Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   

Baltų jaunimas demonstruoja prie Jungtinių Tautų dėl uždrausto latvių jaunimo kongreso Berlyne.

Visose lietuvių kolonijose birželio mėn. minėti 1941 birželio įvykiai — trėmimai į Sibirą ir tautos sukilimas, pastatęs Laikinąją Lietuvos vyriausybę. Nauja šiais metais tai, kad daugelyje kolonijų protestas prieš sovietinį genocidą reikštas drauge su kitais baltais.
Pavergtų Europos Tautų Seimas minėjo Baltijos valstybių nepriklausomybes atkūrimo 50 metų sukaktį VI.26 posėdy, priimdamas atitinkamą rezoliuciją Jungtinėms Tautoms. Posėdy kalbėjęs Christopher Em-met, Pavergtų tautų amerikiečių draugų organizacijos pirmininkas, piktinosi skirtingu matu Baltijos valstybėms ir smerkė tylos konspiraciją prieš jas.
Liepos 14-20 savaitė buvo JAV prezidento paskelbta Pavergtų tautų savaite. Atskiras proklamacijas paskelbė eilės valstijų gubernatoriai ir didžiųjų miestų burmistrai. JAV kongreso   Žios   savaitės   proga   67 kongresmanai ir 10 senatorių pasmerkė komunistinį imperializmą ir žadino laisvės viltį.

Deja, vos pasibaigus šiai savaitei, vakariečiai sąjungininkai Vakarų Berlyne nusilenkė sovietų komendantui ir pačiose išvakarėse (VII.25) uždraudė Pasaulio latvių jaunimo kongresą, į kurį jau buvo suvažiavę apie 500 dalyvių. Pasipiktinęs šiuo uždraudimu, baltų jaunimas New Yor-ke VII.31 surengė protesto demonstraciją prie Jungtinių Tautų ir prie JAV ambasados Jungtinėse Tautose.

Literatūra. — Lietuvių rašytojų d-jos metinė premija (1000 dol.) padalyta pusiau — J. Jankui už dramą "Peilio ašmenimis" ir J. Balčiūnui - švaistui už atsiminimus "Dangus debesyse". Toks "kompromisinis" sprendimas yra pirmas LRD premijų istorijoj. Iš vienos pusės jis liudija, kad jury komisija nerado vieno išsiskiriančio kūrinio. Bet iš antros pusės šis sprendimas sudaro labai abejotiną precendentą žengti premijų nuvertinimo keliu: kodėl kitąmet nepadalyti premijos tarp 3, 4 ar 5 ? Jury komisiją sudarė: Br. Raila (pirm.), B. Brazdžionis, Alė Rūta, M. Starkus ir J. Tininis. Komisijoj netrūko poezijos atstovų, bet atrodo, kad pernykščiu poezijos derliumi nebuvo susidomėta. Neabejojamai poezija pernai lenkė prozą, ir dėl to neaišku, dėl ko komisija to nematė ar nenorėjo matyti.
—    PLE seimo literatūros vakare (VIII.30) įteikta LRD premija J. Balčiūnui - Švaistui ir J. Jankui ir paskaityta iš jų kūrybos. Patys savo kūrybą skaitė M. Vaitkus, B. Brazdžionis, M. Katiliškis ir H. Na-gys.
III šokių šventėj vienas vakaras (VII.5) buvo taip pat skirtas grožiniam žodžiui. Iš Europos atvykusi aktorė Aldona Eretaitė perteikė mūsų klasikų ("nuo Donelaičio iki Brazdžionio") poezijos, o Leonas Barauskas interpretavo mūsų šio meto poetų žodį.
Ir daugely kitų vasarinių susitelkimų rengti literatūros vakarai. Varpininkų suvažiavime savo kūrybą skaitė K. Gaidžiūnas ir A. Kairys, frontininkų — A. Baronas ir sesuo M. Jurgita, santariečių — V. Bogu-taitė, L. Sutema, M. Katiliškis, ir į JAV grįžęs K. Almenas. Ateitininkų sendraugių stovykloj surengtas V. Mykolaičio - Putino minėjimas, kurį sudarė K. Bradūno paskaita ir Putino kūrybos paskaitymas (Milda Pakalniškyte, sesuo M. Jurgita ir Pr. Zaranka).
—    Iš Australijos atvykęs Pulgis Andriušis ir čionykščiai poetai B. Brazdžionis, A. Gustaitis ir St. Santvaras rengia savo kūrybos vakarus Bostone (IX.8), New Yorke (IX. 14), Filadelfijoj (IX.21), Detroite (IX.28), Čikagoj (IX.29), Clevelande (X.5) Toronte (X.6) ir Los Angeles (X.12). Visus šiuos literatūros vakarus organizavo LE leidykla (J. Kapočius).
—    Antanas Krausas, atvykęs iš Australijos dalyvauti PLB seime, Los Angeles, Bostone, Clevelande, Čikagoj ir kt. liet. kolonijose skaitė paskaitas apie Vydūną, tuo būdu su-gyvindamas šio mūsų filosofo 100 metų gimimo sukakties paminėjimą.
—    JAV LB Švietimo taryba skelbia konkursą parašyti jaunimui apysaką (ne trumpesnė kaip 150 ma-šinėlinių puslapių) ir dramą (1,5 -2 vai.). Pirmoji premija numatoma 1000 dol., antroji — 500 dol. Rankraščiai įteiktini iki 1969 kovo 15 šiuo adresu: J. Vaišnys, 2345 W. 56 St., Chicago, 111., 60636.

Teatras. — Australijoj Mel-bourno Aušros teatro grupė VII.13 suvaidino M. Gylytės režisuotą A. Kairio Viščiukų ūkį. Adelaidės Vaidilos teatro grupė pastatė A. Rūko Bubulį ir Dundulį ir su šiuo veikalu VI.9 gastroliavo Melbourne.
Muzika. — PLB III seimo programoj liet. muzikos koncertas įvyko Lincoln Center Filharmonijos salėj rugsėjo 1. Koncertas buvo dviejų dalių. Pirmojoj dalyj programą atliko New Yorko simfoninis orkestras su solistais, diriguojant prof. V. Marijošiui. Programą sudarė J. Gaidelio Dramatinė uvertiūra (specialiai šlam koncertui sukurta). V. Jakubėno "Nejaugi vėl, o Dieve" ir J. Gaidelio operos "Danos" prologas (abiejų žodžiai St. Santvaro), padainuoti J. Vaznelio; J. Kačinsko trys dainos ( K. Grigaitytės "Paslaptis", L. Andriekaus "Nerimas" ir K. Bradūno "Aušra"), taip pat specialiai šiam koncertui sukurtos, atliktos D. Stankaitytės; V. Jakubėno "Mano deimantai" (J. Tysliavos) ir barkarolė iš K. V. Banaičio operos "Jūratė ir Kastytis", atlikti St. Baro. Antrojoj programos dalyje Čiurlionio ansamblis, diriguojamas A. Mikulskio, atliko liet. liaudies dainas, dalyvaujant kanklių orkestrui (vadovė O. Mikulskienė) ir solistams R. Mastienei ir A. Grigui.

To paties seimo literatūros vakaras (rugpiūčio 30) buvo susietas su kameriniu koncertu, kurio pagrindinis dalyvis buvo smuikininkas Iz. Vasyliūnas. Programoj buvo M. K. Čiurlionio preliudas, VI. Jakubėno Melodija", J. Gaidelio dvylikatone technika sukurtas Trio smuikui, klarnetui (David Mott) ir fagotui (V. Rastenis), K. V. Banaičio "Lietuvos idilės" klarnetui, smuikui ir arfai arba fortepijonui; prie fortepijono visur buvo V. M. Vasyliūnas.

—    Ir mažesniuose vasariniuose susitelkimuose buvo rengiami koncertai: inžinierių suvažiavime koncertavo N. Linkevičiūtė, varpininkų — J.Krištolaitytė - Daugėlienė, frontininkų stovykloj — D. Stankaitytė. ateitininkų sendraugių — EI. Blandytė,  o studentai ateitininkai į savo stovyklą buvo pasikvietę I. ir V. Vasyliūnus. Pas santariečius dainavo A. Stempužienė.

—    Montrealyje birželio 28 buvo nurengtas Lietuvos menininkų koncertas. S. Sondeckio vadovaujamas, Vilniaus filharmonijos kamerinis styginis orkestras puikiai atliko įvairių klasikinių ir mūsų kūrėjų (M.K. Čiurlionio, J. Gruodžio, A. Bražinsko  R.  Žigaičio ir kt.)   programą. Operos solistai E. Kaniava ir R. Marijošiuss padainavo operų arijų ir liaudies dainų. Įdomi buvo ir liaudies instrumentų kamerinio ansamblio Sutartinės (vadovas Pr. Tamošaitis) programa.

—    Aldona Stempužienė rugpiūčio 9 Kalifornijoj dalyvavo San Diego simfoninio orkestro koncerte, padainuodama arijas iš operų "Samsonas ir Dalila", "Don Carlos", "Sevilijos kirpėjas", be to, su kitais solistais (tarp jų su L. Sgarro iš Metropolitano operos) dalyvaudama "Rigolet-to" operos kvartete. "The San Diego Union" dienraštis A. Stempužie-nės padainuotas arijas įvertino kaip "koncerto iškiliausius momentus".
—    Watefburio metiniame meno festivalyje vienos dienos (VI.24) programoj dalyvavo ir Šv. Juozapo liet. parapijos choras. Buvo sudainuotos dvi A. Aleksio ir po vieną kun. J. Čižausko ir J. Žilevičiaus dainą.
—    Australijoj Melbourne birželio 2 įvyko šeštasis baltų koncertas. Lietuviams jame atstovavo jungtinis Melbourno ir Geelongo choras.
—    Montrealy M. Lietuvos bičiulių d-jos skyrius išleido ilgo grojimo (56 min.) H. F. plokštelę Lietuviškos vestuvės (Lietuvos "Senoviškų kupiškėnų vestuvių" įrašas).

Dailė. — PLB seimo proga buvo laukta dailės parodos, tačiau jos vieton buvo įpiršta tik skaidrių demonstracija — "meno kūrinių skaidrėse paroda", kaip seimo kvieslys skelbė. Dail. V. K. Jonynas per pora valandų parodė 38 asmenų darbų po 10 skaidrių. Vos šiam nelemtam sumanymui aikštėn iškilus, dėl jo pakankamai aiškiai pasisakė "Draugo" kultūrinio priedo redaktorius K. Bradūnas ir dail. A. Valeška. Nėra ko daugiau prie jų pridėti. "Meno kūrinių skaidrėse paroda" nėra jokia paroda. Dar nelemčiau atsitiko su pačių skaidrių demonstracija. Ji buvo pravesta taip atsitiktinai ir atkišti-nai, be atrankos, — kad žemino ir paties PLB seimo orumą. Kas būtų pateisinama kokia eiline proga, buvo visiškai nepateisinama PLB seimo rėmuose. Užuot sutelkus skaidres iš mūsų meto visų iškilesniųjų dailininkų ir tuo būdu bent skaidrėmis davus mūsų dailės vaizdą, buvo pigiai pasitenkinta, kas po ranka pakliuvo. Iš 38 dalyvių tik apie pusė iš tiesų buvo dailininkai, o kitą pusę sudarė nors gal ir žadantieji vilčių, bet vos pradedantieji, arba tiesiog per nesusipratimą patekę "hobby-dailininkai". Kokia gi mūsų dailės paroda be A. Varno, J. Rimšos, V. Petravičiaus, T. Valiaus, A. Valeš-kos, A. Dargio, J. Bakio, A. Mon-čio, Marčiulionių, Tamošaičių, K. Žo-romskio, V. Kasiulio, Pr. Gailiaus, V. Rato, H. Šalkausko, A. Vaičaičio, V. Jomanto, T. Zikaro, K. Varnelio, A. Brazdžio, K. Zapkaus, A. Kurausko, V. Virkau, Br. Jameikie-nės, P. Lapės etc. etc. (netiko užmiršti ir tokių mirusiųjų, kaip P. Kiaulėnas ar Puzinas). Nėra kalbos, kad V. K. Jonynas kritiško sprendimo nestokoja, bet užtat juo sunkiau suprasti, kodėl vis dėlto šį kartą taip atliko jam PLB seimo rengėjų patikėtą uždavinį.
—    Wellfleet, Mass., D. E. Kendall meno galerijoj VII.16-28 savo tapybos darbus rodė Alf. Dargis. Buvo išstatyti 38 darbai.
—    Čikagoj Stone Brandel meno galerijoj VII.29 - VIII.30 vyko Br. Jameikienės darbų paroda. Buvo išstatyti 7 skaldyto stiklo vitražai, 3 vitražų projektai, keletas audinių ir kilimų.
—    M. Ambrozaitienė ir V. Balu-kienė su savo darbais dalyvavo Čikagos Academy of Fine Arts parodoj Illinois universitete.
—    Balzeko muziejuje Čikagoje liepos mėn. vyko Jurgio Kasakaičio pirmoji individualinė fotonuotraukų (daugiausia peizažų) paroda; rugpiūčio mėn. ten pat rodė savo ko-mikinius piešinius Ant. Juknis.
—    Kanadoj baltų savaitėj Toronte surengta (VI.7-15) baltų dailės paroda. Iš lietuvių savo darbus buvo išstatę R. Astrauskas, J. Bakis, V. Bričkus, R. Bukauskas, J. Dagys, A. Docius, J. Račkus, V. Remeika, O. Šablinskienė, A. Tamošaitienė, T. Valius ir H. žmuidzinienė.
—    Montrealio miesto metinėj šios vasaros parodoj lietuviams atstovavo R. Bukauskas, V. Remeika, O. Šablinskienė ir A. Zubienė; iš viso parodoj dalyvavo 64 dailininkai (su 109 darbais), atrinkti iš 140 dailininkų, pristačiusių 389 darbus.
—    Australijos baltų dailės paroda surengta Adelaidėj VI.2-8. Savo darbus išstatė 23 dailininkai: 5 estai, 7 latviai ir 11 lietuvių: V. Jomantas, E. Kubbos, VI. ir N. Meškėnai, I. Pocienė, P. Puzinas, V. Ratas, H. Šalkauskas, V. Šerelis, L. Urbonas ir T. Zikaras. — Sydney universitete VI.6-24 vykusioj grafikų parodoj iš lietuvių dalyvavo V. Ratas ir A. Šimkūnas.

Mirtys. — Detroite eismo nelaimėj liepos 9 žuvo kun. Bronius Dagilis. Buvo gimęs 1908.VII.29 (taigi žuvo prieš pat 60 metų sukaktį). Kunigu įšventintas 1932. Lietuvoj kapelionavo Jurbarko, Kėdainių ir Joniškio gimnazijose. Vokietijoj buvo Dillingeno liet. stovyklos kapelionas. JAV pastoracinį darbą dirbo Detroite. Vienas iš jaunimo stovyklos Dainavos steigėjų, užtikęs tą vietą ir buvęs pirmuoju stovyklos administratoriumi.    Ateitininkų    sendraugių sąjungos dvasios vadas 1962 - 65. Lietuviškoji visuomene skaudžiai pergyveno, kad, nepaisant ne velionio giminių, šio kunigo patrioto laidotuvėse buvo pabūgta lietuvių kalbos.

— Rugpiūčio 18 Lewiston, Idaho, mirė dr. Viktoras Jasaitis, eidamas 67-tuosius amžiaus metus. Vienos univ. 1929 jis baigė chemijos studijas daktaro laipsniu ir ligi sovietinės okupacijos dirbo Ginklavimo valdyboj sprogstamų medžiagų skyriaus viršininku. 1940-44 Kauno univ. docentas neorganinės chemijos katedroje. JAV   dirbo   kaip   sprogstamų medžiagų specialistas firmoj Cascade Cartridge Works, Lewiston, Idaho. Pasiekė šioj firmoj tokio prestižo, kad jo vardu pavadino vieną laboratoriją. Mokslinėj Lietuvos spaudoj paskelbė eilę savo specialybės straipsnių; visuomeniškai reiškėsi ateitininkuose, šauliuose, Vokietijoj buvo LTB vyr. valdyboj   (1946-48).

—    Argentinoj eismo nelaimėj rugpiūčio 21 žuvo Zuzana Vanagaitė, sulaukusi vos 27 amžiaus metų. Mokytojavo Avellanedos Aušros Vartų lietuvių parpainėj mokykloj ir buvo iš pagindinių Argentinos lietuvių jaunimo žadintojų.
—    New Yorke rugpiūčio 30 taip pat eismo nelaimėj žuvo Antanas Vainius, baigdamas 54-tuosius amžiaus metus. Lietuvoj mokytojavo, o šiame krašte ėmėsi inžinerijos studijų. Pasižymėjo visuomeniniu judrumu, ypač ateitininkuose sendraugiuose.
—    šią vasarą dar mirė: dail. V. Igno tėvas atsargos kapitonas Jonas Ignatavičius - Ignas (VII.20 Cleve-lande), inž. Leonas šušys (VII.27 Kennebunkporte), čikagiečiai visuomenininkai Zigmas Bakaitis (VIII. 2) ir Stasys Šiaučiūnas (VIII.24), gydytojas Vincas Paliokas (VIII.9 9 Čikagoj).

Sukaktys. — 75 amžiaus metų šį pavasarį (V. 24) sulaukė Juozas Bačiūnas, senųjų išeivių tautinės srovės veikėjas ir PLB valdybos pirm. nuo 1963.
— 70 metų amžiaus rugpiūčio 18 pasiekė dr. Domas Jasaitis. Medicinos daktaro laipsnį gavęs Berlyno univ. 1923 ir pora metų studijas gilinęs Paryžiuje, jis dirbo gydytojo darbą Šiauliuose. Vokietijoj 1945-50 pirmininkavo Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir pora metų buvo VLIKo Vykdomojoj taryboj. 1950 atvykęs į JAV, nuo 1953 ligi šių metų dirbo
 
Floridoj Tampos džiovininkų ligoninėj. Ateitininkas nuo jų įsikūrimo, vienas ryškiųjų ateitininkijos vadų, jis veikė ir daugely kitų (visų pirma gydytojų) organizacijų. Apdovanotas žodžio dovana, plačiai reiškėsi kaip minėjimų kalbėtojas ir suvažiavimų paskaitininkas. Lengvai valdydamas plunksną (neveltui jaunystėj bandė ir poeziją), gydytojuose dr D. Jasaitis yra vienas raštingiausių. Lietuvoj gausiai rašė "Medicinoje", "Kosme", "židinyje". Ir išeivinėj spaudoj visą laiką rodosi jo straipsniai medicinos ar visuomeniniais klausimais. Specialiai išskirtina jo studija apie sveikatos draudimą ir socialinį saugumą (LKMA Metraštis II, 209-264).
—    70 metų amžiaus rugsėjo 25 sulaukė Juozas Audėnas, valstiečių liaudininkų veikėjas, buvęs centro komiteto pirmininkas ir visą laiką atstovas VLIKe. Lietuvoj buvęs žemės ūkio ministru nepriklausomybės metų paskutinėje vyriausybėje, jis paskelbė savo atsiminimus "Paskutinis posėdis" (1966).
—    60 metų šią vasarą sulaukė poetai Gražina Tulauskaitė (VII.20) ir Petras Pilka (VIII.l). Pirmoji yra išleidusi 4 eilėraščių rinkinius, kurių paskutinysis    "Rugsėjo    žvaigždės"
(1957) buvo atžymėtas LRD premija. Antrasis, P. Pilka, Lietuvoj išleido keturius eilėraščių rinkinius, o išeivijoj — eilėraščių rinkinį "žvaigždžių jieškojimas" (1950) ir vaikams eiliuotą pasaką "žvirbliai Inkilėnuo-se" (1952).

Iš visur. — Tarptautines moterų klubų federacijos (GFWC) 77-tame suvažiavime Bostone VI.9-14 dalyvavo ir lietuvių atstove V. Jonuškaitė - Leskaitienė, LMKF pirmininkė. Suvažiavimo dalyvėms buvo išdalytas lietuvių memorandumas, prašąs pasaulio moteris paramos atstatyti žmogaus teisėms ir laisvei sovietų okupuoto j Lietuvoj. Paskleista ir kitos medžiagos apie Lietuvą. VI. 13 Bostono liet. tautinių šokių grupė (vadove O. Ivaškienė) pašoko keletą šokių. LKMF Bostono skyrius tuo pačiu metu suvažiavimo dalyvėms surengė liaudies meno parodėlę.
—    Pax Romaną XX sendraugių suvažiavime Filadelfijoj VIII.21-26 Ateitininkų sendraugių s-gai atstovavo A. Gečys, suvažiavime dalyvavo ir kiti vietos ateitininkai sendraugiai. VIII.21 surengtas lietuvių meninis pasirodymas, kurį atliko soliste I. Stankūnaitė ir Filadelfijos tautinių šokių grupė Žilvinas.
—    Europos krikščionių demokratų unijos XVIII kongrese Venecijoj IX.12-15 dalyvavo ir lietuvių delegacija, kurią sudarė E. Turauskienė, prof. J. Eretas, dr. P. Karvelis, prel. V. Mincevičius ir inž. A. Venskus.
—    Hamiltono tautinių šokių grupė Gyvataras (vadove G. Breichmanie-nė) buvo išskridusi Europon. Vokietijoj VIII.3 ji pasirodė Kônigsteine katalikų organizacijos "Kirche in Not" suvažiavime, VIII.4 pašoko lietuviams Vasario 16 gimnazijoj, o vėliau Prancūzijoj dalyvavo Montre-jeau tarptautiniame šokių festivalyje, į kurį ji buvo parinkta atstovauti Kanadai drauge su Montrealio prancūzų šokių grupe. Iš viso dalyvavo 11 tautų šokėjai. "Gyvataras" turėjo 3 pasirodymus.
—    Argentinos marijonų leidžiamas Laikas atšventė 20-tį; kiek ankstėliau 20-tį atšventė ir jėzuitų Brazilijoj leidžiama Mūsų Lietuva. Australijos LB leidžiama ir V. Kazoko redaguojama Mūsų Pastogė VII.8 išleido savo 1000-tąjį numerį.
—Vytauto D. universiteto monografijos redakcine komisija prašo paskubinti medžiagos (atsiminimų ir nuotraukų) siuntimą vyr. redaktoriui Pr. Čepėnui: 6015 So. Francisco Ave., Chicago, 111. 60629.


 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai