Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STASIUI LOZORAIČIUI, LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFUI, 70 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. S. A. Bačkis   
Lietuvos advokatų taryba 1937 Kaune yra pastačiusi antkapį-pa-minklą pirmajam lietuviui advokatui, varpininkui Motiejui Lozoraičiui, mirusiam 1907 su velionio žodžių įrašu: "Ir prasčiokai yra žmonės".

Sukaktuvininkas Stasys Lozoraitis — sūnus Motiejaus ir Marijonos (Jaroševičiūtės) Lozoraičių — gimė 1898 rugsėjo 5 Kaune. Lietuvos valstybės tarnyboje jis yra nuo 1918 ir nuo 1923.IV.1 buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinybėn Berlyne, vėliau Vatikane. Užsienio reikalų ministerijos politikos dep-to direktorium jis buvo paskirtas 1932. IX.l. Nuo 1934.VI.12 ligi 1938.XII.5 S. Lozoraitis buvo Lietuvos užsienio reikalų ministru. 1939.11.15 jis buvo paskirtas Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru Italijoje.  Romoje  ir pasiliko ligšiol.

Kada 1940 Lietuvai grėsė pavojus, S. Lozoraitis buvo paskirtas J. Urbšio 1940.VI.2 telegrama — Lietuvos Diplomatijos šefu su dviem pavaduotojais — P. Klimu ir dr. J. šauliu. Tas pareigas S. Lozoraitis ir dabar eina. Tik karo metu, nuo 1942 pradžios ligi 1945.XI.15 tose pareigose jį pavadavo dr. J. šaulys.

S. Lozoraičio veikla, kaip Lietuvos užsienio reikalų ministro, yra gražiai nušviečiama V. Lavoix knygoje "Quand la lumière nous vient du Nord", V. Zinghauso "Führende Köpfe der Baltischen Staaten" ir Stuart R. Schramo studijoje "L'Union Soviétique et les Etats Baltes", J. B. Duroselle knygoje "Les Frontières Européennes de l'U.R.S.S. 1917-1941" Ten ypač iškeliama S. Lozoraičio veikla, plečiant Lietuvos santykius su Vakarais, Baltijos kaimynais (jis 1934. IX. 12 pasirašė Baltijos Santarvės sutartį), vykstant deryboms dėl Rytų Europos saugumo sutarties, atstovaujant Lietuvai Tautų Sąjungoje ir ten ginant Lietuvos interesus, Vilniaus reikalą ir Klaipėdos reikalus. Apie jį atsiliepimų yra ir daugely lietuvių studijų, straipsnių, rašant apie Lenkijos ultimatumą Lietuvai, liečiant Lietuvos santykius su Vatikanu ar aplamai studijuojant Lietuvos užsienio politiką. Stuart Schram aukščiau minėtoje studijoje teigia, remdamasis Documents on German Foreign Policy (t. IX), kad S. Lozoraitis buvęs pakeistas J. Urbšiu dėl noro pagerinti santykius su Vokietija, nes S. Lozoraitis buvęs kolektyvinio saugumo šalininkas.

Po II-jo pasaulinio karo S. Lozoraitis yra rašęs straipsnių svetimomis kalbomis Lietuvos klausimais, kreipęsis į Jungtines Tautas, Europos Tarybos organus, svetimas vyriausybes, lankęsis JAV 1949, 1956, 1957, 1960, 1965 ir 1968. Taip pat jis yra lankęsis Londone, Paryžiuje, Strasburge, Bonnoje, Ženevoje, Pietų Amerikoje. Jis daug yra turėjęs pasitarimų su VLIKu. Daug apie tai buvo rašyta, ginčytasi. Bet lietuviškos veiklos vieningumo bei darnumo vardan nuo 1951 savitarpiniai santykiai gerėjo, laikantis principų — lietuvių vienybės bei tautinių interesų gynimo užsienyje. Velionis ministras P. žadei-kis savu laiku yra painformavęs VLIKą, kad jis yra pranešęs JAV Valstybės departamentui J. Urbšio telegramos turinį apie S. Lozoraičio paskyrimą Lietuvos diplomatijos šefu ir pridūręs, kad tas paskyrimas buvo padarytas Lietuvos prezidentui ir ministrų kabinetui pritarus.

S. Lozoraitis, kaip Lietuvos diplomatijos šefas, nuolat susiduria su įvairiais sunkumais. Kartais pamirštama, kad jis yra Lietuvos valstybės de jure aukščiausias legalus pareigūnas, paskirtas paskutinės Lietuvos vyriausybės. Kada kalbama apie Lietuvos valstybės de jure egzistenciją, valstybės tęstinumą, prisimintina, kad Lietuvos interesai neleidžia visiems savo tarpe turėti nesusipratimų, konfliktų. Visi individualiai ir kolektyviai neša atsakomybę prieš Lietuvių Tautą. Tik vieningai veikdami tegalėsime išlaikyti gerą vardą ir autoritetą užsienyje bei pavergtoje tėvynėje.

S. Lozoraitis, dėl savo uždarumo, šaltumo, kartais daugelio žmonių yra nesuprastas, laikomas lyg norįs distanciją palaikyti nuo žmonių. Iš tikrųjų — tai jautrus, teisingas žmogus, geras savo bendradarbiams. Jis yra gyvos orientacijos, aštriai ir logiškai galvojąs bei reiškiąs mintis. Kaip Lietuvos Diplomatijos šefas, jis vykdo savo pareigas taip, kad nenukentėtų Lietuvos valstybės de jure interesai, kol nėra juridiškai kitų valstybių pripažintos Lietuvos vyriausybės. S. Lozoraičiui švenčiant 70 metų sukaktį, linkime jam sveikatos, sėkmės einant Lietuvos Diplomatijos Šefo pareigas ir ginant Lietuvių Tautos aspiracijas bei Lietuvos teises ir interesus.
Dr. S. A. Bačkis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai