"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI Spausdinti
15 dol. — Pr. Averka, So. Boston, Mass.; Pr. Baiuta, Rochester, N.Y. 10 dol. — Rita Bureikienė, Los Angeles, Calif.; J. Baužys, Donatas Bielskus, Aldona Jankauskaitė, dr. P. Meškauskas, Augustinas Orentas, Kaz. Barzdukas, Vyt. Saulius, Chicago, 111.; Kazys Račiūnas, Cicero, 111.; Romas Kasparas, Park Forest, 111.; J. Makštutis, M.D., Palos Heights, 111.; J. Stasiukonis, Valparaiso, Ind.; Teof. Janukėnas, Dorchester, Mass.; Petras Mikšys, Worchester, Mass.; Pr. Kudulis, Elizabeth, N.J.; kun. P. Totoraitis, Newark, N.J.; Alf. Milukas, Richmond Hill, N.Y.; J. Mikonis, Richmond, Ohio; P. Augaitis, Tillsonburg, Ont.; J. V. Danys, Ottawa, Ont.; Izid. Mališka, dr. J. Mališka, Montreal, Que.; dr. B. Znotinas, Guelph, Ont.; Sigutė Zubrickaitė, Toronto, Ontario, Canada; Albertas Zubras, Ormond, Vic, Australia.