Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATEITININKŲ FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė R. Kr.   

Ateitininkų Federacijos tarybos posėdžio Čikagoj V.11-12 To paties posėdžio dalyvių grupė: sėdi (iš kairės) — AF
dalyviai    vadas prof. dr. J. Pikūnas, buvęs AF vadas dr. J. Girnius, dvasios vadas kun. St. Yla, AF tarybos pirmininkas prof. dr. V. Vardys; stovi — AF generalinis sekretorius dr. R. Kriaučiūnas, moksleivių s-gos pirm. R. Laniauskas, sendraugių s-gos pirm. J. Baužys ir studentų s-gos pirm. V. Valaitis.


Ateitininkų Federacijos tarybos posėdis, sušauktas jos pirmininko prof. dr. Vytauto Vardžio, įvyko gegužes 11-12 Čikagoje. Dėl įvairių susidariusių aplinkybių tarybos posėdžio neturėta nuo 1966 metų pradžios, ir per tą laiką prisirinko eilė svarstytinų klausimų. Ateitininkų Federacijos taryba yra ateitininkų kūrybines iniciatyvos ir ideologines interpretacijos organas, ateitininkų principų šviesoje aptariąs laiko keliamas problemas bei aktualius gyvenimo reiškinius. Posėdis, apsvarstęs specialiuosius ateitininkų ir bendruosius lietuvių reikalus, priėjo prie šių išvadų:

"1. Federacijos Taryba, aptarusi religinę laisvojo pasaulio ir pavergtos Lietuvos lietuvių padėtį, sutarė:
a)    siūlyti sudaryti Religinį Lietuvių Centrą išeivijoje ir tuo rūpintis paveda Ateitininkų Federacijos Valdybai;
b)    pritarti Moksleivių Ateitininkų Sąjungos peticijos idėjai, kreipiant Šv. Tėvo dėmesį į laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių religinę padėtį, ir pavesti Moksleivių Ateitininkų Sąjungai tą peticiją organizuoti.

2. Federacijos Taryba, konstatavusi, kad kai kurie mokslus baigę ateitininkai neateina pas sendraugius ir dalis apskritai dingsta iš lietuviško gyvenimo, mano, kad tai į-vyksta dėl nenormalaus lietuviškos bendruomenes gyvenimo ir todėl siūlo:
a) kartų skirtumams šalinti sudaryti geresnes sąlygas atviram aktualiųjų klausimų išdiskutavimui ir kūrybinės minties bei iniciatyvos vertinimui;

b)    ieškoti plotmių, įgalinančių bendrą religinį, tautinį ir visuomeninį darbą;

c)    raginti visus ateitininkus sustiprintai rūpintis visais reikalais pagal šūkį 'atvirumas laikui, ištikimybė idealui'.

3. Ateitininkai arba patys leidžia sau skiriamą spaudą, arba idėjiškai yra susiję su kitų leidžiama spauda. Tai yra "Ateitis", "Aidai", "Laiškai Lietuviams", "Eglutė". Tad ateitininkų uždavinys ne tik šią spaudą sekti, joje bendradarbiauti, bet ir savo prenumerata bei auka paremti. Federacijos Taryba "Ateities" administraciją prašo "Ateitį", kaip   ateitininkų   organą,   siuntinėti visoms ateitininkų šeimoms, tikintis, kad jos visos supras pareigą "Ateitį" moraliai ir materialiai paremti".

Be to, oficialiai patvirtinta naujojo AF vado prof. dr. Justino Pi-kūno sudaryta AF valdyba, kurią, šalia AF Vado, sudaro: prof. kun. Stasys Yla — dvasios vadas, dr. Romualdas Kriaučiūnas — generalinis sekretorius, dr. Leonas Bajorūnas — reikalų vedėjas, dr. Kęstutis Keblys — referentas sendraugiams ateitininkams, Vaidevutis Valaitis — referentas studentams ateitininkams, Rimas Laniauskas — referentas moksleiviams ateitininkams; Indrė Damu-šytė — narė spaudos reikalams; prof. dr. A. Sužiedėlis — narys tyrimų reikalams. Paskutiniai du postai yra naujai sukurti, tuo pabrėžiant spaudos ir organizacijos pulso pajautimo svarbą.
R. Kr.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai