Turinys Spausdinti
Antanas Maceina — Religija ir evoliucija (apie Teilhard'ą) ....... 337
Pranas Visvydas — Eilėraščiai ..................................................... 348
Julija Švabaitė — Renku sudaužytą mozaiką (eil.)  ....................  349
Adomas Galdikas atsako į Aidų redaktoriaus klausimus  ........... 350
Vt. Vt. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenes III seimas  ............  360
Jurgis Janavičius — Delyčiaus banginis  ....................................  367
Aleksandras Pakalniškis — Vakarojimai Žemaičiuose .............  368
Z. Romas — Kosmologijos žvilgsnis į Visatą ..............................  371

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Girnius — Dėl "tautininkų" ir "valstybininkų"  ............. 376
Dr. P. Rėklaitis — Fidus —Vydūno iliustratorius  .....................  378
O. Lbn. — Liet. Kat. Moterų Draugiją prisimenant  ................... 379
Mūsų buityje  ................................................................................. 380

KNYGOS
Aug. R. — Jono Meko poezija ...................................................... 382
Titas Alga — Kazio Almeno novelės ............................................ 383

Viršelio 1 psl. — A. Galdikas: Vėjas

Šis numeris iliustruotas Adomo Galdiko darbų nuotraukomis (darytomis V. Maželio, išskyrus pirmąsias tris nuotraukas). Be to, A. Galdiko atvaizdas, PLB III seimo atstovai, grafikės L. Paškauskaitės "Vyšnių šakelė" (psl. 347), liaudies dailininko L. Šepkos skulptūra, V. Valiaus grafika, Fidaus vinjetė.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette 8t., Boston. Mass. 02 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y   112

OCTOBER, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription |7.00; single copy 70*. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.