija silpnai įdomavosi.

New Yorkas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimui vieta gera. čia pat Jungtinės Tautos, netoli ir Washingtonas. Bet ar suplanuota istorinės atsakomybės rimtimi pasaulio lietuviu vardu kovos už Lietuvos laisvę metuose pasibelsti ne tik į Jungtinių Tautų vartus, bet ir į laisvojo pasaulio sąžinę? Defetistiški pragmatistai laisvės kovoje siūlo tik išnaudoti sąlygas ir susidariusias progas, lietuviškoji sąžinė įpareigoja už sąlygų sudarymą patiems kovoti. Ir vėl seka klausimas: ar PLB valdyba ir seimo vykdomasis komitetas pramatė išmintingai suplanuotus žygius į Washingtona priminti vyriausybei, jog JAV Kongresas pageidauja Baltijos valstybių laisvės bylą perkelti į Jungtines Tautas.

Vykstant seimui, respublikonai ir demokratai jau bus nominavę savo partijų kandidatus į JAV prezidentus. Laisvės kovos metai įpareigoja, kad abu prezidentiniai kandidatai pasirodytu Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seimo kalbėtojų tribūnoje. Jei to nebus padaryta ir neišnaudota rinkiminių metų auksinė proga, krisime žemiau už defetistiškus pragmatistus — tapsime paprasti žiopliai.

Seimo paskaitininkais pakviesti kompetetingi kalbėtojai, parinktos gyvybiškos temos. Numatytas laikas pamaldoms, literatūrai, muzikai, menui, sportui, na, ir banketui bei šokiams. Gal visa tai ir reikalinga. Tik, remiantis liūdna praeities patirtimi, vėl tenka baimintis, ar paliks pakankamai laiko organizaciniams PLB klausimams gvildenti, šiaip ar taip, bet Lietuvių Bendruomenei reikia naujų kelių, naujos dvasios, naujos dinamikos. Vis akcentuojame Bendruomenės visuotinumą, o praktiškoje veikloje vis labiau spraudžia-mės į siaurėjančias organizacines formas, į rutiną, ir, kas dar blogiau, lokalizuojamės. To neišvengė ir dabartinė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba.

Seimo atstovų pareiga į New Yorką atvykti su išmąstytomis bei išstudijuotomis idėjomis, seimo organizatorių pareiga — skirti pakankamai laiko ir sudaryti kitas sąlygas toms idėjoms pilnai apsvarstyti ir padaryti atsakingus sprendimus. Sprendimai daromi sekantiems penkeriems metams.
J. Pakalnis 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai