Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Per eilę televizijos stočių X.l buvo perduotas 20 minučių pasikalbėjimas su VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnu ir dr. A. Budreckiu, kurie turėjo progos laisvai išdėstyti Lietuvos reikalą.

—    PLB valdyba šiaip pasiskirstė pareigomis: J.Bačiūnas — pirm., St. Barzdukas — vykdomasis vicepirm., Ant. Gailiušis — sekr. ir ižd., dr. Ant. Klimas — Kultūros tarybos pirm., A. Rinkūnas — Švietimo tarybos pirm., dr. H. Brazaitis — visuomeninių reikalų vicepirm., dr. Ant. Butkus — informacijos, M. Lenkauskiene — jaunimo reikalų, dr. Vyt. Majauskas — finansų vicepirm.

Mirtys. — Iš Lietuvos pasiekė žinia, kad liepos 30 Babtuose mirė kun. Juozas Stankūnas, šiemet sulaukęs 60 metų amžiaus. Vikaraudamas ir kapelionaudamas Kaune, jis buvo krikščionių darbininkų ir kitų katalikiškųjų organizacijų veikėjas. Pasireiškė ir literatūrine kūryba — romanu "Meksikos didvyriai" (1932-33) ir nepriklausomybės kovų apysaka "Ginklo draugai" (1934-35). 1945 jis buvo paskirtas Kauno Prisikėlimo parapijos klebonu. 1947 suimtas, buvo gundomas organizuoti nuo Romos nepriklausomą katalikų bažnyčią. Nors ir žiauriais kankinimais buvo' prievartaujamas, nesutiko susigundyti. Už tai buvo nuteistas 25 m. priverčiamojo darbo ir išsiųstas į Karagandos vario kasyklas. 1957 leistas grįžti Lietuvon, kurį laiką buvo Lapių klebonu, vėliau perkeltas į Babtus.

—    Rugsėjo 15 Bayonne mirė kun. dr. Jonas A. Starkus, pradėjęs 74-tuosius amžiaus metus. Lietuvoj jis buvo Lazdijų žiburio gimnazijos direktorius. 1936 atvykęs į JAV, mokytojavo Marianapolio   kolegijoj   i'.ii
1942. Vėliau vikaravo Elizabethe, o nuo 1953 buvo Bayonne liet. parapijos klebonas. Lietuvoj jis buvo išspausdinęs savo vadovautos gimnazijos istoriją, o JAV parengė lietuvių kalbos gramatiką.

—    Vilniuje rugsėjo 25 mirė aktorius Viktoras Dineika. Buvo gimęs 1900.1.1 Rygoje. I pas. karo metu Petrapilyje baigė J. Vaičkaus vaidybos studiją ir vaidino jo trupėj. Kauno dramos teatre jis vaidino nuo jo įsisteigimo 1920 ligi 1949, taigi — visą trisdešimtmetį. Daugiausia pasižymėjo komiškuose vaidmenyse (Chles-takovas N. Gogolio "Revizoriuje", Juokdarys Šekspyro "Karaliuje Ly-re" ir kt). Nuo 1949 jis dirbo dub-liažo režisieriumi kino studijoje. Buvo pažįstamas ir JAV lietuviams: 1924-26 gastroliavo su Dzimdzi -Drimdzi trupe.

Sukaktys. — 85 metų amžiaus X.16 pasiekė ilgametis "Naujienų" redaktorius ir ALTo veikėjas dr. Pijus Grigaitis.

—    Spalio 27 taip pat 85 metų amžiaus sulaukė kan. M. Vaitkus. Kreipiame mūsų skaitytojų dėmesį į St. Santvaro tris str., skirtus kan. M. Vaitkaus kūrybai "Aiduose" 1964. Drauge džiaugiamės, kad ir po daugelio jubiliejų kan. M. Vaitkus nesustingo į jubiliatus, o lyg pačioj jaunatvėj leidžia savo raštus vieną po kito. Tik šiais metais sulaukėme du tomus jo atsiminimų "Nepriklausomybės saulėj".

—    80 metų amžiaus X.30 sulaukė Vokietijoj gyvenąs mažlietuvių veikėjas Erdmonas Simonaitis, 1923 vadovavęs Klaipėdos sukilėlių direktorijai.

—    70 metų rugsėjo 29 sulaukė architektas dr.   Stasys   Kudokas.  Architektūros mokslus daktaro laipsniu jis baigė Romos Karališkojoj aukštojoj architektūros mokykloj 1930. Grįžęs Lietuvon, dirbo Kauno miesto savivaldybės architektu, nuo 1934 dėstė Aukštesniojoj technikos mokykloj ir 1938-44 docentu dirbo VDU technikos fakultete, vadovaudamas architektūros katedrai. Be pedagoginio darbo, pasižymėjo kaip vienas darbščiausių ir kūrybingiausių architektų. Iš viso Lietuvoj jis sukūrė projektus 140 pastatų. Tarp jų yra Karininkų ramovė Kaune, Aukštesniosios technikos mokyklos rūmai, Kauno VI gimnazijos Šančiuose rūmai, eilė pradžios mokyklų Kaune ir priemiesčiuose, Paežerių ir Pilviškių bažnyčios, daug privačių namų. 1949 atvykęs į JAV, kurį laiką New Yorke, o vėliau Clevelande dirbo eilėj amerikiečių firmų. Iš lietuviškųjų pastatų jis sukūrė projektus Clevelando Nepaliaujamos Pagalbos Motinos bažnyčiai, Toronto pranciškonų Prisikėlimo bažnyčiai.

— šiemet sausio 4 sulaukęs 60 metų amžiaus Katalikų Pederacjios pirmininkas Kazys Kleiva pagerbtas Čikagoj LK.29 surengtu sukaktuviniu banketu.

Literatūra. — Čikagoj DC.21 paminėtas Vydūno gimimo šimtmetis. Paskaitą skaitė A. Krausas, anksčiau ir eilėj kitų kolonijų kalbėjęs apie Vydūną. Meninėj programoj buvo solistė N. Linkevičiūtė. Surengta Vydūno knygų ir rankraščių paroda.

—    Bostone IX.21 kultūriniam su-batvakariui buvo pakviestas savo kūrybos paskaityti L. Žitkevičius.

Teatras. Cicero IX.21 LB Jaunimo teatras suvaidino A. Kairio "Curriculum vitae" (rež. D. Lapinskas).
—    Kanados tautinių šokių festivalyje Toronte IX.1-2 lietuviams atstovavo Hamiltono Gyvataras, Londono Baltija ir Toronto Varpas (vadovai — G. Breichmanienė, M. Chainauskienė ir J. Karasiejus).

Muzika. — Pianistas Mindaugas Mačiulis (16 metų amžiaus) debiutavo Čikagoj Jaunimo centre IX.7. Programoj buvo Beethoveno sonata (opus 14, nr. 2), Chopino, Debussy ir kitų kūriniai.

— Iš Europos grįžęs Ant. Smetona Čikagoj Jaunimo Centre X.12 surengė piano rečitalį.

—    "Dirvos" jaunųjų dainininkų konkurse Clevelande DC28 pirmą vietą laimėjo V. čižauskaitė - Balčiūnienė (iš Bostono), antrą — Vyt. Nakas, trečią — D. Zakaraitė (abu iš Čikagos). Premijų — 300, 200 ir 150 dol.—mecenatai buvo ALTS, šios s-gos Clevelando skyrius ir inž. J. P. Nasvytis. Konkurse dar dalyvavo J. Aleksiūnas, L. Buivydaitė, A. Butkutė, V. Grigelaitytė ir L. Nakutytė.

—    Chorai. Clevelando Lietuvių dienoj IX.22 koncertavo Rochesterio LB apylinkės choras (vadovas J. Adomaitis). New Yorke X.12 "Darbininko" metiniame koncerte liet. kompozitorių ir liaudies dainų programą atliko Toronto Prisikėlimo parapijos choras (vadovas kun. Br. Jurkšas). — Wyomingo klonio liet. parapijų ir organizacijų Lietuvos nepriklausomybės 50 m. atstatymo jubiliejiniame koncerte Wilkes - Barre IX.29 dalyvavo Rūtos ansamblis (vad. A. Kačanauskas). Tas pats Rūtos ansamblis Trentone, N. J., X.6 dalyvavo baltų festivalyje.

—L. Stukas dainavo Wilkes - Barre IX.29 Lietuvos nepriklausomybės 50 m. jubiliejiniame koncerte, Trentone X.6 baltų festivalyje ir Roches-teryje X.19 (su savo vadovaujamu žibuoklių sekstetu).

—    Čikagoj prof. J. žilevčiaus iniciatyva surengtas per keturis trečiadienius (IX.18, IX.25 X.2 ir X.9) Ant. Vanagaičio veiklos Amerikoje paminėjimas. Skaitytos paskaitos (VI. Ja-kubėnas, J. Bačiūnas ir kt.) ir buvo atliekama atitinkama meninė programa. X.9 pastatytas Dzimdzi-Drim-dzi vodevilis, surežisuotas J. Olšausko.

—    Vilniaus operos solistas V. Noreika surengė koncertus Hamiltone X.5, Londone, Ont., X.6, Toronte X. 20, Windsore XI.3, Čikagoj XI.9. Akompanavo žmona Žaneta Norei-kienė.

Dailė. — Čikagoj Balzeko muziejuj IX.21 savo darbus rodė skulptorius J. Dagys ir tapytojai J. Pau-tienius ir St. Smalinskienė. Ten pat X.12 - 31 vyko J. Paukštienės tapybos darbų paroda.

—    Clevelande M. Preedson galerijoj, Lakewood X.8 - 13 vyko Ant. J. Vaikšnoro tapybos darbų paroda.

—    Toronte Lofthouse Galleries IX. 9-29 rodė naujus tapybos darbus J. Račkus. Prisikėlimo parapijos salėj X. 4-6 R. Astrauskas buvo išstatęs apie 30 skulptūros darbų.

—    Londone skulptorius A. Braždys laimėjo 300 sterlingų svarų premiją "The Sunday Times" konkurse už skulptūros modelį "Bodywork" ir gavo 3000 sterlingų svarų užsakymą pagaminti šiai skulptūrai.

—    Australijoj Hunters Hill kon-kursinėj parodoj Sydnėjuje aliejinių darbų pirmą premiją laimėjo H. Šalkauskas, akvarelinių darbų — E. Ku'bbos.

—    Algimanto Kezio foto nuotraukų paroda rugsėjo mėn. vyko Tampos miesto muziejuje.

—    Lietuvoj išleistą vaikams vertimą iš prancūzų kalbos "Paskendusių laivų uostas" iliustravo V. Kasiulis.

Iš visur. — Kennebunkporto pranciškonų gimnazija tryliktuosius mokslo metus pradėjo su 97 mokiniais. Neatsiradus pakankamo lietuvių vaikų skaičiaus, šiemet priimti 12 kitataučių mokinių. Nors lietuviško švietimo programa palikta ir ta pati, negali atmintin nekilti Marianapolio nelemtis.

—    Naujos vadovybės: ALIAS (inžinierių) nauja valdyba sudaryta Clevelande: pirm. J. P. Nasvytis, nariai — J. Augustinavičius, M. Balys, R. Bublys, Br. Galinis (iš Bostono), dr. S. Matas ir R. Minkūnas. Ankstesnė valdyba buvo Bostone su inž. J. Dačiu priešakyje.
Ateitininkų šalpos fondo pirm. pakviestas dr. P. Kisielius. Ligi šiolei ilgametis fondo pirm. buvo prel. J. Balkūnas.

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos centro valdyba perrinkta ta pati su pirm. K Veikučiu.
Kanados LB krašto nauja valdyba: dr. S. Čepas, Stp. Kairys, J. R. Simanavičius, L. Tamošauskas, J. Če-ponkutė, E. čuplinskas, B. Sakalas, K. Baronas ir G. Breichmanas.

—    Kanados Kunigų vienybes suvažiavime Toronte IX.25 svarsty las: išeivijos lietuvių religinio csntro klausimas. Naujon valdybon išrinkti: prel. J. Tadarauskas, T. P. Baltakis: ir kun. Br. Jurkšas.

—    Dirva nuo rugsėjo vietoj trijų kartų per savaitę eis dukart. Pasitraukusį vyr. red. J. čiuberkį pakeitė Vyt. Gedgaudas, anksčiau dirbęs antruoju red. Piniginių reikalų tvarkymą sutiko be atlyginimo atlikti buvęs ilgametis laikraščio leidėjas ir red. K. S. Karpius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai