Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Vilniuje gegužės 6 mirė agronomas prof. Juozas Tonkūnas, sulaukęs 74 amžiaus metų. Nuo žemės ūkio akademijos įsistei-gimo (1924) jos profesorius ir 1928-34 rektorius. 1934.VI - 1939.III švietimo ministras. 1941 buvo bolševikų nuimtas ir ištremtas į Sibirą. 1955 grąžintas, dirbo žemdirbystės mokslinio tyrimo institute ir 1957 gavo žemės ūkio mokslų kandidato laipsnį už disertaciją "Lauko bandymų metodas" (išsp. 1957, 252 psl.). Paskelbė straipsnių pievininkystės, sėklų kontrolės ir kt. klausimais.

— Vašingtone gegužės 25 eismo nelaimėje žuvo skulptorius Vytautas Raulinaitis, šiemet sulaukęs 50 amžiaus metų. Dailės studijas pradėjo Vilniaus dailės akademijoj, baigė Freiburge 1948. Dalyvavo lietuvių ir amerikiečių parodose. Veikė skautuose, Čiurlionio ansamblio uolus dalyvis, develando vyrų okteto ilgametis narys. Drauge žuvo ir jūrininkystės mokslų dr. Mykolas Slapšys (g. 1916), jo žmona Monika ir R. Puzinauskienė.

Sukaktys. — 80 metų amžiaus liepos 14 sulaukia prel. Konstantinas Vasys. Į kunigus įšventintas 1913. Klebonaudamas Westfielde, suorganizavo parapiją ir pastatydino bažnyčią. Nuo 1929 ligi pasitraukimo šį pavasarį klebonavo Worces-terio lietuvių Aušros Vartų parapijoj. Vienas iš senosios kartos kunigų patriotų — lietuvybės gaivintojų išeivijoje. Lietuvių Romos katalikų moksleivių susivienijimo vienas iš steigėjų (1912) ir vėliau jų laikraščio "Moksleivio" redaktorius (1915-16), pakartotinai vadovavo Kunigų vienybei, rėmė lietuviškąją spaudą ir kitus reikalus. Savo lėšomis išleido St. Ylos "Ateitininkų vadovą".

—    75 metų amžiaus V.26 sulaukė žurnalistas Jonas Kardelis. Lietuvoj jis buvo ilgametis "Lietuvos žinių" dienraščio redaktorius (1923-40), o dabar nuo 1949 redaguoja Montrea-lyje savaitraštį "Nepriklausomą Lietuvą". Spaudoj reiškiasi nuo 1908, taigi — ištisą pusę šimtmečio.
—    Amsterdame IV.27 pagerbtas Juozas Olšauskas, kuriam šį rudenį, IX.23, sukanka 75 amžiaus metai. Jis Lietuvoj vaidino Tautos teatre ir Vilkolakyje, o JAV dalyvavo humoristinėj Dzimdzi-Drimdzi grupėj. Amsterdame vargoninkaudamas, 12 metų vedė radijo valandėlę. Yra įdainavęs plokštelių.
—    70 metų amžiaus IV.18 sulaukė prel. Liudvikas Mendelis. Kunigu įšventintas ir gavęs teologijos doktoratą Romoj 1928, nuo tų pačių metų dirba Baltimorės lietuvių parapijoj, klebonas nuo 1939. Mokėdamas į savo bažnyčią pritraukti svetimtaučių, jis ypač gausiai remia katalikų misijas. Lietuviškieji reikalai taip pat yra susilaukę jo paramos. Specialiai iškeltina jo parama LKM Akademijai.
—    VI.10 to paties 70 metų amžiaus sulaukė Lietuvos generalinis konsulas Kanadai Jonas žmuidzinas. Ta? pareigas eina nuo 1962. Jis yra pasireiškęs ir kaip rašytojas: novelių rinkinys "Ryto kraujas" (1928) ir poema "Pajūrio himnas" (1931).
—    VII.2 atšventė 70 metų sukakti ir laikraštininkas Vytautas Sirvydas, besireiškiąs spaudoj nuo 1912. Daugiausia susijęs su "Vienybe", kurioj ir dabar yra nuolatinis bendradarbis ir redakcijos narys.

Daile. — Čikagos Dailės grupės (ankstesnių jaunųjų dailininkų) metinė paroda vyko Čiurlionio galerijoje V.4-12. Parodoj savo kūrinius (iš viso 47) eksponavo 12 dailininkų: M. Ambrozaitienė, D. Ancevi-čienė, N. Banienė, O. Baužienė, K. Bulotaitė, L. Koklytė, V. Petrikonis, D. Rėklytė, E. Rundzaitienė, Z. Sodeikienė, M. Stankūnienė ir A. Trinkūnas. Bendras šios parodos vaizdas — blankus. Kaip M. Šileikis "Naujienose" rašė, "ši jų paroda yra pati silpniausia iš visų anksčiau buvusių parodų". Čiurlionio galerijos kūrinių fondui parinktas šioj parodoj stipriau pasirodžiusios Z. Sodei-kienės darbas "Psichedeliška laisvė". Anksčiau grafikoj besireiškusi M. Ambrozaitienė šį kartą pasirodė su tapybos darbais, priešingai, O. Baužienė išstatė grafikos darbų.

R. Arbaitė : natiurmortas

—JAV vyko šios parodos: Bostone V.11-19 savo akvareles rodė Br. Murinas (30 kūrinių); Čikagos viešojoj bibliotekoj birželio mėnesį vyko Br. Jameikienes vitražų paroda, "69" galerijoj — J. Juodžio tapybos paroda (patriotinė tematika), Balzeko lietuvių kultūros muziejuje VI.8-27 buvo išstatyti M. Stankūnienės tapybos, grafikos ir mozaikos kūriniai; Los Angeles V. 18-19 TJCLA profesoriaus dr. N. A. Bercel rezidencijoj savo 45 tapybos darbus rodė trylikametė Rasa Arbaitė.
—    Kanadoj. Toronte, IV.28 - V.5 vyko V. Stančikaitės - Abraitienės paveikslų paroda (vėliau perkelta į Hamiltoną), V.4-5 — montrealiečio R. Bukausko tapybos darbų paroda.
—    New Hope (122 A. South Main St.), Pa. atidaryta baltų meno galerija Baltic Studios, kurios savininkas yra dail. Br. A. Bubelis, o meno direktorius latvių dailininkas F. Milts. Galerija veiks nuo pavasario ligi žiemos, šiuo metu ji rodo 12 dailininkų, tarp jų dviejų lietuvių (Br. A. Bubelio tapybos ir E. Ke-palaitės   skulptūros)    darbus.   New
Hope yra turistų mėgiama vietovė kaip meno centras. Dailininkai kviečiami užmegzti ryšį su šia galerija. Kūriniai išstatomi be jokio mokesčio.
—    Vokietijoj, Ludwigshafene, nuo V.10 savo kūrinius rodė Alf. Krivickas, susilaukdamas vokiečių spaudos dėmesio.
—    Australijoj, Adelaidėj, vietinėj galerijoj IV.18 - V.4 savo tapybos darbus (54) rodė L. žygas.
—    Dail. K. Varnelis nuo šių metų pradžios dėsto Čikagos miesto kolegijoj-
Muzika. — Čikagos lietuvių opera New Yorke VI.2 koncertine forma atliko šiemet jos statytą J. Karnavičiaus operą Gražiną. Dirigavo A. Kučiūnas. Solistai — St. Baras, D. Stankaitytė, J. Vaznelis, A. Brazis ir kt.
—    Bostone, Jordan Hall, V.5 smuikininkas Iz. Vasyliūnas ir pianistas V. Vasyliūnas surengė komp. Juliaus Gaidelio kūrybai skirtą koncertą. Be šešių miniatiūrų smuikui su fortepijonu, programoj buvo Introdukcija ir šokis —dviem smuikams (antrasis smuikas — Ch. L. Roberts), Trio smuikui, klarnetui (D. Mott) ir val-tornai (R. Hansen), Trio smuikui, klarnetui ir fagotui (Vyt. Rastonis) ir smuiko koncertas (JAV pirmą kartą atliktas). Tai buvo ketvirtasis šio sezono Vasyliūnų Bostone surengtas lietuviškosios muzikos koncertas.
—    Br. Budriūno nauja kantata "Gintaro šalies baladė" (žodžiai E. Tumienės) pirmą kartą atlikta Los Angeles VI.16 Lietuvių dienos koncerte, šv. Kazimiero parapijos chorą diriguojant kantatos autoriui.
—    Bostone, Jordan Hall, IV.26 baltų koncertų serijoj (XII sezonas) koncertavo pianistas A. Kuprevičius, atlikdamas J. Švedo du preliudus, Prokofjevo sonatą nr. 8 ir Chopino keturius scherzo.

—    Pianistė Aid. Kepalaitė IV.28 koncertavo Vašingtone, Statler viešbučio salėj, vietos ateitininkų surengtame koncerte, IV.30 ir V. 18 ji turėjo savo rečitalius New Yorko Town Hall ("The New York Times" redakcijai pirmą kartą pražudžius jos kritiko parašytą recenziją, koncerto rengėjas N. J. Seaman surengė antrą koncertą). Programą sudarė Schu-manno, Chopino, Mendelssohno, Faure ir Prokofjevo (sonata nr. 8) kūriniai.
—    New Yorke, Town Hall, V.4 pianistė J. Rajauskaitė surengė fortepijono rečitalį, skirtą F. Liszto kūrybai. Programoj buvo Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvi legendos, Laidotuvės, Keliavimo metai Šveicarijoj, keturi etiudai.
—    Z. Nomeika surengė vargonų muzikos koncertus Clevelande (Co-venant bažnyčioj) V.24, Detroite (katedroj) VI.23. Iš lietuvių kompozitorių buvo atlikta J. Kačinsko Improvizacija vargonams. Kitą programą sudarė Cl. L. d'Aquin, J. S. Bach, J. Reubke, C. Franck, L. Vierne ir O. Messiaen.
—    Chorų koncertai. NewYorko lietuvių vyrų choro (naujas vadovas Vyt. Strolia) metinis koncertas surengtas V. 18, dalyvaujant solistei R. Mastienei. — New Yorko Operetės moterų choras (vadovas M. Cibas) koncertavo Baltimorėj V. 4, Filadelfijoj V. 11. — Montrealio Aušros Vartų parapijos choras turėjo koncertą Bostone V. 18 (su solistu A. Kebliu, šio choro meno vadovu). — Toronto "Varpo" choras (vadovė D. Skrinskaitė) savo metinį koncertą surengė V. 5, dalyvaujant solistui J. Vazneliui. — Toronto Prisikėlimo parapijos choras (apie 180 dainininkų, vadovas kun. Br. Jurkšas) V. 26 surengė savo koncertą paminėti  parapijos   15   metų sukakčiai.
—    Smuikininkas Iz. Vasyliūnas ir pianistas V. Vasyliūnas koncertavo New Havene V.26.
—    Filadelfijoj IV.20 surengtas dainos, šokio ir žodžio vakaras, kurio programą atliko dainininkė D. Mon-girdaitė, išraiškos šokio šokėja EI. Kepalaitė ir aktorė Z. Kėvalaitytė-Visockienė.
—    Šv. Antano gimnazijoj Kenne-bunkporte V.5 koncertavo J. Kačinsko vadovaujamas Melrosės simfoninis orkestras, atlikęs Čiurlionio simfoninę poemą "Miške"; be to, programoj buvo dainininkas B. Povilavičius.
—    Be aukščiau suminėtų solistų, įvairiuose parengimuose dar dainavo P. Bičkienė — Čikagoj V.5, N. Linkevičiūtė — Čikagoj V.ll ir V.26, Clevelande VI.l (inžinierių suvažiavime). V. Balčiūnienė — Worceste-ry VI. 9, A. Voketaitis — Los Angeles VI.16 (Lietuvių dienoj).

Teatras. — Čikagos šaulių teatras IV.27 suvaidino S. Čiurlionienės "Aušros sūnus", kuriuos režisavo A. Brinką.
—    Kultūros fondo iniciatyva suorganizuotas LB jaunimo teatras Čikagoj V.18, 19 ir 25 vaidino A. Kairio dviveiksmį "Curriculum vi-tae". Režisavo D. Lapinskas. Tai šio dramos sambūrio pirmasis pasirodymas, kurį Čikagos lietuvių dienraščiai palankiai sutiko.
—    Toronto latvių teatras V.4 pastatė A. Landsbergio "Penkius stulpus turgaus aikštėje" ir su tuo pačiu veikalu dalyvavo II latvių teatro festivalyje Čikagoje (VI.l).
—    V. Petrulis ir R. Vaštokas pagamino 30 minučių ilgio filmą "Five Foot Square", vaizduojantį Trentono univ. profesoriaujančio R. Vaštoko vadovautus archeologinius kasinėjimus senoje indėnų stovykloje Crow ir Treton upių santakoje. Canadian Society of Cine Amateurs filmų festivalyje šiam filmui pripažinta pirma premija.

Literatūra. — Melbourne, Australijoj, V.5 surengtas vakaras, skirtas prometeizmo tematikai. Amžinąjį Prometėją aptarė A. Zubro paskaita. Paskaitytos ištraukos iš Eschilo "Prikalto Prometėjo", Ad. Mickevičiaus "Vėlinių" Konrado improvizacija, V. Mykolaičio - Putino poema "Prometėjas". Skaitė A. Karazijienė, E. šeikienė, R. Kazlauskas, P. Rūtenis ir P. Vaičaitis.
—    Filadelfijoj V. 18 žodžio ir dainos vakare savo kūrybą skaitė O. Audronė ir J. Aistis. Be to, buvo atliktas V. Volerto sudarytas literatūrinis montažas.

Jaunime. — Pagaliau Čikagoj sudaryta bendrinės Lietuvių studentų sąjungos nauja centro valdyba, kuriai pirmininkauja Algirdas Au-gaitis, Vasario 16 gimnazijos auklėtinis. Pereitą vasarą paskelbtiems rinkimams neįvykus, naujos valdybos sudarymas (be rinkimų) tęsėsi kone metus. Tokios krizės dar nebuvo buvę prieita niekada anksčiau.
—    Toronte IV.26 pradėjo darbą naujai įsisteigęs lituanistikos seminaras, skirtas pagilinti lituanistines žinias baigusiems šeštadienio mokyklą. Seminaro vedėja — Vida Tamulaitytė.
—    Bostono LB kultūros klube V. 25 surengtas diskusinis simpoziumas lietuviškojo jaunimo klausimu, kuriame dalyvavo dr. J. Gimbutas, dr. J. Girnius, S. Makaitytė, A. Saulai-tis, SJ, ir prof. J. Navickas.
—    Kennebunkporto šv. Antano gimnaziją baigė 22 abiturientai. Visi priimti į kolegijas tolimesniam mokslo tęsimui.

Iš visur. — "Mūsų Lietuvos" išėjo paskutinis IV tomas. Jos autoriui Br. Kvikliui Čikagoj V.26 surengtas pagerbimas, kuriame jo veikalą įvertino LE redaktorius geografas A. Bendorius. Skautininkas Br. Kviklys pakeltas akademikų skautų garbės nariu.
—Bostone V. 5 surengta akademija paminėti dr. J. Leimono mirties 5 metų sukakčiai. Apie velionį paskaitas skaitė kun. A. Kontautas ir S. Sužiedėlis.
—    L. Šimutis, išdirbęs "Draugo" dienraštyje per 40 metų ir šią vasarą išeinąs pensijon, pakeltas šio dienraščio garbes redaktorium. V.23 surengtas pobūvis jam pagerbti.
—    JAV LB Kultūros fondo nauja valdyba: pirm. Anatolijus Kairys, nariai — V. Jesinevičius, L. Juškai-tis, V. Grebliūnas, A. Kareiva, dail. J. Daugvila, J. Šlajus, R. Panaras, be to, "Gimtosios Kalbos" redaktorius L. Dambriūnas ir "Metraščio" redaktorius J. Augustinius. Naujai į-steigtą planavimo komisiją sudaro: dr. V. Bieliauskas, K. Drunga, dr. A. Klimas, dr. R. Šilbajoris, kun. K. Trimakas ir dr. V. Vardys.
—    Naujos organizacijų vadovybes. Prancūzijos LB krašto tarybos pirm. išrinktas R. Bačkis. valdybos pirm.
—    kun. J. Petrošius. — Lietuvos Nepriklausomybes Fondo valdyba: pirm. E. Čekienc, J. Kiaune, A. Senikas, S. Sirusas ir L. Tamošaitis. — Neo-Lithuania filisterių s-gos valdybon išrinkti: pirm. A. Diržys, A. Senikas, D. Penikas ir J. Maurukas. — Australijos lietuvių katalikų federacijos nauja valdyba: pirm. V. Laukaitis, A. Vaitiekūnas, V. žiogas, sekr. V. čižauskas, D. Baltutienė, J. Skimbirauskas, V. šeštokas, J. Žitkevičiene.
—    Lietuvių foto archyvas skelbia skaidrių konkursą. Kiekvienas dalyvis gali pristatyti nedaugiau kaip 8 skaidres ligi š. m. rugsėjo 15 šiuo adresu: Algirdas Giedraitis, 2081 Plainfield Dr., Des Plaines, III. 60018. Smulkesnes sąlygos buvo spaudoje.
—    Mūncheno universiteto iniciatyva Vandenhoeck und Ruprecht leidykla Göttingene išleidžia prieš 24 metus mirusio prof. Aleksandro Kuršaičio   Thesaurus   linguae   lituanicae
—    trijų tomą lietuviškai - vokišką žodyną. Pirmasis tomas jau išėjo. Jo kaina DM 170, apie 42,5 dol. Galima užsisakyti sau ar giminėms Lietuvoje per Mūncheno universiteto lietuvių kalbos lektorę dr. L. Bal-dauf - Jurgutytę adresu: Thesaurus Linguae Lituanicae, Volksbank Grafing, Kt. Nr. 8341, Grafing bei München, jos namų adresas: 8018 Grafing bei München, Adalbert -Stifter Str. 14.
—    Kansas valstybinio universiteto prof. V. R. Greene išspausdino istorinę studiją The Slavic Communiiy on Strike, nagrinėjančią Pensilvanijos angliakasių 1880 - 1902 streikus. Knygoj liečiami ir lietuviai. Išleido University of Notre Dame Press. Kaina $6.95.
—    Prof. J. Baltrušaitis išleido naują veikalą "La quête dTsis" (304 p., 160 iliustracijų).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai